25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 24
މަންދޫބުންގެ ނަން އދ. އަށް ފޮނުވަން އެދުނު: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުންގެ ނަންތައް ސީދާ އދ. އަށް ހުށަހަޅަން އެ ޖަމާއަތުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 82
ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކޮބާ؟

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އެކަމަކު އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރައްވާނެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިވަނީ ފަނޑުވެފަ އެވެ. އިދިކޮޅު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް، ކެމްޕޭނެއް އަދި...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 37
އޮތް ގޮތަކީ އިދިކޮޅު އެއް ކެންޑިޑޭޓު ނެރުން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އޮތް ހައްލަކީ، އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިހާބަށް...

January 21, 2017 34
އެމްޑީޕީން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގެ މާނަ އޮޅުވައިލީ

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާ އިރު، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 12
އިންތިހާބަށް ހިންގާ ޖަރީމާ ހުއްޓުވަންޖެހޭ: އަދާލަތު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނިގުޅައިގަނެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގަމުން ދަނީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ކަމަށާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 19
ލޯކަލް އިންތިޚާބު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސްލަހަތަށްތަ؟

ރާއްޖެ އަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތައާރަފް ކުރީ ވެސް، އޭރުގެ ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކެއްގެ ތެރެއިން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގަ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑު އަދި ހިންގަން ވެސް އުނދަގޫ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 10
އީސީ މިނިވަން ނަމަ އިންތިހާބުން ބަލިކުރާނަން: އެމްޔޫއޯ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަކީ މިނިވަން ތަނެއް ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 11, 2017 7
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އަށް ޗެއާޕާސަނެއް ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު، އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

January 11, 2017 6
އަދާލަތަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތް: ޖަމީލް

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އާ އެކު އަދާލަތު ޕާޓީން ކޯލިޝަން ހަދާފައި ވިއަސް އެ ޕާޓީގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް އެ ޕާޓީ އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 4
އެމްޔޫއޯގެ ނައިބު ލީޑަރަކަށް ޝިފާ އައްޔަންކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ނައިބު ލީޑަރަކަށް މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 20
އަލުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީ އެމްޑީޕީން ކޯޓަށް ދަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިން ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށް، އެ މީހުން އަލުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 7
އިންތިޚާބު ނުބާއްވަން އީސީން އުޒުރު ދައްކާ: އެމްޑީޕީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނުބާއްވަން ދެއްކޭނެ ހުރިހާ އުޒުރެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައްކަމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 20
"ޖަރީމާ ހިންގައިފި، ބަދަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ"

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ އާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުން ފަަދަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރު ލައިގެން ބަދަލަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ނުރައްކަލުން މި އަހަރު ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 15
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ހަތް ދުވަހަށް ގޭބަންދަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަލީ ނިޔާޒް ހަތް ދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދުކުުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 6
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 6
ޝުޖާއުއަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަން ސާބިތު ކޮށްނުދެވޭ

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއު ހުސެއިން އަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ލިޔުމެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 17
މަހްލޫފާ ބައްދަލުކުރަން އދ. ގެ އޮފިޝަލުން އެދިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އދ. ގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި...

December 06, 2016 3
އެމްޑީޕީގެ ޝިފާޒް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

"މިހާރު"ގައި ޖެހި ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ފުލުސް އޮފީހަށް މިރޭ ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 33
ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު ކަމުން އަލީ ވަހީދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

November 28, 2016 16
އެމްޑީޕީން ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު އިލެކްޝަންސަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
އިންޑިއާގެ ހުރިހާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އިހުތިޖާޖަށް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 24) - އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރާ 500 އާއި 1،000 ރުޕީސް ކުއްލިއަކަށް އުވާލި މައްސަލާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު 13 ޕާޓީއަކުން އިހުތިޖާޖަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 13
އީސީގެ މައްޗަށް ނިޒާރުގެ "ވައްކަމުގެ" ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭރު ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން "ވައްކަން ކުރެވޭނެ" އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ-ވޯޓިން)...

November 22, 2016 60
އަސާސީ ހައްގެއް ހަނިކުރުމުގެ އެހެން ބޮޅެއް

ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައި ވަނީ އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގު އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 6
އިންތިޚާބު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ އަށް ނަޖީބުގެ އިންޒާރެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ރާވަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.