26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 3
ދެވަނަ ރާޅާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ދެވަނަ ރާޅާ އެކު މުޅި ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓްތައް ފުރެމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކަށް ޕާކިސްތާނުން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މުޖުތަމައުގެ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، އަލުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 3
ޕާކިސްތާނުން ވެސް ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުން ވެސް އެ އެޕް އެ ގައުމުގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 7
ޑްރަގްސް ގެނައި ބިދޭސީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަތް ހަތަރު ބިދޭސީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 16
"މިއީ ސާކް ސަމިޓްގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ވަގުތެއް ނޫން"

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 16
ރައީސް، ތިން ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާން އަދި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވި ބޭފުޅުން މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވައި...

September 23, 2020 4
ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި

ޕާކިސްތާނު މީހަކު ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް އަނބިމީހާ އަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 11
ވީގޮތެއް ނޭނގި ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވެފައި!

ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހާލަތު އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އިންޒާރު ދެމުން ދިޔަ އެވެ. އެއީ ތޮއްޖެހުން ބޮޑުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅުމާއި ފެންވަރު ދަށް ހޮސްޕިޓަލްތައް ގިނަކަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ ހަ މަސް ވެގެން ދިޔައިރު މަންޒަރު ފެންނަނީ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުން ބްލޮކްކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިން ހޯދަން ހިންގާ ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ނުފެތޭތީ އާއި ބޭއަދަބީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭތީ އަންގާރަ ދުވަހު ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 20
ހަސަން ސައީދު، ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރަކަށް

ކުރީގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދަށް، ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ ހައި ކޮމިޝަނަރުކަން ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
އެސްޑީއެފުން ސާކް ގައުމުތަކަށް 7.7 މިލިއަން ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް 7.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (118 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 5
ކަރާޗީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރު

ކަރާޗީ (ޖޫން 29) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ކަރާޗީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު މިއަދު ދިން ހަމަލާގައި ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 10
ބިން ލާދިން އަކީ ޝަހީދެއް ކަމަށް ބުނުމުން ހޫނު ފެނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އަކީ އެމެރިކާ އިން "ޝަހީދުކޮށްލި" މީހެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ޕާލަމެންޓުގައި...

June 26, 2020 7
ޕީއައިއޭގެ ގިނަ ޕައިލެޓުންގެ އަތުގައި ފޭކް ލައިސަންސް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ 150 އަށް ވުރެ ޕައިލެޓުންގެ އަތުގައި ފޭކް ލައިސަންސް އޮތްކަން އެނގުމާ އެކު އެ މީހުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި...

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ޖާސޫސްކުރާތީ ޕާކިސްތާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާއިން ފޮނުވާލަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 24) - ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު، ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާން ހައި ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލަން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 9
އެމްބަސީ އަޅަން ޕާކިސްތާނަށް ވެސް ބިމެއް ދީފި

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް އެއް ތަނެއްގައި އަޅަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަަ ފިޔަވަހިން ކަނޑައެޅި "ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް" އިން ޕާކިސްތާނަށް މިއަދު 12،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދީފި އެވެ.

June 15, 2020
ޕާކިސްތާނުން ބަލި ޖެހޭ މީހުން މިލިއަނަކަށް އަރައިފާނެ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 15) - ޕާކިސްތާނުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މި މަސް ނިމޭއިރު ދެ ގުނައަށް އަރައި މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން މިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފާނެ ކަމަށް އެ...

06 ޖޫން

June 06, 2020 5
އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝްގައި ބަލި އިތުރުވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 6) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

ކަރާޗީ (މެއި 24) - ލާހޯރުން ފުރައިގެން ކަރާޗީ އަށް ޖައްސަނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޑޭޓާ ރެކޯޑަރާއި ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރެކޯޑަރު ހޯދައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 7
ފެނުނު އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި އަލިފާން: ސަލާމަތްވި މީހެއް

ކަރާޗީ (މެއި 23) - ކަރާޗީ އަށް ޖައްސަނިކޮށް އިއްޔެ ވެއްޓުނު ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވި ދެ މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ފެނުނު ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ އަލިފާނެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޓެއް އިމާރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

ކަރާޗީ (މެއި 22) - ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކަރާޗީގައި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 7
މެޑިކަލް ޓީމަށް ތޯރިގު ދެއްވީ 100

އުމުރު ދެ ބައި ވަނީ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގައި އެޅި ވޭނާއި އެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ މުހައްމަދު ތޯރިގް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިއުމޯނިޔާގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަމުން ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޒުކުވެ، 12 ދުވަހު އައިސީޔޫގައި ބޭއްވި އެވެ. މީގެ ކުރިން ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވިއަސް ކޮވިޑް-19 އިން...