01 ޖުލައި

July 01, 2019 14
ޕެންޝަން ފަންޑުން ކަމެއް ކުރަން ވާނީ ދިރާސާ ކޮށްގެން

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ވާނީ ޓެކްނިކަލްކޮށް ވިސްނައި ދިރާސާކޮށްގެން ކަމަށް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 19
ހައްޖަށް ދެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ހުރިތޯ ބެލޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭ ވަރަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލޭނެ ގޮތް ޕެންޝަން އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 19
ޕެންޝަނުން ހައްޖަށް ދެވޭ 6000 މީހުން އެބަތިބި

މިހާރުން މިހާރަށް ޕެންޝަން ފައިސާއިން ހައްޖަށް ދެވޭ 6،000 މީހުން އެބަ ތިބި ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 6
ހައްޖަށް ދެވޭނެކަން އެނގޭނީ އުސޫލު ހެދުމުން: ޕެންޝަން

ޕެންޝަން ފައިސާ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެކަން އެނގޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ނިމުމުން ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 4
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައިގެން ވިޔަފާރި ފުޅާވާނެ: އަމީރު

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 15
ޕެންޝަން ފައިސާއިން ހައްޖަށް ދެވޭ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 18
ހަސަންބެގެ ހިޔާލަށް ތާއީދު ކުރަންތަ؟

ހަސަންބެއާ މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން ދިމާވި އެވެ. ހަސަންބެ ދަނީ ކޮންތަނަކަށްތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން، މިދަނީ ޕެންޝަން އޮފީހަށޭ ބުނެ ހަސަންބެގެ ދަތުރުގެ ތަފްސީލް ދޭން ފެށި އެވެ. ހަސަންބެގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާލުމުން އެނގުނީ ހަސަންބެގެ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭތީ އެކަމާ ނުރުހިގެން އުޅޭ ކަމެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 27
ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުން އެނގޭތަ؟

ޕެންޝަން އޮފީސް ވުޖޫދަށް އައިފަހުން ނުވަ އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔަ އިރު އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ އެއް ސުވާލަކީ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ. އޭގެއިން ވާ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެއީ މުހިއްމު ފަންޑެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވިލާތު ގައުމުތަކުގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ފަންޑެއް ކަމަށް އެފަދަ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 7
އެމްޕީއޭއޯގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖުތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް

އެމްޕީއޭއޯގެ ނަމުގައި އެތަނުގެ ރަސްމީ ނަންބަރުން މީހުންނަށް މިރޭ ފޮނުވަމުންދާ މެސެޖުތަކާ އެ އޮފީހާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
މުސްކުޅިންނަށް އެހީވުމުގައި ޕެންޝަނުން ނަމޫނާ ދައްކަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އަންނަނީ އަވަސް މިނެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ އުޅެނީ 16،000 އަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 16
އުމަރު ނަސީރަށް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: ވަކީލުން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 48
އުމަރުގެ ވޭލް ސަބްމެރިންގެ ހިއްސާތައް ބަދަލުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ ޓުއަރިސްޓް ވޭލްސް ސަބްމެރީން މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެފައި ވަނިކޮށް ކުންފުނީގައި އޮތް އޭނާގެ ހިއްސާ އަނބިކަނބަލުންނާއި ދަރިފުޅުގެ ނަން މައްޗަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި...

21 ޖޫން

June 21, 2018 7
ޑައުން ޕޭމަންޓް އެއްބަސްވުމުގައި އެމްސީބީ ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ)އާ އެކު އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 18
ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކަން ސީބީއެމްއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 1
ފައިނޭންސް ފޯރަމް މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ، މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 9
ބިދޭސީންގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބިދޭސީން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާއިރު، އެ މީހުންގެ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބިދޭސީންގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 7
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕެންޝަނުގެ ހައްގު ހޯދައިދިނުން

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ޕެންޝަން މާނަކުރެވިފައި އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޚާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔާމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމްއާރުޕީއެސް) ތައާރަފް ވުމާ އެކު އެކަން މި ވަނީ އެއްކޮށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕެންޝަން ސްކީމާ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 15
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އިދާރީ ފީ ކުޑަކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމްއާރުޕީއެސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
ޕެންޝަންގެ ބޯޑު ޗެއާމަނަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) ގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 8
އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކުރަން ޕެންޝަން ފަންޑު މުހިންމު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ފަންޑު މެނޭޖްކޮށް ނަފާއިތުރުކޮށް، ރިސްކު މެނޭޖްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.