13 މެއި

May 13, 2019 1
ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އިސްލާމްއާބާދުން މަނާކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމާއާބާދުގައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 5
ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލަށް ހަމަލާދިން އެންމެން މަރާލައިފި

ގުވަދާރު (މެއި 12) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ބަލޮޗިސްތާން ޕްރޮވިންސްގެ ގުވަދާރު ސިޓީގެ ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލަށް ހަމަލާ ދިން ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ހަތަރު ޓެރަރިސްޓުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 13
އެއާ ފޯސްއާ ނުގުޅެވުނަސް ބޯޓެއް ހަދައި އުދުހިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ 32 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ފައްޔާޒަކީ ޕޮޕްކޯން ވިއްކުމުގެ އާދައިގެ ވިޔަފާރިއެއްކޮށްގެން ދިރިއުޅޭ މީހެކެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވީ ކިޔަވައިގެން އެ ގައުމުގެ އެއާ ފޯސްއާ ގުޅޭށެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި ހުއްޓައި ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ކިޔެވުން ހުއްޓާލައި، ނުކުންނަން ޖެހުނީ މަސައްކަތުގެ...

05 މެއި

May 05, 2019 3
90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެއްސި ޑޮކްޓަރު ހައްްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 5) - ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ސިރިންޖް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކޮށްގެން 90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހިފައި ވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު...

May 05, 2019 1
ބޯ ކޮށަން އެއްފަހަރާ 15 ކަތުރު ބޭނުންކުރާ މީހެއް

ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މާ ބޮޑަށް ފަތިރަވެއްޖެ ނަމަ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އާދަޔާހިލާފު ކަންކަން ވެސް ފެންނަން ފަށަ އެވެ. މިއީ އެކަހަލަ މީހެކެވެ. ބޮލެއް ކޮށައިލަން އޭނާ އެއްފަހަރާ 15...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 3
އެތައް ހާސްބަޔަކު އެކުވެގެން ކްރައިސްޗާޗް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް

ޕަންޖާބް (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންގް އަށް ހުދު ހެދުމުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް އެތުރިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 1
އިންޑިއާއިން ހަމަލާ ދިން ތަން ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 11) - މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިންޑިއާ އިން ވައިގެ ހަމަލާ ދިން ޕާކިސްތާނުގެ ބަލަކޮޓް ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 4
އަމީތާބް ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލު ނުކުޅެން ނިންމައިފި

ވާދަވެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހިނގާ ސުލްހައިގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއްގައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅެން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އަމީތާބް ބައްޗަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އެ އޮފީހުން މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 6
އިންޑިއާ އިން ހަމަލާއެއް ދޭން އެބައުޅޭ: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 7) - މި މަހު 16-20 އާ ދެމެދު އިންޑިއާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 8
ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކޮށްލުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ: ސްވަރާޖް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 6) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކޮށްލަން އިންޑިއާ އިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 11
އިންޑިއާގެ ޖަލެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ މީހަކު މަރާލައިފި

ކަރާޗީ (މާޗް 28) - އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އޮޅިގެން ވަނުމުން ހައްޔަރުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ މަސްވެރިއާ އަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 1
ފަރުވާ ހޯދަން ހަ ހަފުތާ އަށް ނަވާޒް ޝަރީފް މިނިވަންކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ހަ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

March 26, 2019 3
ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 26) - ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕާކިސްތާނަށް ޗައިނާ އިން 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ޓީރިއަން ލެނިސްޓާއާ ވައްތަރު މީހެއް ޕާކިސްތާނުގައި

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ވައްތަރުވެގެން، ނޭނގި ތިއްބައި ބައެއް މީހުން ބޮޑެތި ސެލެބްރިޓީންނަށްވުމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މި ޒަމާނުގައި އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019
ހަމަލާ ހުއްޓުވަނިކޮށް މަރުވި މީހާގެ އަގުވަޒަން ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 17) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުއްޓުވަން އުޅެނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހާގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019
"ނޯޓްބުކް" ގައި އާތިފްގެ ލަވަ ސަލްމާނަށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މި މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަށް ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް ކިޔައިދިން ލަވަ "މޭ ތާރޭ" ފިލްމުގައި ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ ސަލްމާންގެ އަޑުން ރިކޯޑްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 2
182 ދީނީ ސްކޫލް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފިން: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 8) - ހަރުކަށިކަމާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން، ދީނީ ތައުލީމްދޭ 182 މަދަރުސާއެއް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

March 08, 2019 5
އިންޑިއާގެ ޖެޓް ވައްޓާލި ޕާކިސްތާނުގެ ޕައިލެޓުން ހާމަކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 7) - އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓް ވައްޓާލި ޕައިލެޓުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޕާކިސްތާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހާމަކޮށްފި އެވެ.

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
އިންޑިއާގެ ސަބްމެރިންއެއް ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓުވި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 5) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އިންޑިއާގެ ސަބްމެރިންއެއް ހުއްޓުވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

March 05, 2019 1
ޕްރިޔަންކާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ޕެޓިޝަނެއް

މިދިޔަ މަހު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ހަަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޓްވީޓްކުރުމުން އޭނާ ޔުނިސެފްގެ...

04 މާޗް

March 04, 2019 3
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގެއް ނޫން: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 4) - ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގުވާ ވަރަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 9
އިންޑިއާ ޕައިލެޓްގެ މަތިމަސް ފެޝަން ޓްރެންޑަކަށް

ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އަތްދަށުގައިވި އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ ވިންގް ކޮމާންޑަރު އަބިނަންދަން ވާތަމަން މިހާރު ގައުމީ ބަތަލެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން އަންނަ އިރު، އޭނާގެ މަތިމަހަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިފަ އެވެ.

March 03, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލަން ފަށައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 3) - ކަޝްމީރުގެ މަސްރަހު ހޫނުވެ އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމުން ޕާކިސްތާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރި އެ ގައުމުގެ ވައިގެ...

March 03, 2019 14
ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ނުދޭ، ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދިން: ޕައިލެޓް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 3) - ޕާކިސްތާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 60 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށިކޮށްލަން...