29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 11
"މިއީ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން"

މި ސަރުކާރަކީ ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކަށް އަމަލުކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 29, 2017 46
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ބޮޑު ބަހުސަކަށް: ހައްލެއް ބޭނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ މަހު ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ހަތަރު...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 41
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ނުކުންނަންޖެހޭ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ...

August 28, 2017 7
"ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަކީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އެ ކޮމިޝަނުން...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 18
ކަރެކްޝަންގެ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނަނީ ގާސިމް ބޭރަށްފޮނުވަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކަނޑައެޅި ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ލަފާ ދެއްވާފައި ވަނީ...

August 27, 2017 13
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ މެމްބަރުންތަކެއް އެބަތިބި

އެކި ދައުވާތަކާއި ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން ތިބީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ކަމަށް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 12
ބަންޑާރަ ނައިބު ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވަން ގޮވާލައިފި

އެޓާނީ ޖެނެެރަލް މުހައްމަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް...

August 26, 2017 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ސިފައިން ބާރުއަޅަން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބާރު...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 15
ގާސިމް ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހަވާލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކޮށްފި ކަމަށް ގާސިމްގެ...

August 25, 2017 14
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ:މައުމޫން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ރޭ ކުރި ހުކުމާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 152
ތިން އަހަރުގެ ހުކުމަކާ އެކު ގާސިމްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

--------------------------------------------------------------------------------

August 24, 2017 22
އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު އަތުލައި، ގެ ފާސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށް، ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 35
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 13 މެމްބަރަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ މިހާ...

August 23, 2017 11
މަސީހާއެކު ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް ކަމަށް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 9
ޑީޖޭއޭގެ ނަމުގައި ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުން...

August 22, 2017 33
މުންދަށް ސަފީރުކަން ދިން ގޮތް ލަންކާއާ ހިއްސާކުރަނީ

ސިފައިން ލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް "ހިސޯރު" ކޮށްގެން މާދަމާ ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރު ކަމަށް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހުގެ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 17
"މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވިޔަކަ ނުދޭނަން"

މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

August 21, 2017 4
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަވަސްކޮށްދެއްވާ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަވަސްކޮށް...

August 21, 2017 10
އަނިލްގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކޮށް ދިގުލައިފި

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކޮށް ދިގުލައިގެން ދިއުމުން އެ މެމްބަރުން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
ޝަރީއަތް މަޑުނުޖައްސަން ނިންމުމުން އިސްތިއުނާފަށް ދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމި...

August 20, 2017 21
މަހްލޫފްގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ޕީޖީ ބިސާމަށް

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތައް ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ނަމަ، އެކަމުގެ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 19
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން:އިންތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވައި، އެތަނުގައި "ތަޅު އަޅުވާފައި" ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ...

August 18, 2017 36
ސަރުކާރުގެ ޚަަރަދު ފޫބައްދަން ބިން ވިއްކުން ގޯސް:އަމީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސިގެން ހަމައެކަނި އެ ބޭނުމަށްޓަކައި މާލެ އިން ބިން ވިއްކުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 2
އަމީތަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތަށް ފުރިހަމަ ބޭސްފަރުވާއެއް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 8
ދެ މެމްބަރުންނަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަތަރެއް، ހަތަރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހަށް ވަތް މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ...

August 16, 2017 15
ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް "ފައިސާ ވަތް" މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުން، ހަލާލު ނޫން ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު، ދޫވެއްސަށް ވަތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 39
"ރައީސްގެ އަތުގައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު އެކަނިިި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅުގައި މިހާރު ބާކީ އޮތީ "ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު" އެކަނި ކަމަށާއި އެއާ މެދު ވެސް މިހާރު އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދައުވާ ކުރިޔަސް، ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިއްތިހާދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިޔަސް، މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި...

August 14, 2017 8
"މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން ފުލުހަކު ކަނޑައެއް ނުލާ"

މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ދެ ފުލުހަކު މަގާމުން ވަކިކުރި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 57
ނުރަސްމީގަޑީގައި ހުއްދަނެތި މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ތިބެވޭނީ ހާއްސަ ފޯމެއް ފުރައި ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް ސިފައިންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 2
ރިޔާޒްގެ މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ފޯނެއްް ހުޅުވައި ނުދިން މައްސަލާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ހައި ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 22
މަޖިލިސް ނުހުޅުވާނަމަ ހަރަކާތްތަކެއް ނުހުއްޓޭނެ: ޝަރީފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަންދެން، އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 11, 2017 2
ރިޔާޒްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު

ފޯނެއްް ހުޅުވައި ނުދިން މައްސަލާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ދެވަނަ އަޑުއެހުން އަންނަ އާދިއްތަ...

August 11, 2017 3
ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 12
އިދިކޮޅު އެއްވުުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޯނާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 20
ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް އެދެފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާއިރު ބޭރުގެ...