06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 20
މިތުރުންގެ ހިތަށް އުއްމީދު ގެނެސްދިން ކުޑަކުޑަ ސިއްރު

އަވަހާރަވިތާ 30 އަހަރުވީ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާގެ އަޑުފުޅެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން "ނުކެނޑެ" އެވެ. މިދާކަށްދުވަހު ގޮނޑި ގެއްލުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމުން ދައުރުވީ، ސިފައިން ގާޑުކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާގެ މަޖިލިސް ބޭއްވި ދުވަހަކު ކަންވީ ގޮތް ސިފަކޮށްދެއްވައި އެމަނިކުފާނު...

28 ޖުލައި

July 28, 2018 21
"ގަސްރުކުން މަލަ ފަވާލީ" އައިޝަތު އަނީސްގެ ގަލަމުން

އޭނާ އަކީ ޅެންވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއް ދުވަހަކު އިވުނު ރީތި ރާގަކުން އޭނާ ޅެންވެރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލީ އެވެ. ގޭގައި އޮތް ކެސެޓެއް ރޯލުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަންފަތުގައި ބީހިލީ އެ އިނގިރޭސި ލަވައިގެ ރާގު އޭނާގެ ނަފްސު ބަލައިގަތީ އެވެ. އެ ހިސާބުން ހިތަށް އެރި އެވެ؛ "އާދޮނގޭ، މި ފަހަރު މި ރާގަށް ބަސްތަކެއް އަތުރާލާނަމެ"ވެ. އެ...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 69
"އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން": ހިތުގެ ހިމަނާރާ ކުޅެލި!

އެއީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ލޯތްބެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ލޯތްބާ މެދު އުފެދިފައިވާ މަތިވެރި ޝުއޫރުތަކެވެ. އެ ލޯބި ގެއްލުމުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެވެ. އެކަމަކު ވެސް ތަގުދީރުގެ ނިޔާއަށް ގޮންޖަހައި، ދުނިޔެ މަތިން ފޫހިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ. އެއީ މަރު ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވެސް ނުގުޑާނެ ފަދަ އަޒުމެއްގެ ވެސް ވާހަކަތަކެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
އައްލާމާ އިގްބާލްގެ "އިންސާނާ"

ތިރީގައި ހުށަހަޅާލެވިފައި ވަނީ ޢައްލާމާ މުހައްމަދު އިޤްބާލުގެ 'އިންސާނާ' މި ޅެމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. ޢައްލާމާ އިޤުބާލަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ވެސް މެ އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ރޫހާނީ ބާނީ ވެސް މެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ފަލްސަފާވެރި ޅެންވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިލްމުވެރި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 21
ޝާކިރުބޭގެ އަނެއް ދުނިޔެ

ދެއްވެވީތީ "މިހާރު" ނޫހުން ފުރުސަތެއް ޝާކިރުބެ އަށް،