19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ ބޯޓު ޖެހި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެލްބަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުޑަ ދެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ހަތަރު މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ރަންވޭއިން ކަހާލި ބޯޓު ތިންބުރިވެ 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (ފެބްރުއަރީ 5) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ ރަންވޭއަކުން ކަހާލި ބޯޓު ތިން ބުރިވެ ބޯޓުގައި ތިބި ޕަސިންޖަރުންގެ ތެރޭން ތިން މީހުން މަރުވެ 170 މީހުން މިރޭ ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 2
ރަންވޭ އަށް ނުޖެއްސުނު ބޯޓު ކޮންޓްރޯލްވީ ހައިވޭ މަތިން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 28) - އީރާނުގެ ޕަސިންޖަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ އިން ނެއްޓި، ހައިވޭއެއްގެ މެދަށް "ޖައްސައިފި" އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ދޭން އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 19) - މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ވައްޓާލި މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތަސްނީމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 1
ބޯޓުން މަރުވި ކެނެޑާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބަދަލުދެނީ

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 18) - އީރާނުން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް އަރައި ވެއްޓުނު ޔުކްރޭން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރު ކުރި ކެނެޑާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބަދަލުދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ،

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
"ބޯޓު ވައްޓާލި ސަބަބު ސިފައިން ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 16) - އޮޅުމަކުން މިސައިލެއް އަރައިގެން ނަމަވެސް ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވައްޓާލި ސަބަބު އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 11
މިސައިލް އަރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 15) - އީރާނުން ފޮނުވާލި މިސައިލް ޔޫކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް އަރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
ބޯޓު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 14) - އެކްސިޑެންޓަކުން ނަމަވެސް މިސައިލެއް އަރައިގެން ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނުން އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޖުޑިޝަރީން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 20
އީރާނަށް ގޮތެއް ނިންމަން ލިބުނީ 10 ސިކުންތު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 12) - ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލީ މިސައިލް އޮޕަރޭޓަރަށް އެއީ މިސައިލެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އޭނާ އަށް ލިބުނީ 10 ސިކުންތު ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ އެއަރޯސްޕޭސް ކޮމާންޑަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އާމިރު އަލީ ހަޖިޒާދާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 14
ޔޫކްރޭނުގެ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 10) - ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އެ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
ވެއްޓުނު ކަޒަކްސްތާނުގެ ބޯޓުން ގިނަ ބަޔަކު ސަލާމަތްވި

ނޫރް ސުލްތާން (ޑިސެމްބަރު 27) - ކަޒަކްސްތާނުގެ ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް މިއަދު ވެއްޓި 12 މީހުން މަރުވި ނަމަވެސް އެ ބޯޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 1
ތެޔޮ ހުސްވެގެން ވެއްޓުނު ބޯޓުން ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކިއޭވް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ޔޫކްރޭނުގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ ލިވިވް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން ދިޔަ ކާގޯ މަތިން ބޯޓެއް އެއާޕޯޓާ ހަމައަށް ފޯރުމުގެ ކުރިން ތެޔޮ ހުސްވެގެން މިއަދު ވެއްޓި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 1
ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ އުޅަނދު ޖެހި އެއް އާއިލާ މަރު

މަޔޯކާ، ސްޕޭން (އޮގަސްޓް 26) - ސްޕޭނުގެ މަޔޯކާގެ މަތިން ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ހަތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނުގެ އާއިލާއެއްގެ ހަތަރު މެންބަރުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ޕާކިސްތާންގެ އަސްކަރީ ބޯޓެއް ވެއްޓި 18 މީހުން މަރު

ރާވަލްޕިންޑީ (ޖުލައި 30) - ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރާވަލްޕިންޑީ ސިޓީގެ ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ރޭ ވެއްޓި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 6
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ގުދަނަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ލޮސް އެންޖަލްސް (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ އެފް-16 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ލޮސް އެންޖަލްސްގެ ބޭރުގައިވާ ވައިގެ މަރުކަޒެއްގެ ކައިރީގައިވާ ގުދަނެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 3
އިމާޖެންސީގައި ޖެއްސި ބޯޓުގައި ރޯވެ 41 މީހުން މަރު

މޮސްކޯ (މެއި 6) - ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގެ ޝެރެމެޓިޔެވޯ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ޔޫރޯފްލޮޓް އެއާލައިންގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 41 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ނޭޕާލުގެ އެއާޕޯޓަށް ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އެޕްރީލް 15) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭޕާލުގެ އިރުން އޮންނަ ލުކްލާ އެއާޕޯޓަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 1
ވެއްޓުނު ބޯޓު ޕައިލެޓުންނަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނު

އެޑިސް އަބާބާ (އެޕްރީލް 5) - މިދިޔަ މަހު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކުރީކޮޅު އެތައް ފަހަރަކު މާބޮޑަށް ތިރިވި ނަމަވެސް ބޯޓު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕައިލެޓުންނަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނު ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 3
ބޯޓު ވެއްޓި އެއާލައިނުގެ ވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 1) - މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި ރަޝިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އެސް7 ނުވަތަ ސައިބީރިއަން އެއާލައިންސްގެ ވެރިޔާ ނަތާލިއާ ފިލެވާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ބޯއިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި ވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް

ޕެރިސް (މާޗް 18) - ދާދި ފަހުން ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 ގެ ފްލައިޓް ޑޭޓާ ދައްކާ ގޮތުން އެ ބޯޓު ވެއްޓުމާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މެކްސް 8 ގެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.