08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 102
ޓޫރިޒަމް ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން، ހުރަސްތައް ގިނަ

އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ކަމަށް ވިޔަސް އެކަން ހާސިލުވާނެ ކަމާ މެދު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 1
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓް ހުޅުވާނީ ޖުލައި 15 ގައި

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެޒޯޓްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ޖުލައި 15 ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 92
ވިލާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެން ލިބޭނީ 1،000ރ.

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ހެދި، މި މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހު ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ދެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކަށް 1،000ރ. ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 10
ޕެރަޑައިސް އިން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ޕެރަޑައިސް އަައިލެންްޑް ރިސޯޓްގެ 10 މީހެއްގެ ގައިން ނެގި ސާމްޕަލްތައް އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވުމުން އެ ރިސޯޓް މޮނިޓާ ކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޕެރެޑައިސްއިން 10 މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ 10 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެ މީހުން ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެ...

March 19, 2020 2
އަލާމާތްތަކާ އެކު ޕެރެޑައިސްގައި މޮނީޓަރިން ހާލަތު!

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ދެ ބިދޭސީއަަކާއި އަށް ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިން ހާލަތަކަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 15
ޕެރަޑައިސް ފިޔަވައި ވިލާގެ އެހެން ރިސޯޓުތައް ބަންދު!

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ފިޔަވައި ވިލާ ގްރޫޕުން ހިންގާ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 25
މިއީ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ލިބޭ ފަހަރަށް ވާނެ:ގައިސަރު

ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އިއުލާންކޮށް، އަދި ރާއްޖެ އިން ވެސް އެ ބަލީގެ އަށް މީހުން ފެންނަމުން ދާތީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ފަހަރަށް ވާނެ ކަމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު...

11 މާޗް

March 11, 2020 82
ވިލާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާތީ، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
ހަވާޔާ އެކު ޕެރެޑައިސްގައި އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަނީ

މި އަހަރު ވެސް ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އާ އަހަރު ފާހަގަކުރާނެ އެވެ. އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު، 2020 ވަނަ އަހަރު ފެށޭ ހާއްސަ ވަގުތުގައި ހިތްގައިމު ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑުން ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 5
ހެޕަޓައިޓިސް ބައްޔާ ގުޅޭ ގައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން ނެރެފި

ހެޕަޓައިޓިސް ބަލި ރާއްޖެއިން ނައްތާލަން ގައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން ރޭ ނެރެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 8
މޫސުމީ ރެފިއުޖީންނަށް ވާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނޫން

ތިމާވެށީގެ ރެފިއުޖީންނަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 5
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގައި ފައިގައި، އެ ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 4
މަލައިކާ ފަހަތުން އަރުޖުން ވެސް ރާއްޖެ އައި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަލައިކާ އަރޯރާ މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ރައްޓެހިންތަކަކާ އެކު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ވެސް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އައިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 7
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 16
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ގޮސް އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ ޓޫރިސްޓަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 35
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓް އަންހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 8
އާ އަހަރަށް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ހާއްސަ ބުފޭތައް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކި ކަންކަން ރާވާފައި ވާއިރު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ކެއުންތަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މާލޭގެ ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް ތަފާތު ކުޒީންތަކާއެކު ހާއްސަ މެނޫތައް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ޕެކޭޖްތަކާ އެކު އަގުހުރި...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 35
ރިސޯޓުތަކުން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ

ރިސޯޓްތަކުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 13
ޖޭޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ދޮހޮއްކޮގެ ލަވައިން ދިން މެސެޖް!

"އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން. އަދާވަތް ތެރިވިޔަސް ވާންވީ ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން"

22 ޖޫން

June 22, 2018 4
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރު އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަކުން ހިފަހައްޓައި، އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.