29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 17
އަދީބު ގެއަށް، މުއިއްޒު އުފައްދަވަނީ ސުވާލެއް!

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަހައްޓަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުން ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 83
މެމްބަރުން ކައިރިން ސަލާން ޖެހުން ކުރިއަށް!

"ދާއިރާ މީހެއް ކައިރި ހާލު އަހާލިޔަސް މިހާރު ފޮނުވަނީ އެކައުންޓް ނަމްބަރު. މިއީ ކުރާވަރު ކަމެއް ނޫން،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިފަހަރު އިންތިޚާބުވި މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 32
ގޯސްތަކެއް ހަދާ ނަމަ ވަކީލުން ތެދުވަން ޖެހޭ: މުއިއްޒު

މުޖުތަމައުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ބަޔަކު ގޯސްތަކެއް ހަދާ ނަމަ ވަކީލުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 37
ލޯގޯ ތައާރަފް ކުރަން އީސީން ކުރީ ބޭކާރު ހަރަދެއް

އާ ލޯގޯ އާއި ކުލަ ތައާރަފްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ކުރީ ބޭކާރު ޚަރަދެއް ނޫންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު އެކަމަށް މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 7
އަދީބަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ، އެއީ މުޖުރިމެއް: މުއިއްޒު

ތިރީސް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ރޭ އޭނާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 2
ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފެއް ނުވަން: ވިލާ

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ތިން ރަށަކާއި ދެ ފަޅުގެ އެއްބަސްވުންތަކާ އެ ކުންފުނިން ޚިލާފް ނުވާ ކަމަށާއި އެ ރަށްތައް އަތުލީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ވިލާއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 50
އިމަޖެންސީ އިއުލާނުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ނެތް: މުއިއްޒު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ހާލަތެއް އިއުލާން ކުރިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތައް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަހުމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 3
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާ ކުރާ ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ފަރާތުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 16
ޕީޕީއެމް ޝަރީއަތުގެ ވަކީލުންނަށް ދެ މުއިއްޒު

މިހާރު ރާއްްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެންގެ ލޯ އަމާޒުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެމެދު އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ޕީޕީއެމް ދެ ބައިވެ، އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލައަށެވެ.