03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ނުކުންނަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 3) - އަންނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
ޕާކިސްތާނުގައި ޑިމޮކްރެސީ ދަނީ މަރަމުން: ނަވާޒް ޝަރީފް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 2) - ޕާކިސްތާނުގައި ޑިމޮކްރެސީ ތަކުރާރުކޮށް މަރަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލައިފި

ޕިޝާވަރު (ޑިސެމްބަރު 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުގެ ޓްރޭނިން ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު މިއަދު ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލާ 36 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 1
ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކުރަން ހާފިޒް ސައީދު އެދިއްޖެ

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 29) - ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށް ދިނުމަށް އެދި، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު އދ. އަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 3
ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ޕާކިސްތާނުގެ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދީފި

އިސްލާމާއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 27) - އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަގާމުތަކުގެ މީހުން ކުރާ ހުވައިގެ އިބާރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު އުނިކުރި މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނުގައި މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލޯ މިނިސްޓަރު ޒާހިދު ހާމިދު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ހުވާގެ އިބާރާތެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ މަގުތަކަށް ސިފައިން

އިސްލާމާއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 26) - އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަގާމުތަކުގެ މީހުން ކުރާ ހުވައިގެ އިބާރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު އުނިކުރި މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނުގައި މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ، މަގުތައް އަމާން ކުރަން އެންމެ ފަހުން ސިފައިން ނެރެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
މުމްބާއީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ހައްޔަރު ކުރަން އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 25) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
މުޝައްރަފްގެ ކޯލީޝަން އެއް ދުވަސްތެރޭ ރޫޅިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 14) - ތޭވީސް ޕާޓީގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޯލީޝަނެއް ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް އުފެއްދެވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ރޫޅިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
23 ޕާޓީގެ އިއްތިހާދަކާ އެކު މުޝައްރަފު ސިޔާސީ މައިދާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 13) - ތޭވީސް ޕާޓީ ހިމެނޭ އިއްތިހާދެއް އުފެއްދުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފައްޓަވަން ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް ނިންމަވައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޝަރީއަތް އަންގާރަ އަށް ފަސްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 3) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފެށި ނަމަވެސް ޝަރީއަތް ވަކި ހިސާބަކުން މެދު ކަނޑާލުމަށް ފަހު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ފިރިމީހާގެ އާއިލާ އަށް ވިހަ ދިނީ ވަރިކޮށް ނުދީގެން

މުލްތާން (ނޮވެމްބަރު 2) - ފިރިމީހާ އާއި ފިރިމީހާގެ އާއިލާގެ 16 މީހަކަށް ޒަހަރު އަޅާފައި ހުރި ކިރެއް ބޯންދީގެން އެ މީހުން މަރާލީ ވަރިކޮށްނުދީގެން ކަމަށް އެކަން ކުރި އާސިޔާ ބީބީ ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 4
ވިހަ ދީގެން ފިރިމީހާ މަރާލި އަނބިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޒައްފަރުގާރު (ނޮވެމްބަރު 1) - ފިރިމީހާ އާއި ފިރިމީހާގެ އާއިލާގެ 14 މީހަކަށް ޒަހަރު އަޅާފައި ހުރި ކިރެއް ބޯންދީގެން އެ މީހުން މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނބިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 26) - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ގެއްލުނު ނަވާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ނަމޫނާއެއް

މުނީބާ މަޒާރީ އަކީ ޕާކިސްތާނު މީހެކެވެ. ތިރީސް އަހަރުގެ މުނީބާ އަކީ މޮޅު ކުރެހުންތެރިއެކެވެ. މޮޑެލް އެކެވެ. އަދި މޯޓިވޭޝަނަލް ސްޕީކާ އެކެވެ. ބިރަކީ ކުރިޔަށް ދިއުމަށާއި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަން ލިބުނު ހިތްވަރަކަށް އޭނާ ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 6
ދެ އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްވެރިޔާ ފެނިއްޖެ

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 21) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްވެރިޔާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 4
މޮޑެލްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މުލްތާން (އޮކްޓޯބަރު 19) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ގަންދީލް ބަލޮޗުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އަބްދުލް ގާވީ ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ފުލުހުން...

October 19, 2017 5
ޖީންސް ލި ކަމަށް ބުނެ މަލާލާ އަށް ފުރައްސާރަ

ތާލިބާނުން އޭނާގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އޮކްސްފަޑް ޔުނިވާސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ....

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 134
އެނބުރި ރާއްޖެ އައީ އޮޅުވާލުމެއްކަން އެނގުމުން

މާލޭގެ އެ ޒުވާނާއަކީ ތޫނުފިލި ކުއްޖެކެވެ. އޭލެވެލް ޓޮޕް ޓެންގައި ވެސް ހިމެނުނެވެ. ބޭރަށް ކިޔަވަން ދާން ސުކޮލާޝިޕް ވެސް ލިބުނެވެ. އާންމުކޮށްް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅޭ ޒުވާނާ އޭލެވެލްއަށް ފަހު ލިބުނު ޗުއްޓީގައި އާންމުކޮށް މިސްކިތަށް ދާން ފެށި އެވެ. ގެ ކައިރި މިސްކިތަކަށެވެ. އެހެން އުޅުމުގެ ތެރެއިން މިސްކިތުން ބަޔަކާ ގާތް ގުޅުމެއް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަނބިދަރިފުޅު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ސަފްދާރު އިސްލާމްއާބާދު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޯޓަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ހާޒިރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
މަސްތުވާތަކެެއްޗާ އެކު ޕާކިސްތާން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން އެތަކެއްޗާ އެކު އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2017 3
އިންޑިއާ އަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ މަންމަ: ޕާކިސްތާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިންޑިއާ އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ "ޓެރަރިޒަމްގެ މަންމަ" ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.