02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 1
ޖަލުގައި ހުންނެވި ނަވާޒް ޝަރީފް ހޮސްޕިޓަލަށް

ލާހޯރް (ފެބްރުއަރީ 2) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންގެންދާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ޕާކިސްތާނުން އީ-ވިސާ 175 ގައުމަކަށް ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ 175 ގައުމަކަށް އަދި އޮން އެެރައިވަލް ވިސާ 50 ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ތުލުސްދޫގައި ބިދޭސީއަކު ގެނބިއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޕާކިސްތާނު މީހަކު ގެނބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 2
ޖިއްދާ އާއި މަދީނާ އަށް ދާ ބޯޓުތަކުގައި މިއުޒިކް މަނާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާ އާއި މަދީނާ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި އިން-ފްލައިޓް...

January 18, 2019 1
މާލީ ބަޔާން ހުށަނޭޅި 332 މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރި ޕާކިސްތާން ޕާލަމެންޓުގެ 332 މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ޕާކިސްތާނުގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ތެޔޮ ސާފު ކުރުމަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ޕާކިސްތާނުގައި ހެދުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
ޖަލުގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ: ރިޕޯޓް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 10) - ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއްގައި ޖަލުގައި ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 5
ޔޫއޭއީ އިން ވެސް ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 6) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 6.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަޕޯޓް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 4
ފޭކް ޑިގްރީ އޮތް 50 މުވައްޒަފުން އެއާލައިނުން ބޭރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 31) - ފޭކް ޑިގްރީ އޮތް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެބިން ކްރޫންނާއި ޕައިލެޓުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
ފޭސްބުކުން ލޯބިވެރިން ނުހޯދާ: ޖަލުން ދޫކޮށްލި މީހާ

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 25) - ފޭސްބުކުން ދިމާވި އަންހެނަކާ ލޯބިވެ އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ދިއުމުން ހަ އަހަރު އެ ގައުމުގެ ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިންޑިއާގެ ހާމިދު ނިހާލް އަންސާރީގެ ނަސޭހަތަކީ ފޭސްބުކް ފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ލޯބިވެރިން ނުހޯދުމެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 1
ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
3 ބިލިއަަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދުބާއީން ޕާކިސްތާނަށް ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 22) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ޕާކިސްތާނުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ލޯބިވެރިޔާ ހޯދަން ދިއުމުން ޖަލަށްލި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 19) - ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ދިއުމުން އެ ގައުމުގެ ޖަލުގައި ހަ އަހަރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިންޑިއާ މީހާ އިއްޔެ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 2
ސައުދީގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 14) - ޕާކިސްތާނަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާވަރުގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 3
ކަޕޫރު ހާންދާނުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ގެ ދާރުލްއާސާރަކަށް

ހިންދީ ސިނަމާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކަޕޫރުގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ގެއެއް ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުގައި ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގެ ދާރުލްއާސާރަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ސާކް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާ ބައިވެރި ނުވާނެ: ސްވަރާޖް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ ސާކް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާ އިން ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 3
ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތައުރީފް އަންހެން އޮފިސަރަށް

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިއްޔެ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ކޮންސިއުލޭޓުގެ ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފުލުހުންގެ އަންހެން އޮފިސަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަމަލާދީ ދީފި

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 5
20 ބިލިއަނުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން ދިނީ ގެއްލުން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އިރު އޭގެ ބަދަލުގައި ޕާކިސްތާނަށް 120 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.