15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ތުންފަތުގެ ސާޖަރީއެއް ހެދި ވާހަކަ އަލާޔާ ދޮގުކޮށްފި

ތުންފަތުގެ ސާޖަރީއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު މޫނުމަތީގެ ސިފަ ފެންނަ ގޮތް ތަފާތު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަމާޒުވަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، މި އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ޒުވާން ބަތަލާ އަލާޔާ ފަރްނީޗަރުވާލާ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ އާބޫ ދާބީ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 14
ޑރ. ފަތުހުﷲއާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް

މޫނާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމާއި ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އައިބުތަކާއި އުފެދުމުގައި ހުންނަ އައިބުތައް ފިލުވަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދުމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަވި ފުރަތަމަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
އިންސްޓްގްރާމުން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ފިލްޓާ ނަގަނީ

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ ގެލެރީ އިފެކްޓްގައި އެކުލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ފިލްޓާ ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއާ މެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއަކީ މަޝްހޫރު ހިދުމަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގައި މި ސާޖަރީތައް އެހާ މަޝްހޫރު ނުވެދާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްލާސްޓިކް އަދި ރީކޮންސްޓްރަކްޓިވް ސާޖަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ޑރ. ސެރްކަން ޑީނާރްއާ އެކު ކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި މި ހިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ޝައްކުތައް ފިލުވައިދިނެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 5
ރީތިވާން 300 ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދި މީހެއް

މިއީ ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށް އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ސުބާކީ ތޮމޯމީ އެވެ. އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔައި، މަލާމާތްކުރެ އެވެ. ކުރިން މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސުބާނީ އޭނާ ބޮޑުވެގެން އައީ ސިފަޔާ ދޭތެރޭ ނުރުހިފައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 1
ސިކްސް-ޕެކް ޖަހަން ސާޖަރީ ހަދަނީ

ބަނޑުގައި "ސިކްސް-ޕެކް" ޖަހާލަން ކަސްރަތުކޮށް ކެއުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ވެސް ނަތީޖާ ނުފެނިގެން މާޔޫސްވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މިކަމުގައި ކެތްތެރިކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ކުރު މަގެއް ހޯދައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
މީހެއްގެ މަރަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު ޑޮކްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (ޖުލައި 20) - ޕޭޝަންޓަކު މަރުވި ފަހުން ފިލައިގެން އުޅޭތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ޕްލާސްޓިކް ސާޖަން ޑރ. ޑެނިސް ފާޓާޑޯ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޑރ. ބުމްބުމް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 3
އޮޕަރޭޝަނުގައި ޑޮކްޓަރަކު ރެޕްކޮށް، ނަށާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެޓްލާންޓާގައި، ހަމުގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ނަށައި ރެޕް ކުރާ މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އެތައް ބަޔަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ނޭފަތުގެ ސާޖަރީ ހަދަން ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނި: ވިދްޔާ

ވިދްޔާ ބާލަން އަކީ މިއަދު ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބަތަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ވިދްޔާ އަށް ވަދެވުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން ވަރަށް ގިނަ ނާކާމިޔާބީއާ ވެސް ކުރިމަތިވުމަށް ފަހު އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 6
ގޭންގު ލީޑަރު ސިފަ ބަދަލުކުރަން އޮއްވާ މަރާލައިފި

މެކްސިކޯ ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 4) - މެކްސިކޯގެ ވަރުގަދަ ގޭންގު ލީޑަރަކު ސިފަ ބަދަލުކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދަން އޮއްވާ ބަޑި ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ކްލިނިކަށް ވަދެ ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
މޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކުން ހިނިތުންވުން

ޑޮކްޓަރުން އޭނާގެ އަތަށް ލޯގަނޑެއް ދިއްކޮށްލާނެ ދުވަހަކަށް އޭނާ ދިޔައީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން އެންޑީ ސޭންޑްނަސް ލޯގަނޑުން އޭނާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނީ އެވެ. އެ ސޫރަޔަކީ ހަމަގައިމުވެސް އޭނާ ދަންނަ ސިފައެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ހުރީ މުޅިން އާ މޫނެކެވެ. އެހެން ފިރިހެނެއްގެ މޫނެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 9
އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ރީތިވާ ސިފަތައް ހިމެނޭ މޫނު

އެންމެ ފުރިހަމަ މޫނެއްގައި ހުންނަންވީ ކޮން ސިފަތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ މީހުންގެ މޫނު ރީތިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަން އަކު ބުނަނީ އެކި ސެލެބްރިޓީންގެ މޫނު އެއްކޮށްލައިގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ މޫނެއް ސިފަވާ ކަމަށެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 48
މި މޫނުގެ މަތިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟

އައިޝަތު ޝަނާޔާ ޝަރީފް އޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮން ކުއްޖެއް ކަން ނޭނގި ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މޫނު ފެނުމާ އެކު އެއީ ކޮން ކުއްޖެއްކަން ނޭނގިދާނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ. އެއީ، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި މޫނެކެވެ.