29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 67
ބައްޕައަށް ދޭ އަނިޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ: ޒެއިން

ކުށުގެ މޭސްތިރިން ގޭގައި އަރާމުކުރަން ބައިތިއްބައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި އަނިޔާދެމުންދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ބަދަލު ހިފަން ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ އެ އަނިޔާއަށް މި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 30
ޔާމީން އެކަހެރި ކުރަނީ ހޯދާނެ ކާމިޔާބީއަށް ޖެހިލުންވާތީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި، އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓަވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެ މަނިކުފާނު ހޯއްދަވާނެ ކާމިޔާބީ އަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުވާތީ ކަމަށް، ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބެ...

November 28, 2020 36
ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން ކަނޑުމައްޗަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަނޑުމަތީގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 11
މުޒާހަރާ ކުރަން އުޅޭތީ އިދިކޮޅު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލާފައިވާތާ އެއް އަހަރު ދުވަސް ވާތީ އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި އެކަން ފާހަގަކުރަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ނިންމުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 16
ބޮޗޭ އަލުން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) މިއަދު ޕީޕީއެމްއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 32
އިމްރާނަކީ މުނާފިގެއް ކަމަށް ސިފަކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަކީ މުނާފިގެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 22
ޔާމީންގެ ހުކުމަށް އަހަރެއްވުމާ ދިމާކޮށް މުޒާހަރާކުރަނީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލީތާ އަހަރެއް ވުމާ ދިމާކޮށް އެ މަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 22, 2020 10
ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ޝުޖާއު ޕޮލިހަށް

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 26
އިދިކޮޅުން "ސީ"އެކޭ ބުނި ނަމަ ވިސްނާނަން: ފައްޔާޒު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ވައުދުތައް ތަންފީޒުވި މިންވަރު ރަނގަޅަށް ބަލައި އިދިކޮޅުން "ސީ" ރިޕޯޓެއް ދިން ނަމަ އެ ވާހަކަތަކަށް ސީރިއަސްކޮށް މި...

November 16, 2020 11
ބަޖެޓް އަނބުރާ ގެންގޮސް ކުޑަކޮށްފައި ފޮނުވާ:ސަލީމް

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ބަޖެޓު އަނބުރާ ގެންގޮސް މުރާޖައާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 48
ޔާމީނަށް ލުއި ދެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމުމުން: ރައީސް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެއްވެސް ޑީލެއްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް...

November 11, 2020 15
ރެސިޑެންޓްވިސާއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓްކުރީ 2015 ވަނަ އަަހަރު ކަމަށާއި އޭރު އެ ވިސާގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިން ލުއިތައް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 31
ފަސޭހައިން ވިސާ ދެނީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި: ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގައި 250،000 ޑޮލަރު (3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ފްރާންސުން އިމްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އާދަމް

ކީރިތީ ރަސޫލާއަށް ފްރާންސުން ޖޯކް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ގައުމުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލަނަ ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުވައްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 50
ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަދުރޭއަށް ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުން...

October 26, 2020 21
އިމްރާން މަޖިލީހުގައި ހެދީ ދޮގު، މަގާމުގައި ނުހުރެވޭނެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް އަމިއްލަ އަށް އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެ އަމަލަށް ފަހު އޭނާ އަށް އެ މަގާމުގައި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 42
އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ބޮޑު ތިން މައްސަލައެއްގެ ހެކިތަކާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރު ކޭސްގައި ޕީޖީން ދައްކަނީ ބަހަނާ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމުން، ދައުވާނުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އެކަމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފޮރުވުމަށް ކަމަށާއި ޕީޖީ އޮފީހުން ދައްކަނީ ހުސް ބަހަނާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ޕީޖީގެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 67
ބޭރުގެ ނުފޫޒުތައް ހުއްޓުވާލެއްވީ ޔާމީން: ވަހީދު

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ބިރުދެއްކުމުގެ އުކުޅެއް: އިދިކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި ޖޭއެސްސީގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 7
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފަަށް ނުފޫޒު އެބަ ފޯރުވާ: އިދިކޮޅު

ހައި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 40
ޔާމީން ޖަލަށްލީ ނުހައްގުންކަން އެނގިއްޖެ: އިދިކޮޅު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި އިތުރު ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވަނީ، އެ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅަށް ނިންމުން ގެންނަކަން މިހާރު ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 16
އިންޑިއާގެ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 26
"ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް އުފުލީ އަސާސެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރުގެ މައްޗަށް އުފުލި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 70
އިންޑިއާގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ:އަދުރޭ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ނަމަ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.