07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 2
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އަދި ވިއްކާނީ އޮންލައިންކޮށް އެކަނި

އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވިއްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްލޭސްޓޭޝަން (ޕީއެސް) 5 މި ވަގުތު ވިއްކާނީ އޮންލައިންކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި ގޭމް ކޮންސޯލް ގަންނަން ފިހާރަތަކުގެ ދޮށުގައި ކިއޫތައް ނުހެދުމަށް ސޮނީން އެދެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު

ޕީއެސް 5 މި މަހުގެ 12 ގައި ނެރޭނެ

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 "ކުޑަކޮށްލެވޭނެ"

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކާލުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށުނީ އޭގެ ސައިޒާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ކޮންސޯލް "ބިޔަކަމުން" ޖޯކި ޖެހި މީހުން ބައިވަރެވެ. ބައެއް މީހުން ޕީއެސް ސިފަކުރީ ބޮޑު އުސް ޓަވަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ޕީއެސް އަށް ލޯބިކުރިޔަސް އެހާ ބޮޑު އެއްޗެއް، އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުދިކުދި ތަންކޮޅުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ވީޑިއޯގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަގުގެ 12 ގައި ނެރެން ނިންމައި، އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޕީއެސް 5ގެ އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ވިއްކަން ފަށާނެ އިރަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު އެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ލައިވް އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5ގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭސްޓޭޝަން 5ގެ ކޮންސޯލް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލާފައި ވަނިކޮށް އޭގެ ޕްރި-އޯޑަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ސޮނީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކާލައިފި

ސޮނީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދެކިލާ ހިތުން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި މީހުންގެ އުންމީދުތަކާ އެއްވަރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންސޯލެއް ދައްކާލައި އެންމެން އާޝޯހުކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ވީޑިއޯ ގޭމްތަކުން ކުދިންނަށް ކުރަނީ ކޮން އަސަރެއް؟

ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށް އަދި ރީތިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމަށް، ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން ނަސޭހަތްތެރިވެ އެވެ. އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުރުމަށް، އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހުންނާ އެކު އުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް، އުމުރުން ދޮށީ މީހުން ބުނެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 3
އެންމެ ކުރީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން އެނބުރި އަންނަނީ

ސޮނީން އެންމެ ފުރަތަމަ، 1994 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ޕްލޭސްޓޭޝަން ކޮންސޯލްގެ ސައިޒު ކުޑަކޮށް އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެން ސޮނީން ނިންމައި ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ޕްލޭސްޓޭޝަން 2 މަރާމާތުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ޕްލޭސްޓޭޝަން 2 އުފެއްދިތާ 18 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. ސޮނީން ބުނަނީ މިހާރު އޭގެ ކޮންސޯލް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ރިޕްލޭސްމަންޓް ޕާޓްސް ވެސް ހުސްވަނީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިހާ ހިސާބުން މީގެ ކޮންސޯލް މަރާމާތުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ސޮނީން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
"ޕްލޭލިންކް" ފީޗާއިން ފޯނުން ޕީއެސް ގޭމް ކުޅެވޭ

ސޮނީގެ ޕްލޭސް ސްޓޭޝަން 4 ކޮންސޯލަށް، ފޯނުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ހާއްސަ ގޭމް ތަކަކާއި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފީޗާ ކަމަށްވާ "ޕްލޭ ލިންކް" އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 12
ބަޔަކު ސެމްސަންގަށް ލަނޑު ދިނީތަ؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ގޮތުން ހިނގައި ދާ މުއާމަލާތްތަކަށް ވިސްނާއިރު، ތިޔަ ކަހަލަ ސުވާލެއް ހިތަށް ވެރިވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްރަހު ބަދަލުވަމުން ދާ ގޮތާ މެދު ވިސްނާ ނަމަ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ސޮނީ

ސްމާޓްފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ކިޔައިދެވޭ ގިނަ ވާހަކަތަކުގައި އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގް އުޅެ އެވެ. ވާހަކަ އޮލަކޮށްލައި ރަހަ މީރުކުރުމަށް ވެސް އެ ދެ ކުންފުނީގެ ނަން ގަނެވެ އެވެ. މިސާލެއް ގޮތަށް ނަމަވެސް އެވެ. މާކެޓްގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނުތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ނަންކުރެވެނީ އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގް އެވެ. އެންމެ ރީތި ފޯނަށް ބެލި...