26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 2
ހިޔާގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އާޓްސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އާޓްސް (އެންސީއޭ) އާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 6
ފަރުވާ: ކާންވީ ބޭހާއި ނުކާންވީ ބޭސް

ކަތްދަގެ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ބަނޑަށް 35 ހަފްތާއެވެ. ވިހާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އޭނާގެ ހާސްކަން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފިކުރުތައް ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ރަށުގައި އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ނެތެވެ. ސްކޭން ކުރެވޭކަށެއް ނެތެވެ. ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ މުޅި މީހާ ވަށާލާފައެވެ. ހިތް ބުނާ ކަހަލައެވެ. ކަތްދައެވެ. ބަނޑުބޮޑު...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ސްޓެލްކޯގެ ކަލަންޑަރުގައި އެހީ ބޭނުން ކުދިންގެ ހުނަރު

ސްޓެލްކޯއިން މިއަހަރު ހެދި އަހަރީ ކަލަންޑަރު ތަފާތު ވާ ސަބަބަކީ މިއެވެ؛ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ކުރާހާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އެ ކުދިންގެ ހުނަރު ފެންނާނެ ކުރެހުންތައް ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައި ވާތީ އެވެ. ހުނަރުވެރި ނަމަވެސް، އެ ހުނަރު ދެއްކޭނެ މާ ގިނަ ފުރުސަތެއް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 38
"ދުުވާރު އުހެއް ނުކުރަން، އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަނީ"

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައަކަށް މަޖީދީމަގުގެ ދުވާރުތަކުގެ ބައެއް ކަންތަކުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ...

January 09, 2017 39
ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 19
ބޮޑު މީހުންނަށް ވެސް ކިޔަނީ ކުދިން، ކީއްވެ؟

ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެކަން ފާހަގަކުރަން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ރަސްމީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއްގައި އެމީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް "ކުދިން"ނޭ ބުނާ އަޑު ތަކުރާރުވަމުން ދިޔަ އެވެ. މިކަން ވީ ވަރަށް އައިބު ކަމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ލަފްޒު ނިސްބަތްވީ ކުޑަކުދިންތަކަކަށެއް ނޫނެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރާއްޖޭގައި ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 28
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 15
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 10 ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގާ ސެން (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް) ކްލާހުގެ ދިހަ ދަރިވަރަކު އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުން...

November 30, 2016 7
އައިބު ސިފަތައް ހުރުމުން އެއްލާލި ކުއްޖާ ހިނިތުންވެފައި

ތުއްތު އެޑަމް އަކީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގައި އުފަންވި، އިންޑިއާ ދެމަފިރިއެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އުފަންވި އިރު ބޮޑެތި އައިބުތަކެއް ހުރުމުން އެ ދެމަފިރިން ކުއްޖާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ކުޑަކުދިންގެ ސުލްހައިގެ އެވޯޑަށް ދިވެހި ކުއްޖެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ކިޑްސް ރައިޓްސް" އިން ދޭ ސުލްހައިގެ އިނާމަަށް ދިވެހި ކުއްޖަކު ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑު 15 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މީހުންނާއި އެ ދާއިރާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އެވޯޑު ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 23
ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމްދޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމް ދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ރައިއްކޮ: ހިތްވަރާ އެކު އަބަދުވެސް އުއްމީދުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އިރެއް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެ ކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ ގޭގައި ކަމާއި ތައުލީމީ ގޮތުން ވެސް މާ އުހަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް މުޖުތަމައު ވެސް ގަބޫލުކުރި އެވެ. މިހާރު އެކަން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ރައިޝާން...