27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 2
އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫން ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) ގެ އުޖާލާ ދިރިއުޅުން ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫން ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެވޭނެ ގޮތް އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 10
އުރީދޫން "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ތައާރަފު ކޮށްފި

އެއް ފަހަރާ ރީޗާޖުކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލޭންތަކާއެކު އުރީދޫގެ "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ޕްލޭންތައް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 22
ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދެނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް: ބޮންޑޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވެ ހަމައެކަނި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޮޑެތި ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ޓީޓީއެމް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

މިއަހަރު ބާއްވާ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 1
އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް އަނެއްކާވެސް ޕްރީއޯޑަރަށް

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އާއި 12 މިނީ ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

November 12, 2020 5
އުރީދޫން ހަފުތާ ބަންދަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

އުރީދޫން މި ހަފުތާގެ ބަންދަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
އަންހެނުންނަށްދޭ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް

"އާޓް ފޮ އެކްޝަން"ގެ ނަމުގައި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އޫރީދު އާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
"އެމްފައިސާ" މެދުވެރިކޮށް މީރާ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ މީރާގެ އޮންލައިން ހިދުމަތް "ވާރުޕޭ" އިން އުރީދޫގެ "އެމްފައިސާ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް މިއަދު...

November 01, 2020 4
އުރީދޫގެ ސާފު ފައިދާ 53 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި އުުރީދު އަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 53 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އުރީދޫން ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ.

October 29, 2020 3
އުރީދޫ މަގޭ ޕްލޭންގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޕެކޭޖުތަކެއް

އުރީދޫގެ މަގޭ ޕްލޭން ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކްސްކްލޫސިވް އޮފާތަކެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތް ހޯރަފުއްޓަށް

އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް، ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ސުޕަނެޓު ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
އުރީދޫއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ދެމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ގިނަ ކެޓަގަރީތަކަކުން އުރީދޫ ކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ދަރަވަންދުއަށް

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ކަމަށް ވާ، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ބ. ދަރަވަންދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
އުރީދޫން ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކެއް އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ހިދުމަތް ހޯދޭ ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އުރީދޫން މިއަދު ބަހައްޓައިފި އެވެެ.

September 27, 2020
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ހިދުމަތް މަނަދުއަށް

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ކަމަށް ވާ، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ނ. މަނަދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 4
މޫލީގެ "ބިގް ޑިވައިސް ސޭލް" ފަށައިފި

އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، މޫލީން ވިއްކާ ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "މޫލީ އާޓް ކޮންޓެސްޓު" ގެ ނަމުގައި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް މޫލީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފަށައިފި އެވެ

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 3
އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ނައިފަރަށް

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ޅ. ނައިފަރަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
އޯޑޮކްއިން މި މަހު ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް "އޯޑޮކް" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭން އުރީދޫގެ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދީ، ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ އިން "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައު" ގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 2
އުރީދޫގެ ވާޗުއަލް ދުވުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 28-31 އަށް އުރީދޫން ބޭއްވި ވާޗުއަލް ދުވުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫގެ ނަންބަރުތަކުން މިސްކޯލް ދެެވޭނެ

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އެހެން ނަންބަރުތަކަށް މިސްކޯލް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫން އިއްޔެ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
އުރީދޫން ނޯޓް20ގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 ސީރީޒްގެ "ގެލެކްސީ ނޯޓް 20" އާއި "ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ" ފޯނަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 30, 2020
އުރީދޫ އަތޮޅުދުވުން ފުރިހަމަކުރަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މާދަމާގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.