23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 3
އެޕަލް ދޫކޮށްލި ޑިޒައިނަރު އެއާބީންއެންބީއާ ގުޅިއްޖެ

އެޕަލްގެ އެތައް އުފެއްދުންތައް ޑިޒައިންކުރުމުގައި 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ވަކިވި ޖޮނީ އައިވް، އެއާބީއެންބީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020
ޖެފަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަނީ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 49
އައިމަން: ސިއްރުކުރުމުގެ ސަގާފަތާ ދެކޮޅަށް ކެރިގެން

އަހުމަދު އައިމަން ލަތީފު، އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ހެނދުނުން ހަވީރަށް އުޅެނީ މަސައްކަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ "ވަޒީފާ" ތަފާތެވެ. އައިމަން އަމިއްލަ އަށް އުފުލާ އުޖޫރައެއް ނެތް ޒިންމާއަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން، އާއްމު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައުލޫމާތު ހޯދައި އާއްމުކުރުމެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
އީލޮން މަސްކަށް ސީރީޒެއް ހަދަނީ

ނުފޫޒުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން އެޗްބީއޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

October 16, 2020 1
ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ވާހަކަ ފިލްމަކުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ސްވިޑްންގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ވާހަކަ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމަކުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ފައި އެންމެ ދިގު އަންހެނަކީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެންމެ ފައި ދިގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑް އެމެރިކާގެ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 1
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިސާ ހޯދި މުސްލިމަކަށް ރާނީގެ އެވޯޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ އެއްކުރަން ހިނގި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްލިމަކު ދެއްކި ހިތްވަރު ފާހަގަކޮށް އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންސް އޯޑަ އޮފް ދަ ބްރިޓިޝް އެމްޕަޔާ (އޯބީއީ) ގެ ޝަރަފު ދީފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
އުރަމަތީ ކެންސަރުގެ ވޭނާ ދެކޮޅަށް ކުރަނީ ސްކޭޓް

ބޮޑު ބައްޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވަނީ އާ ހިތްވަރަކާއި އާ ޖޯޝަކާ އެކޯ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތި ހާލަތުން ވެސް އަރައިގަތުމެބެ. ތައިލެންޑް މީހެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ކަންކަމާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމުގެ މުހިއްމުކަމެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 2
ހީކުރީ ބިއްލޫރިކޮޅެއް ކަމަށް، އެކަމަކު އެއީ ޖަވާހިރެއް

އެމެރިކާގެ ކަންސަސްގެ ކްރޭޓާ އޮފް ޑައިމަންޑްސް ސްޓޭޓް ޕާކަށް އާންމުކޮށް ގޮސް އުޅޭ ޒުވާނަކަށް އެތަނުން ފެނުނު ބިއްލޫރިކޮޅެއްހެން އޮތް އެއްޗެއްގެ ހަގީގަތް ބެލި އިރު އެއީ 19 ކެރަޓްގެ ޖަވާހިރެއްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީކުރާ މީހަކަށް 12،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް

އެމެރިކާގައި ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީކުރާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ޑްރައިވަރަކަށް އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށް 12،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް ދީ ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދީ ފެން ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއެއް

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި އިގްސާދީ ބޮޑު ބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ފެން ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޓައިމްގެ ނުފޫޒުގަދަ ލިސްޓްގައި އަޔޫޝްމަން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ނޫސް މަޖައްލާ "ޓައިމް" އިން މި އަހަރު އެކުލަވައިލި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 100 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
މުވައްޒަފުންނަށް 10 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބޯނަހެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއަކު އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ރިޓަޔާކުރައްވާތީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބޯނަހެއް ދީފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ޗޯޓާ ރަފީ: ރަފީގެ 800 ލަވަ ހިތުދަސް

އިންޑިއާ ދުށް އެންމެ ހުނަރުވެރި ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު ރަފީގެ ފެންވަރުގައި ލަވަ ކިޔުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގައި މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓި މީޑިއާތަކުގައި ވެސް މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވެނީ "ޗޯޓާ ރަފީ" އެއްގެ ވާހަކަ އެވެ، މި ކުޑަކުޑަ ރަފީ އަކީ ކެރެލާ އަށް ނިސްބަތްވާ 23...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް މިހާރު އެމެރިކާ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އެމެރިކާ އަށް ޓެކް ދާއިރާގެ ކުރި ގެއްލުމުން ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެރިކް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 2
7 ލައްކަ ރުޕީސްގެ ތަކެތި ހުރި ދަބަހެއް ރައްދުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގެ ރިކްޝާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިއަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު ހަތް ލައްކަ ރުޕީސްގެ ސާމާނު ހުރި ދަބަހެއް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ރެކޯޑެއް ހަދަން ގަނޑުފެނުގައި 2 ގަޑި 30 މިނެޓް

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދަން އޮސްޓްރިއާގެ މީހަކު، ގަނޑުފެން އެޅި ޓޭންކެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ގަޑިއެއްހާ އިރު ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
އިންޑިއާގެ ވަކީލަކަށް އެއް ރުޕީސްގެ ޖޫރިމަނާއެއް

މަތީ ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ނުބައި ތައްސަވުރެއް އުފެދޭ ގޮތަށް ޓްވީޓްކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ، އަދަބެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ވަކީކަލު އެއް ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކުރަން އެ ގައުމުގެ...

September 02, 2020 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދީ އީލޮން

މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ތިން...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ޑަޔާނާގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހު ސްޓެޗޫއެއް

ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ލަންޑަންގެ ކެންސިންޓަން ޕެލަސްގައި ޑަޔާނާގެ ސްޓެޗޫއެއް ބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ކެވިން ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ކޯޅެމުން ދަނިކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއި އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކެވިން މޭޔާ މަގާމުތައް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.