25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 25
"ނިއުކްލިއާ އެންމެ ހަމަލާއެއް ދިނަސް ޕާކިސްތާނުގެ ދުވަސްދާނެ"

އަބޫ ދާބީ (ފެބްރުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުން ނިއުކްލިއާ އެންމެ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ރައްދުގައި އިންޑިއާ އިން ނިއުކްލިއާ 20 ބޮން އަޅާނެ ކަމަށާއި އޭރުން އޮންނާނީ ޕާކިސްތާނުގެ ދުވަސް ގޮސްފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 6
"އިންޑިއާ އިން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ ރައްދު ވަރުގަދަވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 23) - އިންޑިއާ އިން ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ރައްދު ދިނުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާ އަދި އެ ދޭ ރައްދު ހަމަލާ ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
ވެކްސިނަށް ހުރަސް އެޅުމުން ފަވާދުގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ޕޯލިއޯ ވެކްސިން ދޭ ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންނަށް ހުރަސް އަޅައި، ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ފަވާދު ހާން ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލެއްގައި ފަވާދާއި އާއިލާގެ އިތުރު ބައެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 8
ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީއަކު އިންޑިއާގެ ޖަލެއްގައި މަރާލައިފި

ޖައިޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ ސެންޓްރަލް ޖަލުގައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީއެއްގެ ގައިގައި ގަލުން ތަޅައި މަރާލައިފި އެވެ.

February 20, 2019
އިމްރާން ޚާންގެ ހުށަހެޅުމަށް އިންޑިއާ އިން ދެކޮޅު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ޕާކިސްތާނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އިންޑިއާ އިން...

February 20, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ޕާކިސްތާނުގައި ރިލީޒެއް ނުކުރާނެ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ކުރިން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގައި ނުދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 10
ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ހޫނުވެފައިވާ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

February 19, 2019 5
"އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ނަމަ ޕާކިސްތާނުން ވެސް ރައްދު...

February 19, 2019 5
"ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ" ސާޗްކުރުމުން ފެންނަނީ ޕާކިސްތާނު ދިދަ

ގޫގުލްގައި "ބެސްޓް ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ އިން ދަ ވޯލްޑް" ޖެހުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ދިދައިގެ ފޮޓޯ ފެންނަ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަށް ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސެނެޓުގެ ވަފުދަކުން ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސައުދީ ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 4
"ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކުރުން މޯދީއަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ޕާކިސްތާން އެކަހެރި ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 16, 2019 9
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަަރަފް ޕްރިންސް މުހައްމަދަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ "ނިޝާނީ ޕާކިސްތާން" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް އަަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 16, 2019 6
ޕާކިސްތާން މުޅިން އެކަހެރިކޮށްލާނަން: އިންޑިއާ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 16) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ޕޮލިސް ފޯސް (ސީއާރްޕީއެފް) އަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ޕާކިސްތާން...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 22
ޕްރިންސް މުހައްމަދުގެ ދަތުރަށް 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މާދަމާ ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އިސްލާމްއާބާދުގެ މަޝްހޫރު، އަށް ހޮޓަލަކުން 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 12
ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ ދަތުރަަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 25
"ރާއްޖެ އޮތް ތަނުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތައް އެބަހުރި"

ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ހުރި ފައިދާތަކާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ނުރައްކާތައް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް އެކަން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްްޖެ އެވެެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 1
ޖަލުގައި ހުންނެވި ނަވާޒް ޝަރީފް ހޮސްޕިޓަލަށް

ލާހޯރް (ފެބްރުއަރީ 2) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންގެންދާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ޕާކިސްތާނުން އީ-ވިސާ 175 ގައުމަކަށް ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ 175 ގައުމަކަށް އަދި އޮން އެެރައިވަލް ވިސާ 50 ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ތުލުސްދޫގައި ބިދޭސީއަކު ގެނބިއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޕާކިސްތާނު މީހަކު ގެނބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 2
ޖިއްދާ އާއި މަދީނާ އަށް ދާ ބޯޓުތަކުގައި މިއުޒިކް މަނާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާ އާއި މަދީނާ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި އިން-ފްލައިޓް...

January 18, 2019 1
މާލީ ބަޔާން ހުށަނޭޅި 332 މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރި ޕާކިސްތާން ޕާލަމެންޓުގެ 332 މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ޕާކިސްތާނުގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ތެޔޮ ސާފު ކުރުމަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ޕާކިސްތާނުގައި ހެދުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
ޖަލުގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ: ރިޕޯޓް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 10) - ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއްގައި ޖަލުގައި ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 5
ޔޫއޭއީ އިން ވެސް ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 6) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 6.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަޕޯޓް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 4
ފޭކް ޑިގްރީ އޮތް 50 މުވައްޒަފުން އެއާލައިނުން ބޭރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 31) - ފޭކް ޑިގްރީ އޮތް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެބިން ކްރޫންނާއި ޕައިލެޓުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.