24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 24
ބައްޕަގެ ގަލަމުން، ދަރިފުޅުގެ އަޑުން "އިލާހީ މިބިން"

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ތަމަޅައިން މާލެ އަރައި އެއް ގްރޫޕުން ސިފައިންގެ އަށް ހަމަލާ ދެމުންދިޔައިރު އަނެއް ގްރޫޕުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންތަކެއް އަތުލައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބާގީން ހެދި ލިސްޓުގައި، އޭނާގެ ނަން އޮތްކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 8
ދުވަހުގެ "ބާއްޖަވެރި ޅެންބައިތު": ޝާކިރުގެ އުފަލެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހޭލައިގެން ފޯނު ބަލައިލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނީ އެ މެސެޖެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ލިބޭ ހަދިޔާއެކެވެ. ރީތި ފޮޓޯގަނޑެއްގައި، ތާނަ، އަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން "ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް" އެދިފައި އޮންނައިރު ތިރީގައި އޮންނަނީ ހިތްގައިމު ޅެން ބައިތުކޮޅެކެވެ. ދުވަހާ ގުޅޭ ނުވަތަ އާއްމު...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 20
މިތުރުންގެ ހިތަށް އުއްމީދު ގެނެސްދިން ކުޑަކުޑަ ސިއްރު

އަވަހާރަވިތާ 30 އަހަރުވީ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާގެ އަޑުފުޅެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން "ނުކެނޑެ" އެވެ. މިދާކަށްދުވަހު ގޮނޑި ގެއްލުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމުން ދައުރުވީ، ސިފައިން ގާޑުކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާގެ މަޖިލިސް ބޭއްވި ދުވަހަކު ކަންވީ ގޮތް ސިފަކޮށްދެއްވައި އެމަނިކުފާނު...

28 ޖުލައި

July 28, 2018 21
"ގަސްރުކުން މަލަ ފަވާލީ" އައިޝަތު އަނީސްގެ ގަލަމުން

އޭނާ އަކީ ޅެންވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއް ދުވަހަކު އިވުނު ރީތި ރާގަކުން އޭނާ ޅެންވެރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލީ އެވެ. ގޭގައި އޮތް ކެސެޓެއް ރޯލުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަންފަތުގައި ބީހިލީ އެ އިނގިރޭސި ލަވައިގެ ރާގު އޭނާގެ ނަފްސު ބަލައިގަތީ އެވެ. އެ ހިސާބުން ހިތަށް އެރި އެވެ؛ "އާދޮނގޭ، މި ފަހަރު މި ރާގަށް ބަސްތަކެއް އަތުރާލާނަމެ"ވެ. އެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 17
މަރިޔަމް ސައީދު: ޅެންވެރިކަމުގެ ދައުރެއްގެ ނިމުން

ކުޅަދާނަ ޅެންވެރިޔާ މ. ބަގީޗާގޭ އައްނަބީލާ މަރިޔަމް ސައީދު އަވަހާރަވުމަކީ، އެކަމަނާގެ އަސަރުންފުރިފައިވާ މަޝްހޫރު ޅެން "އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން" ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ފަދައިން، ޒަމާނެއް ގެއްލިގެން ދިއުމެވެ. ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ އެންމެ ވަސްމީރު ދައުރުގެ ނިމުން އައީ އެވެ. އެކަމަނާ އަކީ ޅެންވެރިކަން އާލާކުރައްވަން...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 69
"އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން": ހިތުގެ ހިމަނާރާ ކުޅެލި!

އެއީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ލޯތްބެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ލޯތްބާ މެދު އުފެދިފައިވާ މަތިވެރި ޝުއޫރުތަކެވެ. އެ ލޯބި ގެއްލުމުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެވެ. އެކަމަކު ވެސް ތަގުދީރުގެ ނިޔާއަށް ގޮންޖަހައި، ދުނިޔެ މަތިން ފޫހިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ. އެއީ މަރު ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވެސް ނުގުޑާނެ ފަދަ އަޒުމެއްގެ ވެސް ވާހަކަތަކެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 14
ޒުވާނެއްގެ ހަޔާތުގެ ސިއްރުތައް ޅެން ފޮތަކުން

ކިތަންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ވެސް ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދިދާނެ އެވެ. ޒުވާން ނޫސްވެރިޔާ ހުސެން އަލީ އޭނާގެ ޅެންވެރިކަމުގެ ހުނަރު ހާމަކޮށްދެމުން ފޮތެއް ނެރެން އެ އުޅެނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
އައްލާމާ އިގްބާލްގެ "އިންސާނާ"

ތިރީގައި ހުށަހަޅާލެވިފައި ވަނީ ޢައްލާމާ މުހައްމަދު އިޤްބާލުގެ 'އިންސާނާ' މި ޅެމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. ޢައްލާމާ އިޤުބާލަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ވެސް މެ އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ރޫހާނީ ބާނީ ވެސް މެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ފަލްސަފާވެރި ޅެންވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިލްމުވެރި...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ކައްޓި ހިތްވަރު، ޒުވާނުންގެ އާ ހިތްވަރެއް!

ފަންނުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާލޭގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް ބާއްވަނީ އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ދައްކާލުމުގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަންތަކެވެ. އެކަމަކު ކައްޓި ހިތްވަރުގެ ނަމުގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި، ފެސްޓިވަލުން ފަންނުވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ހުނަރެއް އެއްތަނަކުން ފެނެ އެވެ. ކުރެހުމާއި ފޮޓޯގްރަފީ އާއި މިއުޒިކާއި ޅެންވެރިކަމާއި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 21
ޝާކިރުބޭގެ އަނެއް ދުނިޔެ

ދެއްވެވީތީ "މިހާރު" ނޫހުން ފުރުސަތެއް ޝާކިރުބެ އަށް،