09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް މާމެންދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ލ. މާމެންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 5
މެދުއިރުމަތީގެ ގަދަ 100 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ

ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި މަޖައްލާ، ފޯބްސް އިން ހޮވާ މެދު އިރުމަތީގެ އެންމެ ގަދަ 100 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ ގްރޫޕް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
އުރީދޫގެ މަގޭ ޕްލޭނުން ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫގެ މަގޭ ޕްލޭން ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 29
ލޯއަނދިރިވުމުން ކުރި ފުރައްސާރައިން ދެއްކީ ނަމޫނާ!

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ފެނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުއްޓަސް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް (ފާތުން)ގެ އަޒުމެއް އޮތެވެ؛ ލޯއަނދިރި މީހަކަށް ވާތީ އޭނާގެ އެއްވެސް އުއްމީދަކަށް، ހުވަފެނަކަށް ހުރަސް އެޅުނަ ނުދިނުމެވެ. އެކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބައްޕައިންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ ފޮނުވޭނެ

އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" މެދުވެރިކޮށް ބައްޕައިންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 5
ފޭސްބުކްގެ ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ވާޝަނެެއް އުރީދޫން

އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްގެ ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ވާޝަން "ފޭސްބުކް ފްލެކްސް" އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 2
ލޯފަން މީހުންނަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕް ތައާރަފްކޮށްފި

ލޯފަން މީހުންނަށް ދިވެހި ބަހުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
އެމްފައިސާއިން ބިލް ދެއްކުމުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އެޕް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ކޭޝްބެކް އޮފާއެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 13
އުރީދޫ-ދިރާގު ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ދެ ކުންފުނި، ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ ކަމަށް ވާވޭ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ތިން ރަށެއްގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫގައި އުރީދޫގެ ސެލްފް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
އުރީދޫގެ އިތުރު ޑޭޓާ މި މަހު ވެސް ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ފެށި އިތުރު ޑޭޓާ މި މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 1
އުރީދޫން އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އުރީދޫން 50 އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
އުރީދޫން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޢީދު ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ގޭގައި ތިބެގެން އުފާވެރި، ކުލަގަދަ އީދެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫން "އުރީދޫ އީދު ޝޯ 2020" ގެ ނަމުގައި ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ޝޯއެއް އިންތިޒާމް ކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 2
އުރީދޫން އީދާ ގުޅިގެން ޑޭޓާ ޕެކެއް

ފިތުރު އީދުގެ އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ ގުޅުމަށްޓަކައި، އުރީދޫ އިން ހާއްސަ އޮފާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އީދު ހަދިޔާ ވެސް ފޮނުވޭނެ

ލޮކްޑައުންގައި ވެސް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް އުރިދޫގެ އީކޮމާސް ޕްލްޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އީދު ހަދިޔާ ފޮނުވާލެވޭ އޮފާއެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 11
އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އުރީދު އާއި އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އިން މިއަހަރު ވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މި އަހަރު ވެސް ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 4
އުރީދޫގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ!

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރަން "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ"ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހަސަން ސާޖިން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފި...

May 13, 2020 2
އުރީދޫ ވީޑިއޯއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ ރީތި މެސެޖެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ވެސް އެންމެ ތަފާތު ރޯދަ މަހަކަށް ވާނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާއިލާ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނާ ދުރުގައި، ގޭގައި ތިބެން...

12 މެއި

May 12, 2020 31
ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދިނުމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 2
މޫލީން ގިނަ ބާވަތްތަކެއް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުޅާކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅިގެން "އުރީދޫ މޫލީ" މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ގަނެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.