03 ޖޫން

June 03, 2016
ފަލަސްތީނު ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރު މިނިވަން ކޮށްފި

ގުދުސް (ޖޫން 3) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރު ޚާލިދާ ޖައްރާރު 14 މަހަށް ފަހު އިޒްރޭލުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 1
ހަމާސް އިން ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ގުދުސް (މެއި 31) - މަރުގެ ކުށް ސާބިތުވި ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހަމާސް އިން ގާޒާ ސްޓްރިޕްގައި މަރުގެ އަދަބު މިއަދު ތަންފީޒު ކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 2
އިޒްރޭލުގެ އާ ސަރުކާރަކީ ސުލްހަ އަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް

އިޒްރޭލުގެ ދިފާއީ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަރުކަށި ބޭފުޅަކު ގެނައުމަކީ ސަރަހައްދީ ސުލްހަ އަށް ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.