19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 18
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހަތަރު ފްރެންޗައިސެއް ހުޅުވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހެދި ވޯޓާ ފްރަންޓް އިމާރާތުގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 14
އެއާޕޯޓުގައި މާދަމާ ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ހުޅުވަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހެދި ވޯޓާ ފްރަންޓް ބިލްޑިންގްގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 15
ކޭއެފްސީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 37
ފާސްޓް ފުޑް އިތުރުވަނީ، ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކޮބާ؟

ސިއްހީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، އެ ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދަނީ، އާންމުންގެ ޑިމާންޑް ވެސް ބޮޑުވެގެން ކަމެވެ. ހަގީގަތަކީ، އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު، ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ޖަންކް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން މިއޮތީ...

29 މާޗް

March 29, 2018 73
ނުހުޅުވަނީސް ޕިއްޒާ ހަޓް ކައިރީގައި ދިގު ކިޔޫއެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭގައި މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުން، އެތަނަށް ވަންނަން އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 19
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ހަޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި މާދަމާ އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 51
މާލޭގައި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 53
ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ރާއްޖެއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ "ވޯޓާފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް، ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިޓަލީގެ އެޗްއެމްއެސް ހޮސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލްއާ...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ޕެވިލިއަން ލަސްވަނީ ފްރެންޗައިޒް މިންގަނޑަށް ގެންނާތީ

ރަސްފަންނުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާ އެކު ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕެވިލިއަންގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ އެތަނުގައި ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތަން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ކަމަށް ޕެވިލިއަން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 31
އެންމެ ބޮޑެތި ފާސްޓް ފުޑް ފްރެންޗައިޒްތައް އެއާޕޯޓަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ފްރެންޗައިޒް ބްރޭންޑުތައް ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 19
ކޭއެފްސީ، ޕިއްޒާ ހަޓާއެކު ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަން ހަދަނީ

ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ފަދަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އިން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.