21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "މޫލީ އާޓް ކޮންޓެސްޓު" ގެ ނަމުގައި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް މޫލީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފަށައިފި އެވެ

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 3
އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ނައިފަރަށް

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ޅ. ނައިފަރަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
އޯޑޮކްއިން މި މަހު ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް "އޯޑޮކް" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭން އުރީދޫގެ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދީ، ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ އިން "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައު" ގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 2
އުރީދޫގެ ވާޗުއަލް ދުވުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 28-31 އަށް އުރީދޫން ބޭއްވި ވާޗުއަލް ދުވުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫގެ ނަންބަރުތަކުން މިސްކޯލް ދެެވޭނެ

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އެހެން ނަންބަރުތަކަށް މިސްކޯލް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫން އިއްޔެ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
އުރީދޫން ނޯޓް20ގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 ސީރީޒްގެ "ގެލެކްސީ ނޯޓް 20" އާއި "ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ" ފޯނަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 30, 2020
އުރީދޫ އަތޮޅުދުވުން ފުރިހަމަކުރަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މާދަމާގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 2
5000 ބައިވެރިންނާއެކު އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ދުވުން، "އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން" ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 4
ވީޑިއޯކޯލުން ލަންކާގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް "އޯޑޮކް"އާ ގުޅިގެން، ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 4
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ރައްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ދުވުން، "އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން" ގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 4
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި އާއްމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ރަން، "އަތޮޅު ދުވުމުގައި" އާއްމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ކެޓަގަރީއެއް އުރީދޫން ހިމަނައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 7
އުރީދޫ ކެމްޕޭނެއްގައި މެސީ އާއި މަސްވެރިޔާ ސާޖިން

އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ"، ހަސަން ސާޖިންއާ އެކު އުރީދޫން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 17
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

އުރީދޫން ދެމުން އަންނަ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޕްލޭންތައް އިތުރު ޑޭޓާއާއި ހަލުވި ސްޕީޑު ލިބޭގޮތަށް އަޕްގްރޭޑު ކޮށްފި އެވެ.

August 15, 2020 1
އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް އައްޑު އާއި ލ. އަށް

ސ. ހިތަދު އާއި ލ. ގަމުގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 4
ސެމްސަންގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުރީދޫން ތައާރަފު ކޮށްފި

ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ޒެޑް ފްލިޕް އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
މޫލީއަށް އަހަރެއް: 10،000އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިވަރީ

އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، "މޫލީ"އަށް އަހަރެއް ފުރުނު އިރު މިހާތަނަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިވަރީ ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 10
އުރީދޫން ވާޗުއަލް ރަންއެއް ބާއްވަނީ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން "އަތޮޅު ރަން"ގެ ނަމުގައި ވާޗުއަލް ރަން އެއް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 3
އުރީދޫގެ ފައިދާ އާއި އާމްދަނީ މިދިޔަ ކުއާޓާގައި ދަށަށް

އުރީދޫއަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 16.7 ޕަސެންޓު ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
67 ޕަސެންޓަށް އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓު ފޯރުކޮށްދީފި

މިދިޔަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ދޭ ސުޕަނެޓުގެ ޚިދުމަތް އާބާދީގެ 67 ޕަސެންޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 01, 2020 11
އުރީދޫއަށް 15: ހިދުމަތްތަކުގައި ދެވަނައެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މުސްކުޅި ގޮތް ބަދަލުކޮށްލަދިނީ އޮގަސްޓް 1، 2005 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށި ވަތަނިއްޔާ އަދި މިހާރު ނަމަ އުރީދޫންނެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި...

August 01, 2020 6
އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިތުރު ޑޭޓާ

އުރީދޫގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޑޭޓާ އޮފާތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 3
އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް 3000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓު، އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް 3000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 2
އަގުހެޔޮ އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫ މޫލީން މިހާރު ލިބޭނެ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަގުހެޔޮ އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

July 26, 2020 1
މިނިވަން ދުވަހާއި އީދަށް އުރީދޫގެ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫ އިން މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އުރީދޫ މޫލީން ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން އުރީދޫން އެ ކުންފުނީގެ އީ-ކޮމާސް ޕެލްޓްފޯމް، "މޫލީ" ން ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.