31 މާޗް

March 31, 2020 6
ޖަލްސާތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމަންވެލްތާ ހިއްސާކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮމަންވެލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނާއި އިންޓަ ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އާ މަޖިލީހުން މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 75
މިއީ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތު: އީވާ

ކޮވިޑް-19 އާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ފުއްދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ދައުލަތަށް އެއްޗެއް ދޭންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި އެހެންވެ އިންކަމް ޓެކްސް...

March 30, 2020 34
މެމްބަރުން ވާންވީ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިންނަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 17 މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު، ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމާއި ހިތާމައިގައި ކަމަށާއި މިފަދަ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވަން ވާނީ...

29 މާޗް

March 29, 2020 32
ޖެނުއަރީ 6 ގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގައި ބާއްވަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 37
އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖުގެ ތަފްސީލަށް ސައީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭތީ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިިގުތިސާދީ ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން...

March 25, 2020 68
އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮ ނުކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ގިނަ ބަޔަކު ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި ވާއިރު އިންޓަނެޓާއި މުވާސަލާތީ އެހެން ހިދުމަތްތައް ދޭ ކުންފުނިތަކުން ލުޔެއް ނުދޭ މައްސަލައިގައި...

24 މާޗް

March 24, 2020 49
ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނަ ނުދޭން ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، މެދުކަނޑާލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެމްބަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮންލައިން ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
އީސީއަށް އަކްރަމް އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް މިހާރު ވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަކްރަމް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2020 14
މަޖިލީހުން 30،000ރ. ގެ މުސާރަތައް ކުޑަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30،000.ރ އަށް ވުރެ ގިނައިން ލިބޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސާރަައިން މި މަހާއި އަންނަ މަހު 20...

17 މާޗް

March 17, 2020 25
"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އައުމުން މާލޭގެ ހާލަތު ވީ ގޯސް"

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އައިފަހުން މާލޭގެ ހާލަތު އޭގެ ކުރިއަށް ވުރެ ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އައްޑޫގައި ވެސް ބައެއް ކަންތައްތައް ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ...

March 17, 2020 43
އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ ފަރުވާ އޮތީ މަޖިލީހުގައި:ނަޝީދު

އިންތިޚާބެއް ލަސްކުރަން ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނީ ފަރުވާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

12 މާޗް

March 12, 2020 31
މީކާއިލް ރިޔާސަތަށް، އާމިރާގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަނީ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާކޮށް، ފަސް ވަނަ މެމްބަރު ފާތިމަތު އާމިރާގެ މައްސަލަ ވެސް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 45
ބޮޑު އަގުގައި ޕްރޮޖެކްޓެއް ދިން މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށްފި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، އެ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ދީ، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ...

March 11, 2020 90
ކުރެއްދޫގެ ވެރިން ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއަށް ފެތުރެން މެދުވެރިވި ގޮތުގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގާ އިރު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ވެރިން ހައްޔަރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ...

09 މާޗް

March 09, 2020 29
ކޮވިޑް-19: އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް، އެ ބަލި ރާއްޖޭގައި ބާރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަަމަށް ހެލްތު މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

March 09, 2020 54
ޓޫރިސްޓުން އައުން މަނާކުރުމާ ބައެއް މެންބަރުން ދެކޮޅު

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވަން، އެ ބަލި ފެތުރޭ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވާފައި އޮތް އޮތުމާ ދެކޮޅު ހަދައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ...

05 މާޗް

March 05, 2020 12
އިދިކޮޅު އަޑަށް މަޖިލީހުގައި ފުރުސަތެއް ނުދޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މަދު އަދަދެއްގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މިނިވަން މެމްބަރުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިއްވަން ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

March 05, 2020 40
މަސައްކަތްތެރިން ހިމާޔަތް ނުކުރާތީ އީސަ އަށް ފާޑުކިޔުން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ޓީމްގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާ އަށް ހަދައި، އެ ޖަމިއްޔާގައި އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަހުމަދު އީސާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

March 05, 2020 13
ތަފާތު ހިޔާލުތަކާ އެކު ހޫނު ބަހުސްތަކެއް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެކި މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލުތައް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 74
މިއީ މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒްކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތެއްނޫން

މިނިމަމް ވޭޖުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތް އިރު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ނެތް ކަމަށާއި މިނިވަން ވޭޖެއް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް މި ވަގުތަކީ އެކަން ތަންފީޒް ކުރަން އެންމެ...

March 04, 2020 48
ހަރަދުތައް ކުރަނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ އިން ހަރަދުތައް ކުރަމުން އަންނަނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 115
މިނިމަމްވޭޖަށް 10،000ރ. ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅައިފި

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ކަނޑައެޅުމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގުތިސޯދީ ކޮމިޓީ...

March 03, 2020 6
މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅިގެން ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑާ ބައްދަލުކުރަނީ

މިނިމަމް ވޭޖް ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑާ ބައްދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ...

02 މާޗް

March 02, 2020 8
އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯ: ގަދަކަމުން ކުރުވި ކައިވެންޏެއް

އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯގެ ގުޅުމަކީ "ގަދަކަމުން ކުރުވާފައި އޮތް ކައިވެންޏެއް" ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 38
ސީއެސްސީގެ 4 މެމްބަރަކު ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް (އެލިޝް) އާ އެކު، އެ ކޮމިޝަންގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

March 01, 2020 42
10،000ރ އުނިކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ބޮންޑޭ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނޯވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ހީނަރު ވާއިރު، ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްްބަރުންނާއި...

March 01, 2020 40
އަމިއްލަ މީހެއްގެ ލޯނު މައްސަލަ ވެސް މަޖިލިހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިހާރު ފެންނަ ބައެއް މަންޒަރުތަކުން، އެއް ބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ، ގައުމު ހިންގުމުގެ ބާރު ވެސް އޮތީ އެތަނަށް ކަމެވެ. އާންމު މީހަކާއި ބޭންކަކާ ކޮށްފައިވާ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 42
ގޮނޑި ހާއްސަކުރި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ބައެއް...

February 28, 2020 73
ވަޒީރުންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާތީ ދީދީގެ ނުރުހުން

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ވަޒީރުން ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ސްލޮޓްގައި އެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެމްޑީޕީގެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 44
ހުޅުމާލެއަކީ މާލޭގެ އަވަށެއްތޯ ސާފުވާން ޖެހޭ: ކޮމިޓީ

ހުޅުމާލެ އޮންނަން ޖެހޭނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި ހުޅުމާލެއަކީ އެޗްޑީސީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އޮތް ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.