18 މާޗް

March 18, 2019
ބޯއިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި ވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް

ޕެރިސް (މާޗް 18) - ދާދި ފަހުން ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 ގެ ފްލައިޓް ޑޭޓާ ދައްކާ ގޮތުން އެ ބޯޓު ވެއްޓުމާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މެކްސް 8 ގެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
737 މެކްސް 8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރާ 737 މެކްސް މޮޑެލްގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް ބޯއިން ކުންފުނިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

March 14, 2019 1
ބޯޓު ޖެއްސީމާ ގުޅާލާނަން: ޕެސެންޖަރެއްގެ މެސެޖެއް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 14) - އަލަތު ކައިވެނި ކުރިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިންޑިއާގެ ޝިކާ ގާގަށް ޖެހުނީ އދ.ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކެންޔާގެ...

11 މާޗް

March 11, 2019 1
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

އެޑިސް އާބާބާ (މާޗް 11) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ތަހުގީގު ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

March 11, 2019
ގްރީކް މީހަކަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުކެޓީ ދެ މިނިޓް ލަސްވުމުން

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 11) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ފުރިތާ ހަ މިނިޓް ތެރޭ އިއްޔެ ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރީކް މީހަކު ގަޑިއަށް...

March 11, 2019 3
ބޯއިން 737 މެކްސް8ގެ ބޯޓުތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 11) - އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 މަރުކާގެ ބޯޓެއް އިއްޔެ ވެއްޓުނު ހާދިސާ އަށް ފަހު މި ބާވަތުގެ ބޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތާ މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއާގެ ބޯޓުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވޭ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 10) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ނައްޓާލިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިއަދު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށް އެ...

March 10, 2019
157 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއާގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 10) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ކެންޔާ އަށް 157 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯތެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 12
ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުމުން

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 29) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް އާބިދު ސުލްތާން ވަރަށް ބޮޑަށް "ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފައި އިނުމުން" ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
ވެއްޓުނު އީރާނުގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ އިންޖިނޭރު އެކަނި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 14) - އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނާ ކައިރިއަށް މިއަދު ވެއްޓުނު ކާގޯ ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ ފްލައިޓް އިންޖިނޭރު އެކަނި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 14, 2019
ވެއްޓުނު ލަޔަން އެއާގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

ޖަކާޓާ (ޖެނުއަރީ 14) - މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ބޯޓު ދަތުރުކުރަން އެކަށީގެން ނުވޭ

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޖާވާ ކަނޑަށް މިދިޔަ މަހު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓަކީ ދަތުރު ކުރަން އެކަށީގެން ނުވާ އަދި އެއީ ގްރައުންޓް ކުރަން ޖެހޭ ބޯޓެއް ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 2
ބޯޓު ވެއްޓި ލޯބިވެރިޔާ މަރުވުމުން އެކަނި ވެޑިން ފޮޓޯ ނަގައިފި

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ޖަވާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ލޯބިވެރިޔާ މަރުވުމުން އަންހެން ކުއްޖާ އެކަނި ވެޑިން ފޮޓޯ ނަގައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 3
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ އެއާސްޕީޑް އިންޑިކޭޓަރަށް މައްސަލަޖެހުނު

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ޖާވާ ކަނޑަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އެންމެ ފަހުން ކުރި ހަތަރު ދަތުރުގައި އެއާސްޕީޑް އިންޑިކޭޓަރަށް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓުން މީހުން ހޯދަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރު

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓުން މީހުން ހޯދަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖާވާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ލަޔަން އެއާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރާއި އެހެން ބައެއް ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 5
ވެއްޓުނު ބޯޓުން ދަތުރުކުރަން އޮތް މީހަކު ސަލާމަތްވީ ޓްރެފިކުން

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޖާވާ ކަނޑަށް އިއްޔެ ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަސިންޖަރެއް ކަމަށްވާ ސޮނީ ސެޓިއަވަން ބުނަނީ އެ ބޯޓުން އޭނާ ސަލާމަތްވީ ޖަކާޓާގެ ޓްރެފިކުގައި ޖެހި ގަޑިއަށް އެއާޕޯޓަށް ނުދެވުމުން ކަމަށެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކުރިން ދިމާވި

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 29) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާ އިން ފުރިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޖާވާ ކަނޑަށް މިއަދު ހެނދުނު ވެއްޓުނު ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް ކުރިން ވަނީ...

October 29, 2018 2
188 މީހުންނާ އެކު އިންޑޮނީޝިއާގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް މީހުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެރިރަށް ޖަކާޓާ ކައިރިއަށް ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ތެރޭން މީހަކު ފެނިއްޖެ

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ޕެސިފިކުގެ މައިކްރޮނީޝިއާގެ ފަޅުތެރެއަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ތެރޭން ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
މައިކްރޮނީޝިއާގެ ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުން އެންމެން ސަލާމަތްވި

ޕޮންޕެއި (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މައިކްރޮނީޝިއާގެ ޗޫކް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ އިން ނައްޓާލި ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް އެ ބޯޓުން ދަތުރު މީހުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި އެންމެން ސަލާމަތް ވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ޖައްސަނިކޮށް އަލިފާން ރޯވި ބޯޓުން އެންމެން ސަލާމަތްވި

ސޮޗީ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ރަންވޭ މަތިން ކަހައިގެން ގޮސް އަލިފާން ރޯވި ރަޝިޔާގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓުން އެންމެން ސަލާމަތްވި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
"ނޭޕާލް އެއާޕޯޓަށް ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް ހާސްވުމުން"

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 28) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް އާބިދު ސުލްތާން މާބޮޑު ހާސްވެފައި އިނުމުން ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް އެކަނި

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 12) - ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވެފައި ވަނީ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް އެކަނި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 2
ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް ވޮޝިންޓަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެލަސްކާ އެއާލައިންސްގެ ސްޓާފަކު ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.