04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 1
އިއްލެގެ "ނީނާ" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ދާދި ފަހުން ޓީޒާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ގެ އާ ފިލްމު "ނީނާ" އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ޑާކް ރެއިންގެ "ނޮވެމްބަ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ ޖުލައި މަހު ސިނަމާއަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމު "ނޮވެމްބަ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 12
މުޅި އަހަރު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ ފަޅަށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މި އަހަރަކީ އެތައް ބައެއްގެ ޕްލޭންތައް ފެނަށް ދިޔަ އަހަރެކެވެ. މިއީ މާލީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް އެތައް ބަޔަކު ވައްޓައިލި ބޮޑު ބަލިމަޑުމަކެވެ. މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ އިރެއް ނޭނގެ އެވެ. އާންމު ހާލަތަކަށް ރުޖޫއަށްވެވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 11
ސިނަމާތައް މި ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ސިނަމާތަކާއި ފިލްމު ތިއޭޓަރުތައް ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 3
"ފަރީ" އަންނަ މަހު ނާޅުވަން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމި ފިލްމު "ފަރީ" ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 1
"އަނދިރިކަން" ގެ ޝޯތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފެށި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ދެއްކުން ރެއިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
"އަނދިރިކަން" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ

މި އަހަރު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ އާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 1
"އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަައިފި

މި އަހަރު އަޅުވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓް މިއަދު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 4
"ފަރީ" ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނީ އެޕްރީލްގައި

މަދޮށިޕް ސްޓޫޑިއޯ އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ފަރީ" އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
"ނީނާ" ގައި ނުޒޫގެ ތިން ލުކެއް، ހައިރާންކޮށްލާނެ!

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ ފިލްމު "ނީނާ" ގައި ބަތަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) ތިން ލުކެއްގައި ފެންނާނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމުގައި ގިނަ ސަޕްރައިޒްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 4
"އަނދިރިކަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 4 ގައި އަޅުވާ، އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
ސީޒަންގެ "އަނދިރިކަން" މާޗް 4 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު އަޅުވަން ނިންމާފައި ފަހުން މި އަހަރަށް ފަސްކުރި އަލީ ސީީޒަންގެ ފެމިލީ ޑްރާމާ "އަނދިރިކަން" އަންނަ މާޗް މަހުގެ 4 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 5
މި އަހަރު އެންމެ ކަމުދިޔަ ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

އަހަރު ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، މި އަހަރަކީ ވެސް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ރީތި އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް މި އަހަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ. މި އަހަރު ޖުމްލަ ނުވަ ފިލްމެއް ރިލީޒްކޮށްފައިވެ އެވެ. ފަހަރުގައި އެ އަދަދަކީ ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދަދު ކަމަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 5
"ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ލަވަސެޓެއްހެން

އަންނަ މަހު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ލަވަސެޓެއްހެން ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 5
"އަނދިރިކަން" ކެންސަލްކޮށް، ރިފަންޑް ދެނީ

އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، ޓިކެޓް ވެސް ވިއްކަމުން ދިޔަ، އަލީ ސީޒަންގެ އާ ފިލްމު "އަނދރިކަން" އެޅުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
"އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން

މި މަހުގެ 22 ގައި އަޅުވާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
"ކާކު؟" މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް

ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) ގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ކާކު؟" މިރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާގައި ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 4
"އަނދިރިކަން" އަންނަ މަހު 22 ގައި

އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން އެކްޓްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައި ފިލްމުހެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
"ބަވަތި" ގެ އާ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ދައްކަމުން އަންނަ ފިލްމު "ބަވަތި" ގެ އާ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.