11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 42
ޕާސްޕޯޓު ކާޑު އޮތަސް، ޕާސްޕޯޓު ގެންދަން ޖެހޭ

އެހެން ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު އޮތަސް ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ގެންދަން...

October 11, 2017 105
ޕާސްޕޯޓް ކާޑް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފުކޮށްފި

ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
75 އަހަރުގެ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ލަންކާގައި ހުއްޓައި މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

October 03, 2017 12
އުމުރަށް ވުރެ ޒުވާންކަމުން އެއާޕޯޓްގައި ހިފަހައްޓައިފި

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ޔުކްރޭން އަންހެނެއްގެ އުމުރާއި އެ މީހާގެ ސިފަޔާ ދިމާނުވާތީ ޕާސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 3
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 11
އާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފަހައްޓައިފި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ތިން މަސް ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 37
މަހުލޫފުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 56
ޖާބިރު އެންމެ ފަހުން ލަންޑަނަށް އެތެރެވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުން ދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 53
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 15
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން: ހައްގެއް ނިގުޅައިގަތުން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް، ސްރީ ލަންކާ އިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު އިމިގްރޭޝަނުން ޕާސްޕޯޓް އަތުލީ އެވެ. އެތަނުން އޭނާ އަށް އެންގީ ޕާސްޕޯޓު އޮތީ ތަހުގީގަކަށް ހިފަހައްޓާފައި ކަމެވެ. ޝިދާތާ އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ކުއްލި ޝޮކެކެވެ؛ ޖިނާއީ އެއްވެސް ތުހުމަތެއްގައި އޭނާ ތަހުގީގުކުރާ ކަމެއް...

31 މެއި

May 31, 2017 47
ނުފިލާނަން، އަޅުގަނޑާ މެދު އިހްސާންތެރިވެދީ: ފާރިސް

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފިއްލަވަން ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު އިހްސާންތެރިވެ، ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާ ވެސް...

30 މެއި

May 30, 2017 68
ފާރިސް ފުރަން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ރާއްޖެ ނައިސްދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ...

May 30, 2017 70
ބޮޑުދައިތަގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފާރިސްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކުރި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް...

17 މެއި

May 17, 2017 5
ޖޯންއަށް ފައިސާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެނިކޮށް ހުޅުމާލެ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރީގެ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ދިން ފައިސާ ޖޯން އަށް އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ވެސް އިއްޔެ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 11
ފާރިސް އަށް ހުރަސް ނާޅަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި، އޭނާގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ރާއްޖެ...

May 15, 2017 12
ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް...

14 މެއި

May 14, 2017 23
ފާރިސްއަކަށް ނުފުރުނު، ޕާސްޕޯޓް އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުން އޭނާ އަށް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 4
ބޭރު ޕާސްޕޯޓުގައި އެތެރެވެ، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގައި ފުރޭނެ

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ އެކު ބޭރު ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ދިވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ޕާސްޕޯޓް ނޫން އެހެން ޕާސްޕޯޓެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ އިން ފުރޭނެ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 14
ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ސަބަބެއް ނުބުނެދިން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިތާ މަސް ދުވަސް ވާން ގާތްވެފައިވާ އިރު ވެސް، ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ނުބުނެދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 30
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ލީޑަރުން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ފަނޑުކޮށްލަން: އަދާލަތު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓީ، ގާބިލް ސިޔާސީ ލީޑަރުން އުފައްދަން އެ ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފަނޑުކޮށްލުމަށް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 5
ޝަރޫ ކުންފުނީގެ ވެރިއަކު ފުރުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަސް އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކްތަކަށް ޑޮލަރު ނުލިބުނު މައްސަލާގައި ޝަރޫ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރަކު ފުރުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 28
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ފިލްމީ ތަރި ފުރުން މަނާ

ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއަަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރީގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި، އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.