16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 37
ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އަރައިފި

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު މިއަދު 700ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކުރުމާ އެކު ބާޒާރުން ފިޔާ ބަސްތާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

September 15, 2020 4
އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ފިޔާ އުފެއްދުން ދަތިވެ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
އެސްޓީއޯ އިން ބިހާއި ފިޔާ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން، އެސްޓީއޯ އިން ބިހާއި ފިޔާ އެންމެންނަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން އެތަކެތި ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަން ފަށަައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 120
ފިޔާ، ބިސް، އަލުވީގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ހާލަތު މިހާރު ހުރި ގޮތަށް ބަލައި، ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް އަދި މުގުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 1
އިންޑިއާގައި ފިޔާ އުފުލާ ޓްރަކްތަކަށް ބިރުވެރިކަން

އިންޑިއާ އިން ހައްދާ ފިޔާގެ ސަޕްލައި މަދުވެ، ޑިމާންޑް އުފުލި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ފިޔާގެ އަގު ރަނަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާ ކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ފިޔާގެ ވާހަކަ އަންނަނީ ދެއްކެވެމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޖާ ގޮތްގޮތަށެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 40ރ. އަށް ވިއްކަނީ

ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 40ރ. އަށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ގޯއާގެ ދަތުރަކަށް ވުރެ މުހިންމީ ފިޔާ!

އިންޑިއާގެ އެންމެ ރީތި އެއް މަންޒިލް، ގޯއާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ވުރެ ތިން ކިލޯ ފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ވެބްސައިޓަކުން ހިންގި މުބާރާތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 23
ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ އަންނަ މަހު ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 20
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 70ރ. އަށް އަރައިފި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އަނެއްކާވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލި ކިލޯއެއް 70ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 23
އަނެއްކާވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ، ކިލޯއެއް 45އަށް

ބާޒާރުގައި އަނެއްކާ ވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
ފިޔާ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކޮށް އިންޑިއާ އަށް

ފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އަންނަނިކޮށް މިއަދު ފެތުނު ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ރާއްޖޭގެ ބޯޓަކަށް އެ މީހުން ނަގައި އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

October 22, 2019 9
ފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އައިި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ފިޔާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އިއްޔެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ ލިބެން ފެށުމާ އެކު ބާޒާރުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 9
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިމިޓެއް ނެތި ފިޔާ ލިބޭނެ

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި ފިޔާ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 9
އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް!

ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެ، ފިޔާގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލިފައިވާ އިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބެންދެން އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިއްކާނީ ލިމިޓް ކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 17
10 އިން ފެށިގެން ފިޔާ ލިބޭނެ: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 18
"ދަތިކަމެއް ނެތި މިހާރު ފިޔާ އެތެރެ ކުރެވޭނެ"

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2019 41
ފިޔާގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮން އެއްޗެއް؟

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ފެން ބޮޑުވެ، ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ބަދިގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފި އެވެ. ފޮނިތަކެތި ފިޔަވާ ދިވެހިންގެ އެހެން ހުރިހާ ކެއުމެއްގައި...

October 10, 2019 32
ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ސަޕްލަޔަރުން ފިޔާ ވިއްކުން ހުއްޓާލުމުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 11
ފިޔާގެ އަގު ދެ ގުނަ އުފުލިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ދެ ގުނަ އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 17
އިންޑިޔާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިޔާ އިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ އިރު މިކަމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 10
ދަނޑުވެރިއެއްގެ އިހްތިޖާޖް: ފައިސާކޮޅު މޯދީ އަށް

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާ ފިޔާ އިން ކިލޯއެއް އެއް ރުޕީސް އަށް ވިއްކަން ޖެހުމުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި، ފިޔާ ވިއްކައިގެން އޭނާ އަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ބާޒާރުން ބިހާއި ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ލޮރީ ޑްރައިވަރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަޅުތާލުކުރުމުން، ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާ ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވި، އެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.