28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ޕެންޝަންގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އިސާއިން ބަލައިގެންފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ދޭ ދެ ހިދުމަތެއް އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އެސޯސިއޭޝަން (އިސާ)ގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 14
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ސީއީއޯއަކު ހޯދަން އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 31
ޕެންޝަން އޮފީހަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދުން މައްސަލައަކަށް!

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ސީއީއޯއަކު އައްޔަންކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަމިއްލަ މީހަކު އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 12
އަލިފާން ނިއްވާލީ ފަޔާ ޑްރިލްގައި ބައިވެރިވި ސިިފައިން

މާލޭގައި ހުންނަ ކެފޭއެއްގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގުޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހަވީރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވައިލީ، އެ ކެފޭ ކައިރީގައި ހުންނަ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔާ ޑްރިލްއެއް ހަދަމުން ދިޔަ ސިފައިން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 13
ޕެންޝަން ސްކީމް، ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަހި ފުރުސަތެއް

އާދައިގެ މަތިން ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ރައްޓެހިން ތިބި ކެފޭއަށް ދެވުނުއިރު އެމީހުން ތިބީ މުސްކުޅިވުމުން ދިރިއުޅުން އޮންނާނެ ގޮތަކާ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނަމުންދިޔައީ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިއްޖެ ނަމަ، މައިންބަފައިން މުސްކުޅިވެ ގައިބާރުނެތޭ ދުވަހު ދަރިން...

20 ޖޫން

June 20, 2019 9
ޕެންޝަން ފަންޑުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހުޅުވާލަނީ

ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް، ޕެންޝަން އޮފީހާއި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 36
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ހަސަންބެއާ މިފަހަރު ދިމާވީ ޕެންޝަން އޮފީހުންނެވެ. އެހެންޏާ ހަސަންބެއާ ދިމާވާއިރު މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިނިތުންވުމެއް މިއަދަކު ނެތެވެ. ހަސަންބެއާ ސުވާލުކުރުމުން ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިވަރެއް ބަލަން އައި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 4
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައިގެން ވިޔަފާރި ފުޅާވާނެ: އަމީރު

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

April 22, 2019 19
ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ފަންޑު 12 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި މިހާރު 12.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
އަށް ވަނަ ފައިނޭންސް ފޯރަމް ހޯމަ ދުވަހު

ޕެންޝަން އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަށް ވަނަ ފައިނޭންސް ފޯރަމް، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 37
މިހާރު ހުރި ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ

ރިޓަޔާމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބޭރުން ވަކިވަކި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ބައެއް ސްކީމްތައް އެގޮތުގައި ނުދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 18
ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކަން ސީބީއެމްއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
ޕެންޝަންގެ ބޯޑު ޗެއާމަނަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) ގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޕެންޝަން އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.