20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 21
އީޔޫ ރިޕޯޓުގެ ފައިދާ ނަގަންނޫޅޭ، ލާދީނީ ޓެގު ނޭޅުވޭނެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ ފައިދާ ނަގަން ސަރުކާރުން ނޫޅުމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި ލާދީނީ ޓެގް ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 63
"ދީނީ މިނިވަންކަން ފިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިގަނޭ"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން، އިސްލާހު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދީނީ މިނިވަންކަން ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައުމަށް ބުނާ ބަދަލު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ދިވެހިން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2018 4
ފުލުހުން ދަމަހައްޓަން ޖެހެނީ ސަރުކާރެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

ފުލުހުންނަކީ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތިބި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ޒިންމާއަކީ ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2018 16
"މައުމޫން އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރައްވަނީ ގައުމަށްޓަކައި"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި ޖަލުގެ އަނިޔާ ތަހައްމަލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 56
ވެރިކަމަށް އަންނާނީ ކާކުތޯ ފުލުހުން ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭ

ފުލުހުންނަކީ އަބަދު ސިޔާސީ މީހުންނަށް ތަބާވާންޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް ދެން އަންނާނީ ކޮން ބައެއްތޯ ފުލުހުން ވިސްނަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2018 46
ފެބްރުއަރީ 1- އަލިރަސްގެފާނު ޝަހީދުކޮށްލުން ކަހަލަ

އަލިރަސްގެފާނު ޝަހީދުކޮށްލުމާއި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2018 50
އިދިކޮޅުން ނެރޭނީ ނަޝީދުތަ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ހޯދުމުގައި އިދިކޮޅުން "ތާށިވެފައި" ތިބޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެ،...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 32
ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްދޭން އެދި އިދިކޮޅުން ޕޮލިހަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރަން، މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 1 ގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކްޓިން ޕޮލިސް...

April 17, 2018 18
އދ. ގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ބާރު އަޅަން ޖެހޭ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން އިންޑިއާ އާއި އދ. ގެ މެމްބަރު...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 7
ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން، އަނިޔާ ނުދީ: ޖޭޕީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

April 16, 2018 1
"ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީބޭނުމެއްގައި"

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 26
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލު އެބައޮތް: ޝަރީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 12, 2018 30
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ދާނީ ފަނުފުލުން: ޚަލީލް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތް ދާނީ ފަނުފުލުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ...

April 12, 2018 5
މައުމޫނާއި ފާރިސް، ނަދީމްގެ ބަންދުގެ މައްސަލަހައިކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 24
އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ޕާޓީތައް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަނީ ދަތިކޮށްފައި: ވަކީލުން

ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ މެދު ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2018 13
ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި...

April 07, 2018 10
އަނިޔާ ނުހުއްޓުވައިފި ނަމަ އެންމެން ނެތިހިނގައިދާނެ: އަލީ ޒާހިރު

ސަރުކާރުން މިހާރު ހިނގަމުންގެންދާ ވައްކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން ނުހުއްޓުވައިފި ނަމަ އެންމެން ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 37
ޔާމީންގެ ނަންފުޅުން "ރައީސް" ކަނޑާލާނަން: ޝާހިދު

ގައުމު އިސްލާހުކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަމުގައި ކުރީގައިވާ "ރައީސް" ކަނޑާލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު...

April 06, 2018 37
ގާސިމްގެ ދަރިކަނބަލުން ސަނާ ސިޔާސީ އެއްވުމެއްގައި!

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ކުށަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލަކަށް ވުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ކުށަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީނުކުރެއްވުން ކަމަށް، ގާސިމްގެ ދަރިކަނބަލުން...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 37
ޖަލްސާއަށް ނުދާ މައްސަލާގައި އަނެއްކާ ވެސް ބަހުސަކަށް

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނިމިއްޖެ ނަމަ އޮޓަމެޓިކުން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވާތީ އެކަމާ އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަހުސެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 20
ނަސަންދުރަ ދިން ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހިންގަން 50 އަހަރަށް ދޫކުރި މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 04, 2018 5
ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގައި ރޯކުރުމުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 04, 2018 4
މަހްލޫފް ހައްޔަރު ކުރުމުން ޕީޖީއޭ އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަންސް (ޕީޖީއޭ) އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
"ސަރުކާރުން އުޅެނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޖެއްސުންކުރަން"

މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑި އަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ގެނައީ، ވިޔަފާރިވެރިންނާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަކާ ނުލައި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރަން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 03, 2018 4
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ ކަނޑާލުމަކީ ދޭ އަނިޔާއެއް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

April 03, 2018 1
ރިޔާޒް ބަންދުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ރިވިއުކުރަން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އަލުން މުރާޖާ ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 9
ލީޑަރުންނަށް މުހިންމީ ވެރިކަމެއް ނޫން: ރޮޒެއިނާ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް މުހިންމީ ވެރިކަން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 02, 2018 4
އާ ބެންޗަކާ އެކު، އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގެއްގައި އޭނާގެ ފޯނު ހުޅުވައި ނުދިން މައްސަލާގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ...

April 02, 2018 6
ހައްގުތައް ދޫކޮށްނުލާ، ނޫނީ ދޫކޮށްލެވޭނީ މިނިވަންކަން

ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، އެ ދޫކޮށްލެވެނީ އަަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ކަމުގައި،...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 16
ހައްޔަރު ކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފުލުހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލު މިރޭ...

April 01, 2018 3
ސިނާން ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

31 މާޗް

March 31, 2018 6
ޖޭޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 19
މަހުލޫފްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މާސްކް ބެހުމުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ...

March 30, 2018 71
އިބޫ ކަމުދޭ، ރައީސް ޔާމީން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ:ނިހާން

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެންމެ ހައްގީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ފުލުހުން ވަނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައި: އިދިކޮޅު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ސިފަ ކުރެވެނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެ، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރާ ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.