02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ކަޝްމީރަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން އދ. އިން ހުށަހަޅައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 2) - ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ހޫނުވެފައިވާ މަޝްރަހު ފިނިކުރުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާ ކުރުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ސިނަމާތަކުގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމުތައް މަނާ

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިންނާ އެކުގައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑެތި ސިނަމާތަކުގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމުތައް ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ބެލިއިރު ހުސް ދަގަނޑު

ޕާކިސްތާނުގައި 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން 22 ދަގަނޑުކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ހަމަލާތަކެއް ފަށައިފި

ސްރީނަގަރު (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ކަޝްމީރާއި ޕާކިސްތާން ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަމަލާތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 29, 2016 1
"އެމް.އެސް ދޯނީ" ފިލްމު ޕާކިސްތާނުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މެހެންދުރަ ސިންގް ދޯނީގެ ބައޮޕިކް "އެމްއެސް ދޯނީ – ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ" ޕާކިސްތާނުން ބޮއިކޮޓް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން...

September 28, 2016 6
ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގާޅުންވެސް ނިންމައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 14
އިންޑިއާ އިން ސާކް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް) ސަމިޓުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ...

September 27, 2016 3
ކަޝްމީރު އޮންނާނީ އިންޑިއާގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ކޮންޓްރޯލް އިންޑިއާ އިން ދުވަހަކު ވެސް ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށާއި ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު ހޯދަން...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އިން...

September 26, 2016 8
އިންޑިއާ އޮތީ ޕާކިސްތާނާ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރަށް:މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އުރީގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދީ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 18 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އަވަށްޓެރި ޕާކިސްތާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން އިންޑިއާ އޮތީ ތައްޔާރަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ "ޖާސޫސީ ކޮތަރެއް" އިންޑިއާ އިން ހިފައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އުރުދޫ ބަހުން ލިޔުންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ ކޮތަރެއް އިންޑިއާ އިން ހިފައިފި އެވެ.

September 25, 2016
ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނަށް މޯދީ ރައްދުދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ޕާކިސްތާނުން ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރައްދު...

September 25, 2016 4
ބޮލީވުޑްގައި ޕާކިސްތާން އެކްޓަރުން އުޅުމާ ބީޖޭޕީ ދެކޮޅު

އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތްޕަކުން، ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާކިސްތާނުގެ ހުރިހާ ފަންނާނުން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެ ގައުމުން ފޭބުމަށް އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމުގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ސަމާލު ކަމަށް

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިއު ޔޯކަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބައްދަކު ކުރެއްވި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ލީޑަރެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ގެންނަވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 2
ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016
މުޝައްރަފުގެ މުދާ ހިފަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ކަރާޗީ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޖެނެރަލް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފުގެ މުދާތައް ހިފަހައްޓަން ކޯޓު އަމުރެއް އަނެއްކާވެސް ނެރެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ދަރިފުޅު މަރާލި ކަމަށް ބައްޕަ އިންކާރުކޮށްފި

ޕަންޖާބު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގައި މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކުރި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އެ ކަމަށް އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
ޕާކިސްތާނު މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 23 މީހުން މަރާލައިފި

ޕިޝާވަރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޕިޝާވަރުގެ މިސްކިތަކަށް ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 23 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
މަރާ ގުޅިގެން ބައްޕަ އާއި ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަށް ދައުވާ

ޕަންޖާބު (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ޕާކިސްތާނުގައި މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑުގައި ދިރިއުޅޭ ސާމިއާ ޝާހިދު، 28، ޕަންޖާބަށް ދިޔައީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ. އިނގިރޭސި...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓެއްގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީ 12 މަރު

ކަރާޗީ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރުގެ މަދާންގެ ކޯޓެއްގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ 50 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 18
އެއާ ފޯސް އަށް ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް (އެއާ ފޯސް) އުފައްދަން ނިންމާފައިވާތީ ޕައިލެޓުންނާއި މަތިންދާބޯޓު އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2016
ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސް މިލިއަން ސްމާޓްފޯނު ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފަސް މިލިއަން ދަނޑުވެރިންނަށް ސްމާޓް ފޯނު ދޭ ގޮތަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގެ ސަމާލު ކަމަށް 22 މަންދޫބުން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 28) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާތީ އެ މައްސަލައިގެ ސަމާލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމަށް 22...

August 28, 2016 2
ކަޝްމީރުގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، މިހާތަނަށް 68 މަރު

ސްރީނަގަރު (އޮގަސްޓް 28) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދި ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަސްވާން ކައިރިވާއިރު ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްތަހާ ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 2
ކަރާޗީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ހޮވީ "ގައިދީއެއް"

ކަރާޗީ (އޮގަސްޓް 26) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ޖަލުގައި ހުރި "ގައިދީއަކު" ހޮވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެން ކުއްޖާ މަރާލީ ކުރީގެ ފިރިމީހާ

ޕަންޖާބު (އޮގަސްޓް 16) - ޕާކިސްތާނުގައި މިދިޔަ މަހު އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލި ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
މޮޑެލްގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އިލްމުވެރިޔާ ފިލައިފި

މުލްތާން (އޮގަސްޓް 15) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ގަންދީލް ބަލޮޗުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އަބްދުލް ގާވީ ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.