17 ޖުލައި

July 17, 2019 1
އުރީދޫ ގްރޫޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ ޕްލޭނެއް

އުރީދޫ ގްރޫޕުން 5ޖީ ފޯނުތަކަށް ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 5
އުރީދޫގެ ސީއެފްއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އުރީދޫގެ ޗީފް ފައިނޭޝިއަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) އަކަށް ހުންނެވި ތަވަބާލަން ޕޫބަލަސިންގަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 21
އުގެއިލްގެ މަހާސިންތާގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަަރަކަށް އުރީދޫ

ރާއްޖޭގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ކުރިއެރުވުމަށް އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ އޭ.އައި މޯލްޑިވްސް މަހާސިންތާގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އުރީދޫ ކަލަ ރަން: އައްޑޫން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އުރީދޫގެ މި އަހަރުގެ "ކަލަ ރަން" ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު އައްޑޫގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ކަލަ ރަން: އައްޑޫ އަށް ފޯރިގަދަ ހަފުތާ ބަންދެއް

މާދަމާ އާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި އުރީދޫން ކުރިއަށް ގެންދާ "ގުޑި މަހާސަމާ" އާއި "ކަލަ ރަން" އަދި "ޓްވިޓް ސާފު އައްޑޫ" ގެ ހަރަކާތްތަކާ އެކު މި ހަފުތާ ބަންދު ފޯރިގަދަ ވާނެ އެވެ. މި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
އުރީދޫ ކަލަ ރަން އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ

އުރީދޫ ކަލަ ރަންގެ އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ދަނޑުވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން

ދަނޑުވެރިންނަށް ހިލޭ ފޯނުކުރެވޭ ޕްލޭންތަކެއް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީ އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
އުރީދޫ އަށް ޓެލެކޮމް އޭޝިއާގެ ހާއްސަ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އަށް ޓެލެކޮމް އޭޝިއާގެ "މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް މޯބައިލް ޕޭމެންޓް އެޕްލިކޭޝަން" އެވޯޑު ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 15
އުރީދޫގެ އީ ސީމް އާ އެކު އެއްފަހަރާ ނުވަ ސިމް

އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް އީސިމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
އުރީދޫގެ ރޯދަ މަހުގެ ކެމްޕެއިންތައް ނިންމާލައިފި

އުރީދޫ ގްރޫޕްސް އޮފް ކޮމްޕެނީސްއިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައިި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 4
އުރީދޫ ކަލަ ރަން ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކަލަ ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޓީޓީއެމްގެ މިފަހަރުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) 2019ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 1
އުރީދޫ މަސް ރޭސް "ބޮއި ބައި މިލައިދޫ" ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކޮންމެ ރޯދަ މަހެއްގައި ބާއްވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ ސީޒަން "ބޮއި ބައި މިލައިދޫ" ޓީމުން ރޭ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 1
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިރޭ

ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކާ އެކު އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 1
އައްޑޫގައި އުރީދޫ ކަލަ ރަން ބާއްވާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

އުރީދޫ އިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ "ކަލަ ރަން" އަންނަ މަހުގެ 28 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 1
އެމްފައިސާ އިން މިހާރު ވިލާ ގޭހަށް ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭ

އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވިލާ ގޭސް ފުޅިއަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވިލާ ގޭހާއި އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެތަނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
މަސް ރޭސް- ސްޓެލްކޯގެ އަންހެން ޓީމު ވެސް ފައިނަލަށް

އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ އަންހެން ޓީމުތަކަށް ހާއްސަ ކުރި ބައިން ސްޓެލްކޯގެ ޓީމު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 9
ބިދޭސީންގެ އަގުވަޒަންކުރަން އުރީދޫން ރޯދަވީއްލުމެއް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫން އިސް ނަގައިގެން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދީފި އެވެ.

May 20, 2019
އުރީދޫގެ ދީނީ ކުއިޒުން އުމްރާ ދަތުރެއް!

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އާއި ޓްރޭވް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ދީނީ ކުއިޒެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 26
މަހުލޫފް ވެސް އުރީދޫ މަސް ރޭހުގައި!

ކޮންމެ ރޯދަމަހަކު އުރީދޫން ބާއްވަމުން އަންނަ މަސް ރޭހުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އިއްޔެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 18, 2019 2
އުރީދޫ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދޭ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި މި އަހަރު ވެސް އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.