24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ޖިންނީންގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްކުރަން ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު މައިން ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުކޮށް ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ތަޅައި އަނިޔާކޮށް، ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި...

November 24, 2020 8
އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންތަކަކަށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 5
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
ޝިރުމީނާ ރަހީނުކުރި މައްސަލައިގައި ކުއްޖަކު ހައްޔަރަށް

ގެއްލިގެން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި ޝިރުމީނާ އަބޫބަކުރު ރަހީނުކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 9
ހުއްދަނޫން މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ދަރަނި ފުލުހުން ނުބަލާނެ

ހުއްދަ ނެތި މުއާމަލާތްކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކާއި ރިބާ ހިމެނޭ ބައުންސް ޗެކްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާނުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ނިންމާފައިވާތީ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގު ނުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 17
އައިންތުގެ ކާރަށް ގެއްލުން ދީގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

މާލޭގައި ޓެކްސީކުރާ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު އައިމިނަތު ވަހީދުގެ ކާރަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
ފުލުހުންނަށް ވެގެން ފޭރުނު މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު

ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސްގެ ބަޔަކަށް ވެގެން "ފަރިވާ ސްޓޭ" އަށް ވަދެ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2020 13
ޓެރަރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަނުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ބަންދަށް

ރާއްޖޭގައި ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 41
ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރާވަމުން ދިޔަ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 35
އިހުމާލު އެ އޮތީ ފެންނަން، ނޭޅެނީ ފިޔަވަޅު!

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ އިހުމާލު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން "ހަނދާން ނެތިއްޖެ" އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަން...

November 10, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ އަދަދު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަދުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފުލުހުންގެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 21
މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނިއަޅާ މީހުން ކުށްވެރިކޮށް، އެ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 09, 2020 8
ޝަހީބް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 13
"ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން"

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 08, 2020 9
ފައިސާފޭރެން އުޅުނު އިތުރު ބައެއްގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ރޫޓް ފިހާރައިގެ ހަތަރު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ވަނަވަރު...

November 08, 2020 11
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފުގެ މަރު: ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފު މަރުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އަށް ފުރުސަތު ނުދީ ރިސޯޓުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ފުލުހުން ވެސް ތަހުގީގު ކުރަން...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 7
ކަނޑިންމަ އިން މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަން ޕޮލިހަށް

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފު މަރުވި މައްސަލައިގައި ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ޓީމަކުން ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ...

November 05, 2020 5
ރޫޓުގެ ފޭރުން ހުއްޓުވި ގާޑުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ރޫޓް ފިހާރަ އިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތައް ފޭރެން އުޅުނު މީހުން ހުއްޓުވި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަށް އަގުވަޒަންކޮށް ފުލުހުން އިއްޔެ ސެޓްފިކެޓެއް ދީފި...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 1
ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއްގައި، ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު...

November 02, 2020 39
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި، ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ދައުވާކުރަން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 12
އައިންތަށް ގޯނާކުރާ މީހާ ހުއްޓުވަން އެހީވާނަން:މަހްލޫފް

މާލޭގައި ޓެކްސީ ދުއްވާ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު، އައިމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) އަށް ގޯނާކޮށް، ދިރިއުޅުމަށް ދަތިކުރާ މީހާ ހުއްޓުވަން ގާނޫނީ ގޮތުން ވެދެއްވެން އޮތް...

November 01, 2020 47
އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް މިފަހަރު އެހީވީ މަހްލޫފް

މާލޭގައި ޓެކްސީކުރާ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރުގެ ކާރަށް ގެއްލުންދީ، އާމްދަނީ އަށް ހުރަސްއަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އޭނާ އަށް އެހީތެރިވެދީފި އެވެ.