13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 8
ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަނޭ:ތުރުކީ

ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާން މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާއްޖެ ގޮވާލައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް، ބަރުމާގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 8
ރޮހިންޖާގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އޯއައިސީގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

އަސްތާނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކަންޓްރީޒް (އޯއައިސީ) ގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އުއްމަތް ތެދުވާންޖެެހޭ

ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމު އުއްމަތް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސީސީއަށް ކުރެއްވި "މަލާމާތާ" އެކު މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 1) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިސްލާމީ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިޔާދު މަދާނީ މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ އަށް ކުރެއްވި މަލާމާތަކާ ގުޅިގެން މިސްރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ވަނިކޮށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.