13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 2
އޮމާންގައި ވެސް "އައިފުލް ޓަވަރު" ހަދަނީ

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ލޭންޑްމާކެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އައިފުލް ޓަވަރާ ވައްތަރުކޮށް އޮމާންގައި ވެސް ޓަވަރެއް ބިނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ފްރާންސްގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 9 ބިލިއަނުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ: މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރުގައި

"ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ" އަދި "ޕީ30" ލޯންޗްކުރާ ތާރީޚަކީ 26 މާޗް ކަމަށް، ވާވޭއިން ކުރި ރަސްމީ ޓްވީޓަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ހަފުލާ އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ޕެރިހުގަ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އަތްދަބަސް ކުޑަކަމުން ޖޯކު ޖަހަނީ

ފެޝަނޭ ކިޔާފައި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ ފަދަ ފަރުމާއެއް ވެސް ނެރެފާނެ އެވެ. އަތުގައި އޮންނަ މޮބައިލް ފޯނާއި އަންހެންވެރިން ގެންގުޅޭހާ މޭކާޕް ސާމާނާއި އޭތިމީތި ލެވޭވަރުގެ އަތްދަބަހެއް ނޫން ނަމަ އެފަދަ ދަބަހެއްގެ ބޭނުމެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
ފެޝަން އައިކޮން ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ޑިޒައިނަރު ކަމަށްވާ ޖަރުމަންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 5
ޕެރިހުގެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި ޕެރިހުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވެ ރަބަރު ވަޒަނާއި ކަރުނަ ގޭސް ފުލުހުން ބޭނުން ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ފްރާންސްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 2) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަކަރުހެދި ޑްރައިވަރު ޖަލަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތައިލެންޑުގެ ދެމަފިރިން އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މާ ބޮޑު އަގެއް ނެގި ޕެރިހުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 3
ގޭންގްސްޓާ އަތުލި އިރު އުޅުނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ފްރާންސްގެ ޖަލަކުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކުރީކޮޅު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފިލި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާ ރިދޮއިން ފާއިދު އިއްޔެ އަތުލައިގަތް އިރު އޭނާ އުޅުނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 1
ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަށް ހުކުމް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮއްވާ ސަލާމަތް ކުރި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ އަށް ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފައިވާ ތިން މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 6
ގޭންގްސްޓާރަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ޖަލުން ފިލައިފި

ޕެރިސް (ޖުލައި 2) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ ޖަލަކުން ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާރަކު ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ފިލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018
ރޭލެއްގެ ތެރެއަށް ވިހޭ ކުއްޖާގެ ރޭލް ދަތުރުތައް ހިލޭ

ޕެރިސް (ޖޫން 20) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ރޭލެއްގެ ތެރެއަށް ހޯމަ ދުވަހު ވިހޭ ކުއްޖާގެ އުމުރުން 25 އަހަރު ވަންދެން އެ ކުއްޖާ އަށް ހިލޭ ރޭލް ދަތުރުތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕެރިހުގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ނަތަންޔާހޫ އަށް ޕެރިހުން ކުރިމަތިވީ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން

ޕެރިސް (ޖޫން 6) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 4
ބެލްކަނީގައި އޮތް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އުޅުނީ ގޭމް ކުޅެން

ޕެރިސް (މެއި 30) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގައި އެލިގެން އޮއްވައި ސަލާމަތް ކުރި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިހާރައަކަށް ގޮސް، ދެން އުޅުނީ މަގުމަތީ ޕޮކެމަން ގޯ ގޭމް ކުޅެން ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޕެރިހުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ބްރެސެލްސް (އެޕްރީލް 23) - ޕެރިހުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ސަލާހު އަބްދުއްސަލާމަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 1
ވަގުން ދިޔައީ ވަގަށް ނެގި ގަހަނާ އެޅި ގޯނި ބާއްވާފައި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 12) - ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ޕެރިހުގެ ރިޒް ހޮޓަލުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން 5.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ގަހަނާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު ފިލަން ދަނިކޮށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތި އެޅި ގޯނި ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018
ޕެރިހުގެ ރިޒް ހޮޓަލުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވައްކަން ކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 11) - ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ޕެރިހުގެ ރިޒް ހޮޓަލުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.