12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 12
ޒައިނަބް މަރާލި އިމްރާން ދަންޖެއްސުންް ބުދަ ދުވަހު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަންޖައްސައި މަރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ޕާޓީގެ ލީޑަރު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އިމްރާން ޚާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 10) - ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު- ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް) ގެ ލީޑަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 11
ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ބޮޑު އިނާމެއް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 8) - ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލާހޯރް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 19
އިބޫގެ ދައުވަތު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ގަބޫލުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ކުވޭތުގެ މަންދޫބުގެ ވޮލެޓް ވަގަށް ނެގުމުން ފަޅާއަރައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ކުވޭތުގެ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ވޮލެޓް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވަގަށް ނަގައި މަންޒަރު ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 9
ނަވާޒް ޝަރީފް ގެންގުޅުއްވި ގެރިތައް ނީލަން ކިޔައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ގެންގުޅުއްވި ގެރިތައް ވެސް އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރުން ނީލަން ކިޔައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 2
ޕާކިސްތާނާއެކު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުކޮށް ނުލެވޭނެ: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޕާކިސްތާނާ އެކު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުކޮށްލަން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާނެ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2018 24
ޖަލުގައި ކުރި އަނިޔާއަށް ބަދަލު ދޭން ފައުޒިއްޔާ އެދެފި

އިންޑިއާ ޖަލުގައި ތިން އަހަރު ބަންދުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް ބަދަލުދޭން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ދިވެހި ފިލްމީ ތަރި ފައުޒިއްޔާ ހަސަން ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
ޖަލުން ދޫކޮށްލި ނަވާޒް ޝަރީފް ކޯޓަށް ދާން އަންގައިފި

ލާހޯރް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
މަންމައާ ބައްދަލުވި ވަގުތު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އުފަލުގެ ކަރުނަ

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ޖަލުން ނެރުނު ފަހުން މަންމައާ ބައްދަލުވި ވަގުތު އުފަލުން ކަރުނަ ހިލުނު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުގައި ސައުދީއާ ޑީލެއް ނުހަދާ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ޖަލުން ނެރެފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާއާ އެކު ހެދި ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 5
ޖަލުން ދޫކޮށްލި ނަވާޒް ޝަރީފަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް އޭނާ ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން އިސްލާމްއާބާދު ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އެންގުމާ އެކު ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުން އެތައް ބަޔަކު އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަންގައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އެ...

September 19, 2018 11
ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔުން

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ވައުދާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާން ޓްރެފިކްގައި ނުޖެހެން، ހެލިކޮޕްޓަރުގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 6
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކާރުތަކުގެ ނީލަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް...

September 18, 2018
ރެފިއުޖީންނަށް ޕާކިސްތާނުން ރަށްވެހިކަން ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ފަސްގަނޑުގައި އުފަންވެފައިވާ އަފްޣާނިސްތާނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީންނަށް ރަށްވެހިކަން ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
ހައްލެއް ފެނޭތޯ ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޗައިނާއަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސިލްކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މެދު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނިކޮށް ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ގަމަރު ޖާވިދު ބަޖްވާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
ޕައިލެޓާއި ކްރޫއަކާ މައްސަލަ ޖެހި ބޯޓު ޑިލޭވެއްޖެ

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުން ލަންޑަނަށް އިއްޔެ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓާއި ކްރޫއަކާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހި އެންމެ ފަހުން ބޯޓު ފުރުން އެތައް ގަޑިއިރަކަށް ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
އަނބިކަނބަލުންގެ ޖަނާޒާ އަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރެފި

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ލަންޑަނުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް އިއްޔެ އަވަހާރަވި ކުލްސުމް ނަވާޒުގެ ޖަނާޒާ އަށް ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ޖަލުން ނެރެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ނަވާޒް ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން ކުލްސުމް ނަވާޒް ލަންޑަނުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 6
އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑޯ އަށް ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާން އެއްބަސް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މަލްޓި-ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗައިނާ-ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑާ (ސީޕީއީސީ) ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމަށް ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އާރިފް އަލްވީ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.