02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރާއްޖޭގައި ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 28
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 15
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 10 ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގާ ސެން (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް) ކްލާހުގެ ދިހަ ދަރިވަރަކު އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުން...

November 30, 2016 7
އައިބު ސިފަތައް ހުރުމުން އެއްލާލި ކުއްޖާ ހިނިތުންވެފައި

ތުއްތު އެޑަމް އަކީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގައި އުފަންވި، އިންޑިއާ ދެމަފިރިއެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އުފަންވި އިރު ބޮޑެތި އައިބުތަކެއް ހުރުމުން އެ ދެމަފިރިން ކުއްޖާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ކުޑަކުދިންގެ ސުލްހައިގެ އެވޯޑަށް ދިވެހި ކުއްޖެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ކިޑްސް ރައިޓްސް" އިން ދޭ ސުލްހައިގެ އިނާމަަށް ދިވެހި ކުއްޖަކު ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑު 15 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މީހުންނާއި އެ ދާއިރާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އެވޯޑު ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 23
ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމްދޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމް ދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ރައިއްކޮ: ހިތްވަރާ އެކު އަބަދުވެސް އުއްމީދުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އިރެއް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެ ކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ ގޭގައި ކަމާއި ތައުލީމީ ގޮތުން ވެސް މާ އުހަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް މުޖުތަމައު ވެސް ގަބޫލުކުރި އެވެ. މިހާރު އެކަން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ރައިޝާން...