07 ޖޫން

June 07, 2018 2
ފޯކައިދޫއާ އެކު ނިސްތާރަށް އާ ޗެލެންޖެއް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އއ. މާޅޮސް ގޮވައިގެން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައިސް ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދު ކުރީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތެކެވެ. ގިނަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ. މި އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިސްތާރު ފެންނާނީ ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމުންނެވެ. މި ފަހަރު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ އާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 5
ފަހިވި ފުރުސަތާ އެކު ވިދާލި ދެ ކޯޗުން!

ނިމުނު ސީޒަނަކީ އަހަރުތަކަށް ފަހު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައި އަހަރެކެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ގެނައި ބަދަލުން އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމުތަކަށް އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ފުޓްބޯޅައިން ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. އޭގެ ފައިދާ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 4
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްސަލަތަކެއް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 5
"ނިއު ތަފާތު ދައްކައިފި، ކާމިޔާބު އޮތީ ކުރިއަށް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވި ތަފާތު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އަދިވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ...

November 27, 2017 11
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އައްޑަަނަ އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައްޑަނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 3
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ އަށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ

ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ނަޝާހު އަހުމަދު (ނައްޓު)، 20، ގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ...

November 26, 2017 5
ނިއު އާއި މާޒިޔާ މެޗު: ދެ ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖެއް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލީގު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ މިރޭ ވާދަކުރާއިރު، މިއީ މަގާމެއްގެ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
މިލަންދޫ އަތުން ބަލިވެ ތިނަދުއަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގދ. ތިނަދޫ އަތުން 3-2 އިން ށ. މިލަންދޫ މޮޅުވުމާ، ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ތިނަދޫ އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް...

November 25, 2017
ފަހު މެޗުން މާޅޮހާއި ކުޑަހުވަދޫ އެއްވަރުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އއ. މާޅޮހާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުނު ފަހު މެޗު މިއަދު ހަވީރު 3-3 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 2
ފޯމު ރަނގަޅުކޮށްގެން އެންޑީ އަދި އެނބުރި އަންނާނެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ) ހުރީ ބެންޗުގަ އެވެ. އެންޑީ އެންމެ ފަހުން މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނީ މެސެޑޯނިއާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުން މާޒިޔާ ވަނީ 1-1 އިން ގދ. ތިނަދޫއާ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 16
ފުޓްބޯޅަ ހަލާކުކުރަންޏާ ސަޕޯޓަރުން ނާންނާނެ: ސުޒޭން

މެޗު ލަސްކޮށްގެން ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ވެގެން ފުޓްބޯޅަ ހަލާކުކުރަންޏާ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަންނަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގދ....

November 21, 2017 2
ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ށ. މިލަންދޫން މިރޭ ހަަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 2
"ނިއުއާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުން"

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާ ކުރީ އެ ޓީމާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 10
ޕީކޭ މައްސަލައިގައި މިލަންދޫގެ ގޯހެއް ނެތް!

ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ޕީކޭ) އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ރިލީޒް ނުހޯދާ ކަމަށް ބުނެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މިލަންދޫގެ ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް "މިހާރަ"ށް...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 12
މިލަންދޫން އޮޅުވާލައިގެން ލީގު ހޯދަން ނޫޅެން: ކޯޗު

އޮޅުވާލައިގެން އެފްއޭއެމަށް ވަގަށް ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ ވިސްނުމެއް ށ. މިލަންދޫން އެއްވެސް އިރަކު ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...

November 06, 2017 16
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ތިނަދޫ ގަދަ ހަތަރަކާ ދިމާލަށް

މި ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއާ އެކު، ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް 7-0 އިން ބަލިކޮށް ގދ. ތިނަދޫ އިން ގަދަ ހަތަރެއްގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ނިއު ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 3-0 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

November 05, 2017 5
މާޅޮސް ބަލިކޮށް ޓީސީން ނިއުގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އއ. މާޅޮސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 5
މިލަންދޫ އިން ފަހަތުން އަރައި މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

އާ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެ ޓީމުން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ށ. މިލަންދޫ އިން ފަހަތުން އަރައި 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 7
ނިއު އިން މިހާރު ތަފާތު އެބަފެނޭ: ސުޒޭން

ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮންގެ ކޯޗުކަމުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފެންނަނީ ކުރިއަށް ވުރެން ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ގދ. ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަދި ނިއުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 18
މިލަންދޫ ކުޅުންތެރިއަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ޖައްސައިފި

މި ސީޒަނުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ޕީކޭ) އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ރިލީޒް ނުހޯދާ ކަމަށް ބުނެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެފްއޭއެމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 4
އެނބުރި އާއިލާ އަށް، އިންމަ އަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް

ދިވެހި ލީގުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ އެއްވަރުވުމުން، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހްފޫޒް (އިންމަ) ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވި ކުޅުން އެ މެޗުގައި ނުފެނުމާ އެކު އެ މެޗަށް ފަހު އިންމަ މަގާމުން ވަކިވި އެވެ. ތިން އަހަރު ފަހުން އިންމަ އަލުން...

November 01, 2017 1
ތިން އަހަރަށް ފަހު އިންމަ އެނބުރި މާޒިޔާ އަށް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމާ އިސްމާއިލް މަހްފޫޒް (އިންމަ) އަލުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2017 7
މިލަންދޫ އިން ޓީސީ ހުއްޓުވައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. މިލަންދޫން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކުރުމުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ތިން ވަނައިގައި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 1
މާޅޮސް އަތުން މޮޅުވެ މާޒިޔާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އއ. މާޅޮސް އަތުން 6-0 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

October 31, 2017 6
ޓީސީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި: ނިޒާމްބެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށާއި އެންމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 7
ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ގދ. ތިނަދޫގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް މިރޭ ނަގައިފި އެވެ.