17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 36
ޔައުގޫބުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 17, 2020 27
ކްލައިމެޓްއެމްބެސެޑަރުކަމުގެ މަގާމު ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަސަައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެއް ކަމަށްވާ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަަބުލް ފޯރަމްގެ "ތީމެޓިކް އެމްްބެސެޑަރު"ގެ މަސައްކަތް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 54
ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލުނީތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމާ މެދު ބޮޑު ބަހުސެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

September 16, 2020 2
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލުގައި ގާނޫނީ އަދި އިޖުރާއީ މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަން މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް...

September 16, 2020 5
މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނެތް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތައް ނުދީ، ހިފެހެއްޓުމުން ފެށިގެން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންނަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 53
އައިސީއޭއެމުން ޔައުގޫބް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ އައްޔަން ކުރި ނަމަވެސް ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވުމާ އެކު، އޭނާ އެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 21
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 200
"އިންޑިއާ އައުޓް އަކީ ހަރުކަށި މީހުންގެ ކަމެއް"

"އިންޑިއާ އައުޓް"ގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ހަަރަކާތަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގާ ކަމެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން އެ ޖާގަ ދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ތުހުމަތުކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 36
އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނަޝީދު ނުފޫޒެއް ނުފޯރުއްވާ: އެމްޑީޕީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށާއި އެ ނޫން ވެސް ބައެއް ކަންކަމުގައި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުއްވައި އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 67
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނަޝީދަށް 3.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 3.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 126
ފައްޔާޒުގެ މައްސަލައާއެކު ނަޝީދު ގައުމީ މަޖިލިހަށް!

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި،...

September 07, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ސަންސެޓް ގާނޫނުން ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އާއި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ގިނަ ހުރަސްތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވޭ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 17
68 ޕަސެންޓް މަސަައްކަތް ނިންމައި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް

މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަންފެށި ފަހުން މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް ނުގޮސް އެންމެ ގިނަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ރެކޯޑާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު...

September 06, 2020 34
އެމްސީއާ ނުލައި ސަލާމް ބުނެވޭ ދުވަސްތައް މަދުކޮށްފި

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައި އަހަރަކު 30 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮތް އޮތުން 15 ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް މިއަދު...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 20
ކުރީގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 5
ސީއެސްސީ އަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ ހަތަރު މަގާމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

September 03, 2020 24
ކައުންސިލްތަކާ މެދު އެލްޖީއޭގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް

ބައެއް ރަށްރަަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތާ މެދު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ރައްޔިތުންްގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 3
މައުސޫމަށް އަލުން ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުން އޭނާ އަށް އަލުން ރުހުން ދޭން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 22
ކާބޯތަކެތީގެ އެންގުން އިސްލާހުކުރުވަން އެދި މަޖިލީހަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ނެރުނު...

September 01, 2020 14
ޕާކިން ސްޓިކާގައި ދެން ޖޫރިމަނާކުރާނީ 250ރ. އިން

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލް ޕާކުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހިކަމުގައި ވިއަސް ޖޫރިމަނާކުރާނީ 250ރ. އިން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 11
ސީއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރަން ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

August 31, 2020 28
އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން އާންމުން ހިޔާލަށް

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ ތިން މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު...

August 30, 2020 74
ޕީރިއަޑްވުމުން 1 ދުވަސް ޗުއްޓީ ދޭން އިސްލާހެއް

ގާނޫނުން މިހާރު ވެސް ލިބިދޭ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރަށް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ޕީރިއަޑްވުމުން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭން ލާޒިމްކުރާ އިސްލާހެއް ވަޒީފާއާ ބެހޭ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 50
ގެރެންޓީއާ ނުލައި ފައިސާދޭން ހުއްދައެއް ނުދެން: އަމީރު

ކޮވިޑު-19ގެ ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީއާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަށް ދޫކުރަން ހުއްދަ ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 26
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނެއް ހާއްސަކުރަން ވިސްނަނީ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ލޯނު ދޭއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން ދަރިވަރަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ....

August 26, 2020 7
މައުސޫމް އަލުން ހުވާކުރަން ލަފާދޭން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އިރު، ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން ވަކި ނުވެ ހުންނެވިކަން އެނގުމުން، އޭނާ އަލުން ހުވާ ކުރައްވަން ލަފާދޭން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 16
ހެލްތުގެ ދިފާއު: "ވައްކަމެއް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާ"

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ތިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޚިޔާނާތް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ފަހު އެޅުވި ތުހުމަތުތަކުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

August 25, 2020 17
ސަނީފްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމެއް ނެތް: ކޮމިޓީ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 5
މީހުން ގެއްލުވާލުން ހުއްޓުވާ މުއާހަދާއަށް ރުހުންދީފި

ގަދަކަމުން ގެއްލުވައިލުމުގެ ނުރައްކަލުން މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

August 24, 2020 4
އަލީ ރަޝީދު، މުހައްމަދު އިބްރާހިމަށް ރުހުން ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.