01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 18
އެއާ ފޯސް އަށް ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް (އެއާ ފޯސް) އުފައްދަން ނިންމާފައިވާތީ ޕައިލެޓުންނާއި މަތިންދާބޯޓު އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2016
ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސް މިލިއަން ސްމާޓްފޯނު ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފަސް މިލިއަން ދަނޑުވެރިންނަށް ސްމާޓް ފޯނު ދޭ ގޮތަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގެ ސަމާލު ކަމަށް 22 މަންދޫބުން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 28) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާތީ އެ މައްސަލައިގެ ސަމާލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމަށް 22...

August 28, 2016 2
ކަޝްމީރުގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، މިހާތަނަށް 68 މަރު

ސްރީނަގަރު (އޮގަސްޓް 28) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދި ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަސް ދުވަސްވާން ކައިރިވާއިރު ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްތަހާ ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 2
ކަރާޗީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ހޮވީ "ގައިދީއެއް"

ކަރާޗީ (އޮގަސްޓް 26) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ޖަލުގައި ހުރި "ގައިދީއަކު" ހޮވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެން ކުއްޖާ މަރާލީ ކުރީގެ ފިރިމީހާ

ޕަންޖާބު (އޮގަސްޓް 16) - ޕާކިސްތާނުގައި މިދިޔަ މަހު އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލި ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
މޮޑެލްގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އިލްމުވެރިޔާ ފިލައިފި

މުލްތާން (އޮގަސްޓް 15) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ގަންދީލް ބަލޮޗުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އަބްދުލް ގާވީ ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ޕާކިސްތާނުގައި މަރާލި އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކޯޓަށް

ޕަންޖާބު (އޮގަސްޓް 14) - ޕާކިސްތާނުގައި މިދިޔަ މަހު މަރާލި އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި އޭނާ ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރި މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 5
ކުޑަ ކުދިން ވިއްކާ ގޭންގެއް ޕާކިސްތާނުން އަތުލައިގެންފި

ޕިޝާވަރު (އޮގަސްޓް 13) - ވިހާ ތަނުން ތުއްތު ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އެ ކުދިން ވިއްކާ ގޭންގެއް ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުން ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ ވަކީލުން ކޯޓުތައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކަރާޗީ (އޮގަސްޓް 9) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަލޮޗިސްޓާނުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 70 މީހުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ވަކީލުން ކޯޓުތައް މިއަދު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ 50 މަރު

ކަރާޗީ (އޮގަސްޓް 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ގުއެއްތާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ 50 މީހުން މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 6
ބިން ލާދިން ދިރިއުޅުނު ގެ ގަބުރުސްތާނަކަށް؟

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 28) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން 2011 ވަނަ އަހަރު މަރާލުމާ ހަމައަށް އޭނާ ދިރިއުޅުނު ގެ ހުރި ސަރަހައްދަށް ހަދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި، ދެން އެކަނިމާއެކަނި

ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ދެ ވަނަ މަންޒިލެއްގައި ހޭދަކުރަން ރޭވި ހަނީމޫން ދަތުރުގައި ފިރިމީހާ އަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވެ އަންހެން މީހާ އެކަނިވެ އެ ދަތުރުގައި ނެގި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
މުޝައްރަފުގެ މުދާތައް ހިފަހައްޓަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި

ކަރާޗީ (ޖުލައި 20) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޖެނެރަލް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފުގެ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކާއި މުދާތައް ހިފަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މުޝައްރަފުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ ފަނޑިޔާރުގެ ވަގަށްނެގި ދަރި ސަލާމަތްކޮށްފި

ކަރާޗީ (ޖުލައި 19) - މިދިޔަ މަހު ކަރާޗީން ވަގަށް ނެގި ޕާކިސްތާނުގެ އިސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ފިރިހެން ދަރި ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

July 19, 2016
މޮޑެލްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާއާ ސުވާލުކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 19) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ގަންދީލް ބަލޮޗުގެ މަރާ ގުޅިގެން އޭނާއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނެގި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ...

17 ޖުލައި

July 17, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ މޮޑެލް މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 17) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ގަންދީލް ބަލޮޗު މަރާލި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ޕާކިސްތާން މަޝްހޫރު މޮޑެލްއަށް ބޭބެ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 16) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ގަންދީލް ބަލޮޗުގެ ބޭބެ ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 2
ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާއިން ދަނީ ގަތުލްއާއްމެއް ހިންގަމުން

ސްރީނަގަރު (ޖުލައި 14) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ދަނީ "ގަތުލްއާއްމެއް" ހިންގަމުން ކަމަށް ކަޝްމީރުގައި ޕާކިސްތާނުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ވެރިޔާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކްރިސްޓިއަނަކު ހޯދަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކްރިސްޓިއަނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
ފެންބޮޑުވުމުގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން 68 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 68 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 49
ދިވެހި އިސް "ޓެރަރިސްޓަކު" ރާއްޖޭން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ދެ އަހަރު ވަންދެން އޮތީ ޗޭނުގައި: ހައިދަރު ގިލާނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޔޫސުފް ރަޒާ ގިލާނީގެ ދަރިކަލުން އަލީ ހައިދަރު ގިލާނީ އަލްގައިދާ އިން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގުޅުނު ތިން އަހަރު ތެރޭން ދެ އަހަރު އޮތީ ޖޭނު ޖަހާފައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.