30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 2
ފުލުހުންގެ ތެރެ ސާފުވަންދެން ޑްރަގު ހަނގުރާމަ މަޑުޖައްސާލަނީ

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 30) - ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް އޮފިޝަލުން ސާފުކޮށް ނިމެންދެން ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 150 ގައިދީން ފިލައިފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 4) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ޖަލަކަށް ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނުމުން އެ ޖަލުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީން ފިލައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 7
ކޮރަޕްޓް އޮފިޝަލަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވައްޓާލިން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުން ހެލިކޮޕްޓަރުން ވައްޓާލާނެ ކަމަށާއި ކުރިން ވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 1
147 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގު ފިލިޕީންސް އިން އަތުލައިފި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 28) - މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ފިލިޕީންސް ފުލުހުން ހިންގި ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެއް ޓަނުގެ މެތަމްފެޓަމިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016
ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް ފިލިޕީންސަށް އަރައިފި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 25) - ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 255 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހެމުން ދިޔަ ތޫފާން ފިލިޕީންސްގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 1
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް މީހުން މެރި މައްސަލަ ބަލަނީ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 23) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ޑަވާއޯ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސް ވަރު އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ތިން މީހުން މެރި ކަމަށް އެއްބަސްވެޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 4
ޑުޓާޓެ މީހުން މެރި މައްސަލަ ބަލަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ޖެނީވާ (ޑިސެމްބަރު 21) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ޑަވާއޯ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސް ވަރު އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ތިން މީހުން މެރި ކަމަށް އެއްބަސްވެޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ތިން މީހުން މަރާލިން: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 16) - ޑާވާއޯ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ އަށް ބަޑިޖަހާ ތިން މީހުން މަރާލި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި 6000 މީހުން މަރައިފި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 13) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރި ފަހުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުން އެ ގައުމުން 5،927 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ޓްރަމްޕް ތާއީދު: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 4
ޑްރަގާ ގުޅުންހުރި މޭޔަރަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 5) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި ފިލިޕީންސްގެ މޭޔަރެއްގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ޖަލުގައި ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 4
މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގެ ފައިފުއްސެއް ނޫން:ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 26) - ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފާޑުކީ ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގެ ފައިފުއްސަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
އޮބާމާގެ ހަލާކަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނަށް ފާޑުކިޔަމުންދާތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ހަލާކަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
ފިލިޕީންސާއި އެމެރިކާއިން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 4) - އެމެރިކާ އާއި ފިލިޕީންސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 10
ޑްރަގު ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ ހިޓްލަރުގެ ހުކުމް

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ފިލިޕީންސްގައި ޑްރަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ ޔަހޫދީންނަށް އެޑޮލްފް ހިޓްލަރު ހެދި ގޮތް ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 10
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އީޔޫ އަށް

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 7
މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވަން ފިލިޕީންސް ރައީސް ނަމޫނާއަކަަށް

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ގެންގުޅުއްވާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތަކީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށާއި އިންޑޮނީޝިއާ އިން ވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ބުޑީ ވަސެސޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 14
މިއީ އެމެރިކާގެ ޕަޕެޓެއް ނޫން: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އޭނާ އަކީ އެމެރިކާ އިން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން ހުރި ޕަޕެޓެއް ނޫން ކަމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 6
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި 1،900 މަރު

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 24) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސްގެ އާ ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތް ހަފުތާ ތެރޭ 1،900 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 8
އދ. އިން ވަކިވާން ޖެހިދާނެ: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 21) - އދ. އިން ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓް ދެއްވައިފި އެވެ.