12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 21
ލަންކާ މުޒާހަރާއިން މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު: މަހްލޫފް

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ކުރިމަތީ މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަމަށް އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 5
މެމްބަރު ނާޒިމަށް ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 17
މުއައްސަސާތައް ހުރީ ހައިޖެކްކޮށްފައި: މައޫމޫން

މާދަމާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ނިޒާމާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވެސް ހުރީ ހައިޖެކް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މިހާރު އޮތީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައުޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 6
"ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަސްލެއް ނައްތާލަން"

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަސްލެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 7
ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިިީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި، އޭނާ އަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 65
ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އުޅޭ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕިއެމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް އިއްޔެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 12
ބަންޑާރަ ނައިބު ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވަން ގޮވާލައިފި

އެޓާނީ ޖެނެެރަލް މުހައްމަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 79
މިއީ ވެރިކަމާ ނޫޅެ، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަންވީ ވަގުތު

މިއީ ސިޔާސީ ނުތަނަވަސް ކަމާއެކު ވެރިކަމާ ތަޅާފޮޅަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި މިއީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހަގީގީ މައްސަލަތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް...

August 04, 2017 104
އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑި ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން އެބަހިނގާ

ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ ކަންކަން ފެނިވަޑައިގަނެ، ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ހިލާފަށް ސިކުނޑި ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 12
މައިބަދައިގެ އެކްސްރޭއެއް ނަގަން އަމީތު އައިޖީއެމްއެޗަށް

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދުު އަމީތު މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 45
ޑރ. މަޖީދުގެ ވާހަކައިން ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިއްޖެ

ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖެއްސުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ރޭ ވިދާޅުވުމުން، އެކަަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެ، ބައެއް މީހުން ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 17
އިދިކޮޅުމީހުން އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ޕީޖީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 100
ޑިކްޓޭޓަރު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނެތް: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޑިކްޓޭޓަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އިހުތިރާމެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 24, 2017 34
ގާނޫނުއަސާސީ މިއަދު ބިންމަތީގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެތެރޭގެ ކަމެއްގައި، އަދި މުހިންމު ވޯޓަކާ ދިމާކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ނީންވި ނަމަ މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 69
ގާނޫނާހިލާފު މުޒާހަރާތައް ލައިވްކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާތައް ލައިވް ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މިއަދު އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 34
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބާތިލެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލި ނަމަވެސް އެކަން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ދުވަހު އެ...

July 20, 2017 11
ރައީސަށް މާރިޔާ: ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ގައުމު ނުހައްދަވާ!

އަމިއްލަފުޅަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަވައިގެން ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ރާއްޖެ ނުހެއްދެވުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 5
މައުމޫން އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ރިޔާސަތުގައި

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ކުނޫޒުގައި މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

July 18, 2017 28
ރައީސް ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭސީސީ އަށް މައްސަލަތަކެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 28
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ "ހަޑި އަމަލެއް": ޝާހިދު

އިއްޔެ އިރު އޮއްސެނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ނުގަންނަވަރުގެ ގަނޑެއް ގަތް ދުވަހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ...

July 14, 2017 21
"ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތަސް ދުލެއް ނުދެއްވާނެ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމުން އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް، ބިރު ދައްކާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ ފިއްތުންތަކަށް މެމްބަރުން ދޫ...

13 ޖުލައި

July 13, 2017 10
އަޅުގަނޑު ބަޣާވާތެއް ކުރާކަށް ނޫޅެން: ގާސިމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 13, 2017 24
"އަނިލް އުޅުއްވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީން ވަކިވާ އަދި ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަދަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް، އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މައްސަލަ...

July 13, 2017 9
"ރައީސް ޔާމީން މެޖޯރިޓީއާ ނުލާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ"

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަކާ އެކު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަސްފުޅުކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށް، މީދޫ ދާއިރާގެ ރޮޒައިނާ އާދަމް މިރޭ...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 14
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 32
ކުރީގެ ނިންމުން: ޕާޓީ ބަދަލުކުރިޔަސް ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ ވިޕް ލައިނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅުމެވެ. އެކަހަލަ ނިންމުމެއް ހޯދަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް،...