04 ޖުލައި

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ދަތާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ 2003 ގައި...

02 ޖުލައި

July 02, 2020
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓްގައި ރިތިކާއި އާލިއާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމު އެވޯޑް ކަމަށްވާ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އާ މެމްބަރުންގެ ދައުވަތު މި ފަހަރު ލިބުނު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާއި ރިތިކް ރޯޝަން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020
އޮސްކާ އެވޯޑްސް އެޕްރީލް މަހަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ހަފުލާ ވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވި ބަނަ ހާލަތާ ހެދި ފަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރިތާ މަހެއްހާ ފަހުން އެކަން ރަސްމީކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ ފެބްރުއަރީއަކު ނޫން

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ދެ ކެޓަރީއެއް އެއްކޮށްލައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާއާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ފޫއްސޭ ބުނުމުން ރާޖަމޯލީ އަށް ފާޑުކިޔަނީ

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަކީ ވަރަށް ފޫހި އަދި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ފިލްމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ބުނުމުން ޓްވިޓާގައި އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
އެހީވާން ޕަލްޓްރޯގެ އޮސްކާގެ ހެދުމެއް ވިއްކައިލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ވިނިތު ޕަލްޓްރޯ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ބޭނުންކުރި ހެދުމެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
"މަސައްކަލީ 2.0" އަށް ރަހުމާންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިއްލީ 6" ގައި ހިމެނުނު މަގުބޫލު ލަވަ "މަސައްކަލީ" ގެ އާ ވާޝަނެއް ގެނެސްދިނުމުން އޮރިޖިނަލް ލަވައިގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ އޭގެ ޓީމަށް ނުސީދާ ރައްދެއް ދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މިއުޒިކަލްއަކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" އާ އެކު އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ބޮންގް ޖޫން-ހޯ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒް ކުޅޭކަން ރަފަލޯ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކުން އެވޯޑްތައް ގެންދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" ގެ މިނީ ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ކުޅޭކަން ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 1
"ޕެރަސައިޓް" އަންނަ މަހު ހުލޫ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިގެން އޮސްކާގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަންނަ އެޕްރިލް މަހު ހުލޫ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 1
"ރަން ލޯލާ ރަން" އަކީ "ލޫޕް ލަޕޭޓާ"

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ޖަރުމަނުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރަން ލޯލާ ރަން" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް...

February 20, 2020
އިންޑިއާ އޮސްކާއަކަށް އެދޭ ނަމަ މޮންގާގެ ނަސޭހަތެއް

އިންޑިއާގެ ފީޗާ ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށް އޮސްކާ އެވޯޑެއް ނުހޯދިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެފަދަ ފްލެޓްފޯމަކަށް ވާދަކުރާ އިރު، ފިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރަން ނޭނގުން...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 3
"ޕެރައިސައިޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން ކޮޕީގެ ތުހުމަތު

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައި ތާރީހުން ވެސް ޖާގަ ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމެއްގެ ޕްލޮޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އޭގެ ޓީމަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ރަފަލޯ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ ވިދައިލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްބީއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ރޯލެއް އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 1
އޮސްކާ އެވޯޑް ޝޯ އެންމެ މަދުން ބެލީ މި އަހަރު

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި އަހަރުގެ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަކީ އޮސްކާގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ފިނި ތަރުހީބެއް ލިބުނު ހަފުލާ އަށް ވެއްޖެ އެވެެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 1
އޮސްކާ: ދެކުނު ކޮރެޔާ އިން އޮސްކާ ފަތަހަކޮށްފި

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ "ޕެރަސައިޓް"، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް، އޮސްކާ ފަތަހަކޮށް، މިއަދު ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 4
ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑުކުރުމުން ސްކޮލަޝިޕަކާއެކު އޮސްކާ އަށް

ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނާތީ އެމެރިކާގެ ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑްކުރި ދަރިވަރަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީ، އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ހަފުލާގައި ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
އޮސްކާ 2020: ސްކާލެޓަށް ބޮޑު އުފަލެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް މިއަދު އިއުލާންކުރުމާ އެކު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނަށް ބޮޑު އުފަލާ އެކު، ތާރީހުގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ޖާގައެއް ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ވަރުފަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިި ބަހުން އެޗްބީއޯ އަށް ގެނެސްދޭން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
މި އަހަރު ވެސް އޮސްކާ އަށް ހޯސްޓެއް ނެތް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހޯސްޓަކާ ނުލައި ކަމަށް އޭބީސީ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.