26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 1
ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ އުޅަނދު ޖެހި އެއް އާއިލާ މަރު

މަޔޯކާ، ސްޕޭން (އޮގަސްޓް 26) - ސްޕޭނުގެ މަޔޯކާގެ މަތިން ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ހަތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނުގެ އާއިލާއެއްގެ ހަތަރު މެންބަރުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ޕާކިސްތާންގެ އަސްކަރީ ބޯޓެއް ވެއްޓި 18 މީހުން މަރު

ރާވަލްޕިންޑީ (ޖުލައި 30) - ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރާވަލްޕިންޑީ ސިޓީގެ ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ރޭ ވެއްޓި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 6
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ގުދަނަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ލޮސް އެންޖަލްސް (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ އެފް-16 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ލޮސް އެންޖަލްސްގެ ބޭރުގައިވާ ވައިގެ މަރުކަޒެއްގެ ކައިރީގައިވާ ގުދަނެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 3
އިމާޖެންސީގައި ޖެއްސި ބޯޓުގައި ރޯވެ 41 މީހުން މަރު

މޮސްކޯ (މެއި 6) - ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ ޝެރެމެޓިޔެވޯ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ޔޫރޯފްލޮޓް އެއާލައިންގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 41 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ނޭޕާލުގެ އެއާޕޯޓަށް ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އެޕްރީލް 15) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭޕާލުގެ އިރުން އޮންނަ ލުކްލާ އެއާޕޯޓަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 1
ވެއްޓުނު ބޯޓު ޕައިލެޓުންނަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނު

އެޑިސް އަބާބާ (އެޕްރީލް 5) - މިދިޔަ މަހު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކުރީކޮޅު އެތައް ފަހަރަކު މާބޮޑަށް ތިރިވި ނަމަވެސް ބޯޓު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕައިލެޓުންނަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނު ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 3
ބޯޓު ވެއްޓި އެއާލައިނުގެ ވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 1) - މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި ރަޝިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އެސް7 ނުވަތަ ސައިބީރިއަން އެއާލައިންސްގެ ވެރިޔާ ނަތާލިއާ ފިލެވާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ބޯއިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި ވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް

ޕެރިސް (މާޗް 18) - ދާދި ފަހުން ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 ގެ ފްލައިޓް ޑޭޓާ ދައްކާ ގޮތުން އެ ބޯޓު ވެއްޓުމާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މެކްސް 8 ގެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
737 މެކްސް 8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރާ 737 މެކްސް މޮޑެލްގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް ބޯއިން ކުންފުނިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

March 14, 2019 1
ބޯޓު ޖެއްސީމާ ގުޅާލާނަން: ޕެސެންޖަރެއްގެ މެސެޖެއް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 14) - އަލަތު ކައިވެނި ކުރިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިންޑިއާގެ ޝިކާ ގާގަށް ޖެހުނީ އދ.ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކެންޔާގެ...

11 މާޗް

March 11, 2019 1
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

އެޑިސް އާބާބާ (މާޗް 11) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ތަހުގީގު ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

March 11, 2019
ގްރީކް މީހަކަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުކެޓީ ދެ މިނިޓް ލަސްވުމުން

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 11) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ފުރިތާ ހަ މިނިޓް ތެރޭ އިއްޔެ ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރީކް މީހަކު ގަޑިއަށް...

March 11, 2019 4
ބޯއިން 737 މެކްސް8ގެ ބޯޓުތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 11) - އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 މަރުކާގެ ބޯޓެއް އިއްޔެ ވެއްޓުނު ހާދިސާ އަށް ފަހު މި ބާވަތުގެ ބޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތާ މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއާގެ ބޯޓުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވޭ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 10) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ނައްޓާލިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިއަދު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށް އެ...

March 10, 2019
157 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއާގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 10) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ކެންޔާ އަށް 157 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯތެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 12
ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުމުން

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 29) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް އާބިދު ސުލްތާން ވަރަށް ބޮޑަށް "ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފައި އިނުމުން" ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
ވެއްޓުނު އީރާނުގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ އިންޖިނޭރު އެކަނި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 14) - އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނާ ކައިރިއަށް މިއަދު ވެއްޓުނު ކާގޯ ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ ފްލައިޓް އިންޖިނޭރު އެކަނި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 14, 2019
ވެއްޓުނު ލަޔަން އެއާގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

ޖަކާޓާ (ޖެނުއަރީ 14) - މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ބޯޓު ދަތުރުކުރަން އެކަށީގެން ނުވޭ

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޖާވާ ކަނޑަށް މިދިޔަ މަހު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓަކީ ދަތުރު ކުރަން އެކަށީގެން ނުވާ އަދި އެއީ ގްރައުންޓް ކުރަން ޖެހޭ ބޯޓެއް ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 2
ބޯޓު ވެއްޓި ލޯބިވެރިޔާ މަރުވުމުން އެކަނި ވެޑިން ފޮޓޯ ނަގައިފި

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ޖަވާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ލޯބިވެރިޔާ މަރުވުމުން އަންހެން ކުއްޖާ އެކަނި ވެޑިން ފޮޓޯ ނަގައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 3
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ އެއާސްޕީޑް އިންޑިކޭޓަރަށް މައްސަލަޖެހުނު

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ޖާވާ ކަނޑަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އެންމެ ފަހުން ކުރި ހަތަރު ދަތުރުގައި އެއާސްޕީޑް އިންޑިކޭޓަރަށް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓުން މީހުން ހޯދަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރު

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓުން މީހުން ހޯދަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖާވާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ލަޔަން އެއާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރާއި އެހެން ބައެއް ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 5
ވެއްޓުނު ބޯޓުން ދަތުރުކުރަން އޮތް މީހަކު ސަލާމަތްވީ ޓްރެފިކުން

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޖާވާ ކަނޑަށް އިއްޔެ ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަސިންޖަރެއް ކަމަށްވާ ސޮނީ ސެޓިއަވަން ބުނަނީ އެ ބޯޓުން އޭނާ ސަލާމަތްވީ ޖަކާޓާގެ ޓްރެފިކުގައި ޖެހި ގަޑިއަށް އެއާޕޯޓަށް ނުދެވުމުން ކަމަށެވެ.