10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 4
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަލަސްތީނުގެ އުރައިގާތު އަވަހާރަވެއްޖެ

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 10) - ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ފަރާތުން އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ވަކާލާތު ކުރައްވައި ސާއިބް އުރައިގާތު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 23
ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ނުހޯދި އިޒްރޭލަކާ ނުގުޅޭނަން:ސައުދީ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނާ އެކު އިޒްރޭލުން ދާއިމީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރުމުން މެނުވީ ޔަހޫދީ ދައުލަތާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 9
އެއްބަސްވުމަކީ ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަކީ "ތޫނު އެއްޗަކުން ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް" ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 22
އިޒްރޭލާ ދެކޮޅު ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ގޮވާލުމާ އެކު ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 3
ހުޅަނގު އައްސޭރި އިޒްރޭލުން ވެރިކޮށްލުން ގާނޫނާ ޚިލާފު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 30) - ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލުން ވެރިކޮށްލަން އުޅުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު މިޝޭލް ބަޗެލޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 5
ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވާން ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަށް ހިމާޔާތްކޮށްދިނުމަށާއި އެ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
އިތުރު ބިންތަކަށް އެރުމަކީ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމުގެ ބައެއް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އިތުރު ބިންތަކަކަށް އިޒްރޭލުން ވެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
"ފަލަސްތީނުގެ އޯޓިސްޓިކް މީހާގެ މަރަކީ ހިތާމައެއް"

ގުދުސް (ޖޫން 8) - އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ އޯޓިސްޓިކް މީހަކު މަރާލުމަކީ "ބޮޑު ހިތާމައެއް" ގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 10
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި އެކަމުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅޭ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާތީ ރާއްޖެ އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020
ކޮވިޑް-19: އަގްސާ މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ވެސް ބަންދު

ގުދުސް (މާޗް 24) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގުދުސްގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަގްސާގެ ހަރިންމަތެރެއަށް ވަނުން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 10
މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ޓްރަމްޕް އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 29) - ފަލަސްތީނުން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 16
ގާޒާގެ އާއިލާއެއް ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ އޮޅުމަކުން: އިޒްރޭލް

ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު 26) - މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން ނުވަ މެންބަރުން ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 3
"ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެ އެޅުން ހުއްދަ"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ އާބާދީ ހެދުން އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ނުދެކޭ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ހަމަލާ ނުދޭނެކަމަަށް ބުނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ގާޒާ އަށް ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދާ އެކު އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އިޒްރޭލުން ރޭ ފަތިހު ގާޒާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 12
އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލަ ރާއްޖެ އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2019
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން 8 މަރު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން އުދުވާނުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެއް އާއިލާއަކުން އަށް މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

November 14, 2019 4
ގާޒާ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މިސްރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 6
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައި ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 5
ފަލަސްތީނުގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 12) - އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ ބަހާ އަބޫ އަލް އަތާ މިއަދު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސަށް ދެއްވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދް އައްބާސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މަހްމޫދް އައްބާސްގެ ސިޓީފުޅެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުއްވައި، ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 6
އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޝާހިދު ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ނަތަންޔާހޫގެ ނިންމުން ދުނިޔޭގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު: އދ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވާދީ އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން...

September 12, 2019 2
ނަތަންޔާހޫގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އޯއައިސީން ބައްދަލުކުރަނީ

ޖިއްދާ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވާދީ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ބޮޑު...