21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 6
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 21, 2017 17
ރައްޔިތުންގެ ބާރު ބޭނުން ކުރަން މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 10
އަމީތު، ސައުދު، ވަހީދުގެ ޝަކުވާތައް އެޗްއާރުސީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު...

September 18, 2017 1
ފާރިސަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 10
"ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ވިކިފައިވާތީ"

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކަށް...

September 16, 2017 25
ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިން...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 17
މުއައްސަސާތައް ހުރީ ހައިޖެކްކޮށްފައި: މައޫމޫން

މާދަމާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ނިޒާމާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވެސް ހުރީ ހައިޖެކް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މިހާރު އޮތީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައުޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 3
ފާރިސްގެ އިސްތިއުނާފްގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ބަޔާން ނެރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުު މިއަދު އެ ޕާޓީން ދީފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 11
"ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށްފައި މަޝްވަރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ"

ގައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދައުވަތު ދެއްވަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 11, 2017 21
ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާ ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނިކޮށް އެ ދައުވާ އިސްލާހުކޮށް، ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ...

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 2
ގާސިމަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ގާސިމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 10, 2017 13
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މުއްދަތު...

September 09, 2017 33
ގާސިމް ތިން މަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 20
ރާއްޖެ-ލަންކާގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް: މުންދު

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އެއްވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 07, 2017 3
ގާސިމްގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ގާސިމްގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 19
ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ހުރީ އުފައްދާފައިވާ ހެކި: ވަކީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާކުރަނީ އުފައްދާފައި ހުރި ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށް ފާރިސްގެ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 34
"އިހުސާސްތައް ވަނީ އީދުގެ އުފާ ނުލިބޭ މީހުންނާ އެކު"

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އަޟްހާ އީދުގެ އިހުސާސްތައް ގުޅިފައިވަނީ އީދުގެ އުފަލުން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާ އެކު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު...

September 01, 2017 28
ގާސިމް ބޭރަށް ނުފޮނުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒު ނުވުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ގާސިމްގެ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 16
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ހިންގިދާނެ: ކޯޓު

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީއަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ހިންގިދާނެ ކަމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޝަރީއަތުގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 11
"މިއީ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން"

މި ސަރުކާރަކީ ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކަށް އަމަލުކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 29, 2017 46
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ބޮޑު ބަހުސަކަށް: ހައްލެއް ބޭނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ މަހު ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ހަތަރު...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 41
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ނުކުންނަންޖެހޭ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ...

August 28, 2017 7
"ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަކީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އެ ކޮމިޝަނުން...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 18
ކަރެކްޝަންގެ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނަނީ ގާސިމް ބޭރަށްފޮނުވަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކަނޑައެޅި ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ލަފާ ދެއްވާފައި ވަނީ...

August 27, 2017 13
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ މެމްބަރުންތަކެއް އެބަތިބި

އެކި ދައުވާތަކާއި ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން ތިބީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ކަމަށް...