09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 25
ޑރ. ނާޒްގެ މުހިންމު މެސެޖެއް ބެލެނިވެރިންނަށް

އިތުބާރު ހިފޭ މަގާމުތަކުގައި ތިބެ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާ އަށް ގިނަ އެވެ. އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، ކުދިންގެ އަހުލާގު ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ. އިޖުތިމާއީ މިފަދަ އެތައް މައްސަލައެކެވެ؛ ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު ވަނީ މިފަދަ...

21 ޖުލައި

July 21, 2019 1
ތެމުނީމާ އެލާޓް ފޮނުވާ ނެޕީ "ޕެމްޕާޒް" އިން ހަދަނީ

"ހަގީޒް" އިން ސްމާޓް ނެޕީ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، "ޕެމްޕާޒް" އިން ވެސް ސްމާޓް ނެފި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ކުދިންގެ ރުއިން ތަރުޖަމާކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

ތުއްތު ދަރިފުޅު ރުއިމަކީ މައިންބަފައިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ރޯ ސަބަބު ނޭނގޭތީ އެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ދަރިފުޅު މަސަލަސް ކުރެވޭތޯ އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު ވާހަކަ ނުދެއްކޭ އުމުރުގެ ތުއްތު ކުދިން ރޯ ސީދާ ސަބަބު ނޭނގުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މައިންގެ އުދާހެކެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 1
މި ދެބަފައިންގެ ވާހަކަ ކިހާ ލޯބި

އުމުރުން އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ވާހަކަ ދައްކާ މި މި ވީޑިއޯ އަޑާ ނުލައި ބަލައިފި ނަމަ ހަމަ ހީވާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވާހަކައެއް ދެކެވޭހެންނެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި ވީޑިއޯ އިން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ސްޓަން ގަން އިން ދަރިންނަށް ބިރުދައްކާތީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރިންނަށް ބިރު ދައްކަން ސްޓަން ގަންއެއް ގެންގުޅުނު ފިރިހެނަކު ޖަޕާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
މަންމަ ރުޅި އައުމުން ހައްލު ހޯދީ ޓެކްނޮލޮޖީން

މައިންބަފައިން ބުނާ ގޮތަށް ދަރިން ކަންތައް ނުކޮށްގެން، ދަރިންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ކިޔުމަކީ ބައެއް މައިންގެ އާދައެކެވެ. ބައެއް ކުދިން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި ހިތުގައި ޖެހިގެން ރޮއި ހެދިޔަސް، ޗައިނާގެ މި ކުއްޖާ އަށް ލިބުނީ ހިތްވަރެކެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 3
ބައްޕައަކާއި ދަރިންގެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމުން

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅޭ ސައިމަންގެ ވާހަކަ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްގެން އުޅެނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުން ފެންނަ ފޮތޯތަކާ ހެދި އެވެ. ސައިމަން އޭނާ ސިފަކޮށް ދެނީ މިހެންނެވެ. "ފާދާ އޮފް ޑޯޓާޒް" އެވެ. "1 މޭން: ފައިވް ވިމެން-އައުޓްނަމްބާޑް" އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 3
"ޑަބްލިއު" ސިޓިން ޕޮޒިޝަން؛ ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް

ދަރިފުޅު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު ސަމާލުކަން ދޭންވީ އެއް ކަމަކީ ދަރިފުޅު އިށީންނަ އިންނަ ގޮތެވެ. ހާއްސަކޮށް ބިންމަތީގައި ނުވަތަ އެނދު ކަހަލަ ތަންތަނުގައި ދަރިފުޅު އިށީންނަ ގޮތް ފާހަގަކުރުން މުހިއްމެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 2
ދަރިންނަށް ފައިސާ ދީގެން މަސައްކަތްކުރުވަން ވާނެތަ؟

ބައެއް ފަހަރު ދަރިން ލައްވައި މަސައްކަތެއް ކުރުވާ އިރު، އެކަމެއްގެ އިނާމަކަށް މައިންބަފައިން ފައިސާ ދޭތީ ފެނެ އެވެ. އެއީ "އަގު ދީގެން" ދަރިން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކަށް ފަހަރުގައި ނުވެދާނެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި، އެއީ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ގާޒާގެ މައިންނަށް އެހީވާން މޯބައިލް އެޕެއް

އިޒްރޭލްގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ތުރާ ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ގައުމުގެ އަންހެނުންނާއި މައިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ދަރިފުޅު "ބަސް ނާހަނީ" ކީއްވެ؟

ބޯހަރު ކުއްޖެކޭ ބުނާ ގޮތެއް ނުހަދައޭ ކިޔާތީ ވަރަށް ގިނައިން އިވެ އެވެ. ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމުން އެންމެ ފަހުން "ބަސް ނާހާ" ކުދިން ކަމަށް ވެސް ބުނަނީ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
ހަޅޭއްލަވައިގެން ދަރިން އިސްލާހެއް ނުވާނެ

ދަރިން ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ޖަޒުބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ދަރިންނާ ދިމާލަށް ބާރަށް އެއްޗެކޭ ބުނެވޭ ފަހަރު އަތުވެދާނެ އެވެ. ނުރުހެވޭ ގޮތަކަށް ދަރިއަކު އުޅޭ ނަމަ އެންމެ ފަސޭހައިން އެކަމެއް ހުއްޓާލަނީ ބާރަށް ބުނެގެން ނުވަތަ ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ބައެއް ބެލެނިވެރިން މިގޮތަށް އަމަލު ވެސް ކުރެ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބުއްފުޅި ދޭ ނަމަ ވާތްތެރިއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ވާތްތެރިއަކަށްވުމަކީ ޖެނެޓިކްސްއާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވިޔަސް، އުމުރުން ނުވަ މަސް ވުމުގެ ކުރިން ބުއްފުޅި ދޭ ކުދިން ވާތްތެރިއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު، ގާތުންދޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
ޓެބްލެޓަކަށް ވުރެ ހުސް ފޮށިގަނޑެއް ވެސް މާ ރަނގަޅު

ކުރީ ޒަމާނުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެން ބޭނުންކުރި އެއްޗެހީގެ ފައިދާ ހައި-ޓެކް ގެޖެޓްތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކަން އެކެޑެމީ އޮފް ޕީޑިއެޓްރިކްސް (އޭއޭޕީ)ގެ އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ނިދުމުގެ ވަކި ގަވާއިދެއް ކުދިންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު

ފުރާވަރުގައި ދުޅަހެޔޮ ބަރުދަނެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ކުދިންނަށް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް ގަވާއިދުން ހަމަ ނިދި ބޭނުންވާކަން އާ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ބުލީ ކުރާތީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ފައިމަގުގައި ސްކޫލަށް

އެމެރިކާގެ އޮހައިއޯ ސިޓީގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު ސްކޫލްގެ ބަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން ދަރިވަރުން ބުލީ ކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން އެ ދަރިވަރު ބަހަށް އެރުން ތިން ދުވަހަށް މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އޭނާ ފައިމަގުގައި ސްކޫލަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ގޭގައި ދިރިއުޅޭނެ އެކަނިވެރި މަޔަކު ހޯދަނީ

ތިން ކުދިން ތިބި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެކަނިވެރި މަޔަކު އޭނާގެ ގޭގައި ހިލޭ ދިރިއުޅޭނެ އެކަނިވެރި މަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018
ދުންފަތުގެ ދުމަކީ ކުޑަކުދިން ގުގުރިދަމާ ސަބަބެއް

މައިންބަފައިންނަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ބައެއް ނަމަ ދަރިންގެ ސިއްހަތަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނަނީ ދަރިންގެ ކައިރީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ނަމަ، ނިދީގައި ގުގުރި ދަމާ މައްސަލަ ދަރިންނަށް ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 5
ދަރިން މާ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ދަރިން މާ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން، އަމިއްލަ އަށް ކަންކަން ކުރަން ފުރުސަތު ނުދީ ގެންގުޅޭ ނަމަ އަހުލާގީ މައްސަލަތަކާ އެކު ކުދިންގެ އުޅުން ވެސް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
ތުއްތުކުދިންގެ ކުއްލި މަރު: އާއްމު ނޫނަސް ސަމާލުވޭ!

އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތުކުދިން ކުއްލިއަކަށް މަރުވުން ނުވަތަ ސަޑްން އިންފެންޓް ޑެތު ސިންޑްރޯމް (ސިޑްސް)އަކީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ހިނގާ ކަމަކަށް ވިޔަސް ރާއްޖޭގައި އެފަދަ މަރުތައް އާއްމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ވެސް، މަދުން ނަމަވެސް، އެފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގަ...