24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 34
ބަޖެޓް ހަމަޖައްސަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންއަކީ ހައްލެއް ނޫން

ގައުމު ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ކަނާއަތު ފިޔައިގެ ނިއޯލިބަރަލް (ފައިސާވެރިން އިތުރަށް މުއްސަނދިކުރުވާ) ސިޔާސަތެއް ކަމަށްވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް ދޮރު ހުޅުވާލުމަކީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ދަތިވެ، ތަފާތު ކުރުން އިތުރުވެ، ބިކަވާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 19
ފިޗް ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި، ދެން ވެސް ކުރީގެ ގޮތަށް ބާ؟

މި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ހޮންކޮން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 33 ގައުމެއްގެ ފިޗް ރޭޓިންގްސް ދަށްކުރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން 40 ގައުމެއްގެ 'އައުޓްލުކް':- ކުރިމަގު ފެންނަ ގޮތް، ނެގަޓިވް ކުރި އެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނުނީ ރޭޓިން ދަށްކޮށް، ނެގެޓިވް ލިސްޓަށް ބަދަލުކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިގޮތުން، މާޗް މަހު ރާއްޖޭގެ ރޭޓިންގްސް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރަން ބޮޑު ބަދަލެއް ބޭނުން

ބޮޑެތި ފައިސާވެރިންނާއި، ކަނާއަތު ފިޔައިގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންނާއި، ކެޕިޓަލިސްޓް ފަލްސަފާ ކުރިއަރުވާ އިގްތިސާދީ އިލްމުވެރިން އަދި މާހިރުންނާއި، އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އަދި ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން އަބަދުމެ ދައްކަމުން އަންނަ އެއް ވާހަކައަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ގައުމުތަކުގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 28
މިފަހަރު އާޒިމާ އާއި ބިޝާމް: ދުޝްމަނަކީ ބިޝާމް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވެސް އޮތީ ރުޅި އާއި ނަފުރަތާއި ނުބައި ރޭވުންތަކެވެ. ސަރުކާރު ލިބި، ބާރު އޮންނަ އިރު، "ވަކިނުވެވޭ ވަރުގެ ގާތް މީހުން" ފެނެ އެވެ. ބާރު ގެއްލި، ގާނޫނީ މަޅިއަކަށް ބެދެން ހަމަ ފެށުމާ އެކު، އެކަކު އަނެކަކުގެ ކަރުގައި ހިފަނީ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 6
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދިވެހި އިގުތިސޯދީ ގުޅުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަށްވެހިވެގެން ތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތުން، ބިދޭސީންނަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވާ އިރު، ދިވެހި ވެށީގައި އެބައި މީހުން ކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ އާއި، އެގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް އަސަރު ކުރަނީ ކިހިނަކުންތޯ ވިސްނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 30
އަދީބުގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން، ކޮން އިބުރަތެއް؟

"މާތްރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުސަތު ލިބުނީމާ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މުހިންމީ ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުން ކަމަށް."

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 5
ފަތުރުވެރިކަަން، "ރެގިޔުލޭޓަރީ ކެޕްޗާ" ފަހަނައެޅީތަ؟

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ، އެ ސިނާއަތެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހި އިގްތިސޯދު ބަރޯސާވެފައިވާ، އެންމެ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ، އެންމެ ގިނަ އަދަދުން ބޭރު ފައިސާ އެތެރެކުރާ، އެންމެ ގިނަ ބިން، ފަޅު، ފަރު، ފިނޮޅު، މޫދު އަދި ގޮނޑުދޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސިނާއަތެވެ. އެ ސިނާއަތް ބަނޑުޖެހުމުން ދިވެހި އިގްތިސާދަށާއި ދިވެހި މުޖްތަމައަށް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
އައިޓީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގޭގައި ތިބެގެން ހޯދާ

މުޅި ދުނިޔެ ދަތުރުކުރަމުން މި ދަނީ، މީގެ ކުރިން ދެކެފައި ނުވާ ފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ވާން ކައިރިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން ދާއިރު، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އައިސްފައިވާ އަދި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް މި ހިއްސާކުރަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 16
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީއަށް މިވަނީ ކިހިނެއްް؟

"އިންޓަނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެސީ ޑޭ" ގެ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެސީ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަން ފެށީ ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2008 ގަ އެވެ. އެދުވަހު ޖެނީވާގައި ހުންނަ ހައުސް އޮފް ޕާލަމަންޓްސްގައި އިންޓަ ޕާލަމަންޓެރީ ޔުނިއަން (އައިޕީޔޫ) އިން ހާއްސަ ޕްރްގޮރާމެއް ބޭއްވުމާ އެކު، ޑިމޮކްރެސީގެ ބިންގަލުގެ ގޮތުގައި ޕާލަމަންޓްގެ ދައުރުގެ މުހިއްމު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 3
ދަރިވަރުން ގޭގައި، "އޯކޭއެއް ނޫން"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ މިންވަރަކީ، އޭގެ ވޭނީ ހިތި އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ނޫންކަމެވެ. ބަލީގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގައި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ބޮޑު ނަސޭހަތެއް: އަޑުއަހާ! ބަސްއަހާ!

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެ އިން ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް، ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ މި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި، ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އައީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ޓީވީތަކުންނާއި ނޫސްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. މާސްކު އަޅާނެ ގޮތާއި ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނާނެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
މި ހާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް "އޯކޭ"އެއް ނޫން!

އޯޓިޒަމް ހުންނަ އެ ކުއްޖާ އަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ކުރިއަކުން ނޭނގެ އެވެ. އަމިއްލަ ދުނިޔެ އަށް ގެއްލިފައި އެތައް އިރެއް ވަންދެން އިނދެ އެވެ. އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ވެސް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޭން ފެށި ތެރަޕީތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ފެންނަން ފެށި އެވެ. ބައެއް ބަސްތައް ކިޔަން ފެށިއެވެ....

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 20
"1676"، ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންގެ ނުފެންނަ ފަޅި!

މުޅި ތަނުގައި އެއްއަޑަކަށް ގުގުމާފައި ހުރީ، ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑެވެ. ފެނިގެން ދަނީ އާއްމުންގެ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފުން ހަލުވިކަމާއި ފަރިތަކަމާ އެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
މި ހިތްދަތިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ އަހަރެން!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، ފަޅަށް ހުރި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އަދި ނުފޮހެވެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ 48 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި އެ އެއާޕޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ނައިސް މާޒީވި ހަމައެކަނި ދުވަސްތަކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ މައި ބަނދަރުގެ އެ ފަޅުކަން ދިވެހިންނަށް ގެނެސްދިނީ ކޮން...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 36
މި ފެހިކަން، މި ނަލަކަން ކިހާ ދުވަހަކަށް؟

މުޅި ތަން ހިޔާވެ، ފެހިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެ ސަރަހައްދު އެންމެންނަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތަކާއި އުފަންދުވަހުގެ ފޮޓޯތަކާއި އާއިލާ އާއި ލޯބިވެރިންގެ ފޮޓޯތަކުގައި އެ ހިތްގައިމުކަން ރައްކާކޮށްފި އެވެ. ހުޅުމާލެއަށް އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު، ބައެއް ދުވަސްދުވަހު، ނަލަވެގެން ތިބޭ ދެ ޖިންސުގެ އެކި އުމުރުގެ މީހުން، ގަސްތަކުގެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ފެންނަނީ ގޯސްތައް

މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގާނޫނެއް ހެދީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރަށް މި ގާނޫނު ހަދަން މަޖުބޫރުވީ މަސައްކަތްތެރިން މިކަމަށް އެދި އެތައް ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތި ކުރުވުމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް މެއި 1، 2006 ގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ފަހު އެވެ....

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 63
ފައްޔާޒާ ދެކޮޅު ވޯޓު، ޑްރާމާއެއް ނޫން

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ "ޑްރާމާއެއް" ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުންޏަސް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ އަދި އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަޝީދަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އަބަދުވެސް "ހަ ކުޅި"...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 2
ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތް: ދެވޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު

ދޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ތައުލީމީ މޫލަވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ލަނޑުދަނޑިއަކީ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވުމުގެ ހިތްވަރާއި ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމެވެ. މުޖުތަމައަށް ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ގެނެސް އެންމެހާ އަފުރާދުންގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 39
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ފުސްގަނޑެއް ތެރޭގައި!

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމަޖެންސީގައި ގެންނަން އުޅުނު 75 ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީ ގޮތް ބަލަން، ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ސުވާލެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެނބުރެމުން، އެނބުރެމުން ގޮސް ލައްވާލަނީ ނުގުޅޭ ހިސާބެއްގަ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ކޮންމެވެސް ތާރީހެއް ދެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 25
މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މައިގަނޑު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކު އަޅަން ކިތަންމެ ގިނަ އިރުޝާދުތަކެއް ދިނަސް މާސްކާ މެދު ދިވެހިންގެ މާ ބޮޑު ސީރިއަސް ކަމެއް އޮތް ތަނެއް ނުފެނެ...

July 29, 2020 7
ލުއިތަކުން ނަތީޖާ ގޯސް ނަމަ، ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރޭ!

އަބަދުވެސް ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަ ވާހަކަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ކުރަމުން ދިޔަ ޝަކުވާތަކެވެ. ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ މައި ޕާޓީގެ ސުޕަ...