13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 16
ރައީސަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރިޔާޒް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު، އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ...

December 13, 2017 48
ޖޭޕީ ބޭނުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގާސިމް ނެރެން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 23
ފޮރުވައިގެން ނޫޅެ، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރޭ: ޝާހިދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރަން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު...

December 12, 2017 10
އިންސާފެއް ނެތި އިންސާނީ ހައްގު ކަށަވަރެއް ނުވާނެ

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދެވޭނީ އިންސާފު އޮވެގެން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ރޭ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 17
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރާ މަހްލޫފް ބައްދަލުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރް މުހައްމަދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

December 11, 2017 2
ކުރީގެ ބެންޗުން ފާރިސްގެ މައްސަލަ ނިންމައިދޭން އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ، ހައި ކޯޓުން ކުރިން ބެލި ބެންޗުން ބަލައި، ހުކުމް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
އެޗްއާރުސީއެމުން ޒިންމާ އަދައެއް ނުކުރޭ: ނަޝީދު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 10, 2017 20
ކޮންމެ މީހެއް ވެސް ޖޭޕީ އަށް މުހިންމު: ރިޔާޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ ޕާޓީއަށް މުހިންމު ކަމަށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 10, 2017 93
އުމަރަކީ "ތޫފާނެއް"؟

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މި ހަފުތާގައި ސޮއިކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް، ޚާއްސަކޮށް އެ ޕާޓީ އަށް ވަނީ "ތޫފާނެއް"...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 63
ސަޕޯޓަރެއްގެ މަރަށް ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ފ، މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެއަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދާން އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

December 08, 2017 41
ބިލެއްދޫން މަގޫދޫއަށް ފެތި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފ. މަގޫދޫގައި މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެ އަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 08, 2017 24
ދުއާކުުރަން ހުއްޓާ މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ދުއާކުރަން ހުއްޓައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު ހައްސާން...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 33
ރާއްޖެ އާއި އެފްޓީއޭގެ ދިފާއުގައި ޗައިނާ ތެދުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއި ރާއްޖޭގެ ދިފާއުގައި ޗައިނާ ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ހުއްދަ ނޫން ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހަށް ވަން ކަމަށް ބުނެ ތިން ބޭފުޅަކަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އެ...

December 05, 2017 12
މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަދަކަމުން ވަން މައްސަލާގައި، އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކަށް ކުރާ ދައުވާގައި އެއް ބޭފުޅަކަށް ވަކީލަކު ހަމަނުޖެއްސޭތީ އެ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 5
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަދަކަމުން ވަން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 15
ބައި އިލެކްޝަންތަކާ މެދު ކޮމިޝަން އަދިވެސް ހިމޭނުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިތާ އެތައް މަހެއް ވެގެން ދާއިރު އެ އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމާ މެދު...

December 03, 2017 6
ގާސިމަށް ކުރި ހުކުމާ ހިލާފުވީ ސަރުކާރުން: ރިޔާޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ހިލާފުވީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ގާސިމްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 31
ޖަލަށް ދާން ޖެހުނަސް "ހަނގުރާމަ" ހުއްޓާނުލާނަން

ޖަލަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތަސް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ "ހަނގުރާމަ" ހުއްޓަވާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

December 01, 2017 71
ގާސިމް ވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފުވެފައި: އަޒްލީން

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށާއި ގާސިމް ރާއްޖެ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 5
"ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓަކީ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް"

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވާ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 46
ޑިމޮކްރަސީގައި އަތްފައި އިސް ނުކުރާނެ: މަސީހް

ޑިމޮކްރަސީގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށާއި އަތްފައި އިސްކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީގައި ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މިރޭ...

November 29, 2017 11
މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިޔަސް އެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 18
އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައެއްނުގަތް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އިމްރާންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 23
ބިހުރޯޒު މިސްކިތް ތަޅާލާކަށް ނުނިންމާ: މިނިސްޓަރު

ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ތަޅާލައި އެތަނުގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 64
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަލްސާގައި މީހުން ބައިވެރިވާނެ:ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފެންނާނެ ޖަލްސާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 30
ބިރުދެއްކިއަސް ތިނަދޫ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: ރިޔާޒް

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިއަސް ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހެން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިރޭ ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2017 39
އަގު އަދާކުރަން ގޮވާއިރު ދެނީ ނިކަމެތިކަން: ޝާހިދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިހްސާންތެރިކަމުގެ އަގު އަދާކުރަން ގޮވަމުންދާއިރު ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ދެނީ ނިކަމެތިކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު...

November 23, 2017 38
ޕީޕީއެމުން ވެސް ތިނަދޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ވެސް ގދ. ތިނަދޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 78
ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ތަޅައިގެންފި

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވަގުތު، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ބައެއް މީހުންނަށް...

November 22, 2017 14
ތިނަދޫ ޖަލްސާއަށް އެބަ ހުރަސްއަޅާ: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގދ.ތިނަދޫގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުން ދާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 96
ކެންޑިޑޭޓް އަވަހަށް ދައްކައިފިއްޔާ ޖަލަށް ލާނެ: ރިޔާޒް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓު މާ އަވަހަށް ދައްކައިފި ނަމަ، ނުހައްގު ދައުވާއަކުން ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިއްސުވާލާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 21, 2017 14
"ބަޖެޓަކީ އޮޅުވާލުމެއް، ވޯޓެއް ނުދޭނަން"

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ "ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް" ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 21, 2017 18
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާހެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް، ފާސްކުރަން ތައްޔާރުވާ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާސްނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް...