16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 2
އުރީދޫ ކަލަ ރަންގެ ފޯރި މުޅި ހަފުތާ ބަންދަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ކަލަ ރަންގެ ފޯރި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދުވުން ބާއްވާ ހަފުތާ ބަންދަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 27
ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އައިފޯން ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުރުކު ވިލޭރޭ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އައިޕޯނު 11 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ފޯނުގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 5
އުރީދޫގެ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތަށް އާދީއްތަދުވަހު ބުރޫއަރާނެ

އުރީދޫގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސަޕްލަޔަރަކު ހިންގާ ކޭބަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 2
އުރީދޫ ކްރޭޒީ ރޭސް، މިފަހަރު އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން "ކްރޭޒީ ރޭސް" ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
އުރީދޫ ކަލަ ރަންގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ބާއްވާ އުރީދޫ ކަލަ ރަންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ގެސްޓްހައުސްތައް ކުރިއަރުވަން އުރީދޫގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އެހީގައި ގެސްޓްހައުސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުރީދު އާއި ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން...

October 02, 2019 11
ނިއުޝާދު، ނުވަ އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް އުރީދޫއަށް!

ރާއްޖޭގެ މާކެޓިން ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ނިއުޝާދު ޝަރީފް، ނުވަ އަހަރު ފަހުން، އަނެއްކާ އުރީދޫގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން އިއްޔެ ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
ޓޫރިޒަމް ދުވަހު އުރީދޫ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ހެދުމުގައި

ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހުޅުލޭ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ހެދުމުގައި މިއަދު އޮފީހަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

September 27, 2019 3
އުރީދޫ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

އުރީދޫގެ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހަތަރު ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 7
ކޯލް، ވައިބަ އަދި ޓްވިޓާ ވެސް އުރީދޫން މިއަދު ހިލޭ

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، މުވާސަލާތު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އުރީދޫގެ ހުރިހާ ނަންބަރުތަކަށް ހިލޭ ގުޅޭ ގޮތް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 4
މެޕްސް ކޮލެޖުން އޮންލައިން ކޯސްތައް ތައާރަފްކޮށްފި

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާގައި އުރީދޫގެ އާ ދެ އެޕެއް

ޕްރޮފެސަރު އުގައިލްގެ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ފެށި "އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާ"ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ އެޕްލިކޭޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ސުވާލުފޮށި: އުރީދޫގެ އަގުބޮޑު ސުވާލު މުބާރާތެއް

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާ އެކު އުރީދޫން "ސުވާލު ފޮށި" ގެ ނަމުގައި ސުވާލު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
އުރީދޫން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10ގެ ޕްރީއޯޑާ ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަދި ނޯޓް 10 ޕްލަސްގެ ޕްރީއޯޑާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" އިފްތިތާހުކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 1
މެޑަލިސްޓުންނަން އުރީދޫ އާއި އެލައިޑްގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

ދާދި ފަހުން ނިމުނު އިންޑިއަން އޯޝަންސް އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން މެޑަލް ހޯދި ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް އުރީދޫ އާއި އެލައިޑުން ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ދީފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މި އަހަރުގެ ރަން ލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަން ލާރި އެވޯޑު މި އަހަރު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 8
އުރީދޫން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ކޭޖުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ޕެޓް ކޭޖުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 3
ޒަމާނީ އިތުރު ހިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރާނަން: ނަޖީބު

ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ އަވަސް ބަދަލުތަކާ އެކު، އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކުރާ އާ ހިދުމަތްތައް ވެސް އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބު ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ...

August 01, 2019 7
އުރީދޫގެ ކާމިޔާބު 14 އަހަރު، ފަސް ޖެހުމެއް ނެތް

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީ ކޮޅު މޮބައިލް ފޯނެއް އަތުގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކަށް ސަމާލުކަން ދެ އެވެ. އޭރު ސިމެއް ލިބެނީ 500 ވަރަކަށް ރުފިޔާ އަށެވެ. މިއީ އޭރުގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު...

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
އުރީދޫ އަށް 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ލިބިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އުރީދޫ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 1
އުރީދޫ ގްރޫޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ ޕްލޭނެއް

އުރީދޫ ގްރޫޕުން 5ޖީ ފޯނުތަކަށް ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 5
އުރީދޫގެ ސީއެފްއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އުރީދޫގެ ޗީފް ފައިނޭޝިއަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) އަކަށް ހުންނެވި ތަވަބާލަން ޕޫބަލަސިންގަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.