23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 28
ޕާކިން ޖާގަ އިތުރެއް ނުކުރޭ: މުއިއްޒު

ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ނުދައްކައި ސްޓިކާ ނުޖަހާނެ ކަމަށް ވީ ވައުދު ފުއްދަން ޕާކިން ޖާގަ އިތުރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 50
ޕާކިން ސިސްޓަމް ނަގައި ހީނާމާގެ އަލުން ޕާކިން ޒޯނަކަށް

ހ. ހީނާމާގޭ ހުރި ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ނަގައި އަލުން ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 35
ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް ހުރީ ބާ ދަގަނޑަށްވެފައި: އައިޝާ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބެހެއްޓި ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް "ބާ ދަގަނޑަށްވެ" އުކާލަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 32
ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް ނަގައި ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ހަދަނީ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބެހެއްޓި ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް ނަގައި އެ ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމުގެ ޖާގަ ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 5
އޭޑީކޭގައި ހެދި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ނިޒާމު ބޭނުންކުރަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި މެކޭނިކަލް ކާ ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށް، އެ ސިސްޓަމް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް

ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 15
އަސަރީ ކެފޭ ހިންގި ތަނުގައި ޕާކިން ސިސްޓަމް ހަދަނީ

ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެ، ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މާލޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ބަހައްޓަން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަމީނީ މަގުގައި ކުރިން އަސަރީ ކެފޭ ހިންގި ތަނުގައި ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ހަދަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 12
ގުދަންތަކާއި ޕާކިން ބިލްޑިންގު ހަދަން އެމްޕީއެލްއަށް

ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި މުދާ ރައްކާކުރާނެ ގުދަންތަކާއި ގަރާޖާއި ވޯކްޝޮޕް އަދި ޕާކިން ބިލްޑިންގެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 21
ސައިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މަޖީދީމަގު، ހީނާމާގެ ކައިރީގައި ހަދާ ސައިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމައި މިއަދު ޓެސްޓުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 10
ސައިކަލު ޕާކިން ސިސްޓަމް ބަހައްޓަނީ

ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމަށް މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް މިއަދު ބަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 27
"މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ޓެސްޓުކޮށްފި، ކާމިޔާބު"

ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެލާނާގޭ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް އިއްޔެ ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 29
ފީ ދައްކައިގެން ޕާކުކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ހަދަނީ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާކިން ބިލްޑިންގްތައް ހެދެންދެން ވެސް ޕާކުކުރުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ފީ ދައްކައިގެން ޕާކު ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.