29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 16
ހެލްތުގެ އިސްބޭފުޅަކު ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުލްހަމީދު އަބްދުލްސަމަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 30
އެމްއާރުޑީސީގެ އެމްޑީ ޝަފާއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން އައްޔަން ކުރެއްވިތާ މަހެއް ވެސް ނުވަނީސް އޭނާ އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
އެމްއާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 6
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީއަށް އަހުމަދު އަބްދުﷲ

އިއްޔެ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 22
އެޑިއުކޭޝަނަށް އާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 30
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ފަޒީލް ނަޖީބު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަަރަކަށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 19
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަނީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭގެ ކައުންސިލް މުހައްމަދު އަނީސް (ތަރި އަނީސް) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 35
މައުމޫންގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ޒަމީރަށް ދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ސިޔާސީ ގޮތުން ނިކަމެތިވި ދުވަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތީ، އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ޒަމީރަށް ރޭ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 16
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މުހްސިން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޑރ. އަބްދުލްމުހްސިން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 38
ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ވަކިކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ޒަރީރު މަގާމުން ވަކިކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 14
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 27
"އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ގާބިލް، ހުރަހެއް ނެތް"

އަންހެނުން އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރުން ދީނީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ދިވެހި އަންހެނުން ވަނީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 14
ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަބީބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ހަބީބު އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 90
އިލްހާމްގެ ހަތަރު ކޮއްކޮ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ހަތަރު ކޮއްކޮ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 47
އެމްއާރުޑީސީގެ އެމްޑީ ނިމާލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލް އެ މަގާމުން މިރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 27
މިހާރު މި ހުރީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނުގައި: ޒުހޫރު

ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ސިޔާސީ މަގާމުތައް ފުރުއްވުމަށް ފަހު، މިހާރު ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަކީ އޭނާއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދާއިރާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 16
ތައިލެންޑްގެ ސަފީރަކަށް ނަޝީދު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް ނަޝީދު) އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 60
އިމްޖާދު ދިރާގުން ކެނޑި ރައީސް އޮފީހަށް

ދިރާގުގެ ކުރީގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު، އިމްޖާދު ޖަލީލު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓީޖިކްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 38
އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލާ ކަމުން އަލްގީން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރު އަބްދުﷲ އަލްގީން އެ މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 21
ޝުކޫރަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދީފި

ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުﷲ، އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

June 04, 2017 82
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް މިނިސްޓަރު ޒުހޫރު އައްޔަންކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުﷲ ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޗެއާ އަހުމަދު ޒުހޫރު އެ މަގާމަށް މިއަދު...