29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 3
މީރާ އަށް ކޯޓަށް ދެވޭ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ހޯދަން މަދަނީ ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޓެކްސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 11
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އުނދަގޫ، އެހީ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް އެކަނި ކުރެވޭވަރަށް ވުރެން އުނދަގޫ އަދި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މިކަން ހުއްޓުވަން...

November 26, 2020 8
އެއާޕޯޓް މަދުވުމުގެ ޝަކުވާއަށް ނަޝީދުގެ ނުރުހުން

ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓް މަދުވެފައި އަނެއްބައި އަތޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓްތައް ގިނަކަމުން މެމްބަރަކު ޝަކުވާ ކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 14
އެއްވެއުޅުމުގެ އިސްލާހު ފޮނުވާލުމުން އުޝާމްގެ ފާޑުކިޔުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ ހިލާފަށް، ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު ފާސްނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 32
އިމްރާނަކީ މުނާފިގެއް ކަމަށް ސިފަކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަކީ މުނާފިގެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

November 23, 2020 26
ހެލްތުމިނިސްޓަރު ނަސީމަށް ރުހުން ދީފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 46
އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް ތިޖައްސަވަނީ މޮހޮރު: މަލީހު

އެމްޑީޕީން މިހާރު އެ ގެންދަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލްް ޖަހަމުން ކަމަށާއި އެ ޕާޓީން އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް މިހާރު އެ ގެންދަނީ މޮހޮރު ޖަހަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ...

November 22, 2020 79
އިމްރާން ސަލާމަތްވެއްޖެ، މަލީހަކަށް އިތުބާރެއް ނެތް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ނިންމައި، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންދަން...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 46
ފުރައްސާރައާ ހެދި މުވައްޒަފަކު މަރުވާން އުޅުނު: ކޮމެޓީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ އިސް މެމްބަރެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ހެދި އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނު ކަމަށް، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރަކާ ހަވާލާދެއްވައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
"މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ އަކްރަމްގެ މައްސަލަ އެކަނި"

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި ސަގާފަތެއްހެން އަށަަގަނެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުންޏަސް، މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް އައިސްފައި ވަނީ މަގާމުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވި، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމްގެ މައްސަލަ އެކަނި...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 11
އެއީ މިވަގުތު ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓް:ރައީސް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 34 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި ހާލަތުގައި އިގްތިސާދު ހިނގައިގަނެވޭނެ ގޮތްތަކަށް...

November 19, 2020 11
އަކްރަމް އީސީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 23
އަކްރަމް އީސީން ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އަަހުމަދު އަކްރަމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން...

November 18, 2020 21
ޕީއެސްއައިޕީ ފައިސާއާ މެދު އީވާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

އަންނަ އަހަރު ރާއްްޖޭގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުން އެ ފައިސާ ވަންނާނީ ދިވެހިންގެ ޖީބަށްތޯ ނުވަތަ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
"ދަރުމަވަންތަ ބޭނުން ކުރަނީ ގެރެންޓީގެ އަގު ނެތުމުން"

ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ގެރެންޓީތަކުގެ އަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 18
ބިގަށް ތުހުމަތުވާ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއީލާއި އެ އޮފީހުގެ ފޮޓޯގްރާފަރު މުންޝިދް މުހައްމަދުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބިިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) ކުންފުންޏަށް ތުހުމަތުވާ...

November 16, 2020 42
ބަޖެޓަކީ ޅޮސް ލަކުޑި ކަމަށް ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ "ޅޮސް ލަކުޑި" ނުވަތަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ލަކުޑިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 65
ބަަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުމުން މަލީހަށް ނުރުހުން

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު...

November 14, 2020 26
ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ބަޖެޓެއް ނެތް:އެޗުއާރުސީއެމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ވަރުގެ އަދަދެއް ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓެއްގައި ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 4
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ހޯމަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެންބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 11, 2020 15
ރެސިޑެންޓްވިސާއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓްކުރީ 2015 ވަނަ އަަހަރު ކަމަށާއި އޭރު އެ ވިސާގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިން ލުއިތައް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ޓޫރިޒަމްދާއިރާގެ އިހުމާލު މަޖިލީހުން ބަަލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖު ކުރުމުގައި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ބަލަން ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

November 10, 2020 31
ފަސޭހައިން ވިސާ ދެނީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި: ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގައި 250،000 ޑޮލަރު (3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ...

November 10, 2020 8
ކަނޑިންމައިން އިހުމާލުވިކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: އާމިރު

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހި ހާލު ބޮޑުވެގެން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ރިސޯޓުން...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 66
ދޮންބިލެތް ހަލީމުގެ ވާހަކައަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ބަަޔަކު އިސްވެ ތިބެ ސްރީ ލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަަތަކުން ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ދިވެހި ބައެއް ސިފައިން ފިލި ކަމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ...

November 02, 2020 14
ވެންޓިލޭޓަރުމައްސަލަ މުރާޖައާކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަންނަަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 26
ޖަމީލް ވަކިކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މި މަހު ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 01, 2020 9
ކޮމިޓީން ނިންމީ ވެސް ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލްއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން...