11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 8
ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ އަށް ކަކާ އާއި ފީގޯ އެހީވަނީ

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ޕޯޗުގަލްގެ ލުއިސް ފީގޯ އާއި ބްރެޒިލްގެ ކަކާ ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާއި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 5
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ އެކު ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ އުހަށް

ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އަތޯ ތަންސީރާއި އޭނާގެ ބޭބެ އުމަރު ޝެއިހަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް މަރުދޭ ދެ މީހުންނެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހުގައި ޕާކިސްތާންގެ ނަން އޮތުމުގެ ހުވަފެން އެ ދެ މީހުން އަބަދުވެސް ދެކެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެއްސުމަކީ ހަގީގަތުގައި ކުރިމަތީގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ....

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ރާއްޖޭގެ ތަފާތަކީ ކެރުމާއި ހުނަރު: ޕާކިސްތާން ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ތަފާތަކީ ހުނަރާއި ކެރުން ކަމަށް ޕާކިސްތާންގެ ކޯޗު ބްރެޒިލްގެ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ނޮގޭރާ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް އިންޑިއާ ފައިނަލަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ޕާކިސްތާން އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލުގައި...

September 12, 2018
"އިންޑިއާއާ ކުޅެން ޖެހުނަސް ޕްރެޝަރު ބޮޑެއް ނޫން"

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާއާ ކުޅެން ޖެހުމުން މެޗު ހާއްސަވެގެން ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް ޕާކިސްތާންގެ ކޯޗު ބްރެޒިލްގެ ހޯސޭ ނޮގޭރާ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 1
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ވަރަށް ވަރުގަދަ: ޕާކިސްތާން ކޯޗު

ތޭރަ އަހަރަށް ފަހު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޕާކިސްތާނަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން އަދި ތަށި ހޯދާ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ޕާކިސްތާންގެ ކޯޗު ބްރެޒިލްގެ ހޯސޭ ނޮގޭރާ ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2018
13 އަހަރަށް ފަހު ޕާކިސްތާން ސާފްގެ ސެމީ އަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު ބޫޓާން އަތުން 3-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޕާކިސްތާނުން 13 އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި އެ...

September 08, 2018 1
ނޭޕާލަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބަލިކުރެވޭނެ: ކޯޗު

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިއަދު ކުޅޭ މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބަންްގްލަދޭޝް ބަލިކުރަން ނޭޕާލަށް އޮތީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. ނޭޕާލްގެ ކޯޗު ބާލް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
އަތްއުރާލައިގެން ތިބެވެން ނެތް: ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ސެމީ ފައިނަލް ޔަގީންކުރަން އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭތީ އަތްއުރާލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ޖޭމީ ޑޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ސެމީއާ ގާތަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ 25،000 މީހުން ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބަންގްލަދޭޝް އިން 1-0 އިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް...

September 06, 2018 1
ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅައިގައި ޔޫރަޕްގެ ނުފޫޒު: ހެޔޮ ފާލެއް

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަކީ ތިން އަހަރަށް ފަހު ޕާކިސްތާން ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަށް ޕާކިސްތާން ތައްޔާރުވާން ފެށީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެވެ....

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 2
ކުރި އިންތިޒާރަށް ލިބުނީ އުފާވެރި އާ ފެށުމެއް: ކޯޗު

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕްގައި ނޭޕާލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވުމާ އެކު ކުރި އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސް އުފާވެރި ފެށުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ޕާކިސްތާންގެ ބްރެޒިލް ކޯޗު ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ނޮގޭރާ ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2018
ފަހު ވަގުތު ޕާކިސްތާނުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށްފި

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޕާކިސްތާނުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ގޯލުން 2-1 އިން ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި...

September 04, 2018 4
އަސްލު މަގާމަށް ދާން ވަގުތު ނަގާނެ: ޕާކިސްތާން ކޯޗު

މިއަދު ފަށާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މިއީ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާންގެ ސީނިއާ ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި ފަަހަރުގެ އޭޝިއަން...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
ރާއްޖޭން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމާ އެކު މެޗެއް ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 2
ފީފާއިން ޕާކިސްތާން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޯބަރު 11) - ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅައިގެ އިދާރާ ފީފާއިން ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ޕާކިސްތާން އަންހެން ފޯވާޑް މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ވިމެންސް ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ސަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސްގެ ޓީމަށް ކުޅުނު ޕާކިސްތާން ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ޝަހްލީލާ ބަލޯޗް، ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ރޭ ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.