21 މެއި

May 21, 2020 33
ސްޓަން ގަން ދިނުުމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ގަން ނުވަތަ ސްޓަން ގަން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި)...

May 21, 2020 80
ގައުމު ގޮވަނީ ޔާމީންގެ ޚިދުމަތަށް: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ 61 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު ގައުމު އެދި ގޮވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތަށް ކަމަށް...

20 މެއި

May 20, 2020 10
މާލެ އަންނަން 3،000 މީހަކަށް ހުއްދަ ދީފި

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެކި ރަށްރަށުގައި ތާށިވެ މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި 3،016 މީހަކަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދީފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތަހުގީގަށް ރ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ހާޒިރު ކުރި މީހަކަށް ފުލުހަކު އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަން...

May 19, 2020 28
ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ނިންމައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 15
ކުރެއްދުއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންދީފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އެ ބަލި ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ފުރުވާލައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުގައި، ރިސޯޓު ހިންގާ ކްރައުންސް އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްް ކޮށްފި އެވެ.

May 18, 2020
ދުބާއީ ފުލުހުންނާ އެކު ޕެޓްރޯލަށް ދާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގައި، ބައިސްކަލުގައި ދުބާއީ ޕެޓްރޯލްކުރުން ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދަން...

May 18, 2020 105
ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މީހަކަށް ދައުވާ

ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކީރިތި ރަސޫލާއާ މެދު އިހާނެތި ބަސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ...

17 މެއި

May 17, 2020 10
އެޕޯލޯގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް: ތަފްސީލެއް ނެތް

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސްގެ 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއަސް އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަނުކޮށް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

May 17, 2020 7
80 ބިދޭސީއަކަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފި

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ލޭބާ ކުއާޓާތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަނުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ...

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ކޮވިޑްގެ އިސް ސަފުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 14, 2020 18
ދަންވަރު 1 ން ހެނދުނު 9 އަށް ބްރިޖު ބަންދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ "ސާޖެއް" (ކުއްލި އިތުރު ވުމެއް) އަޔަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރެއިން ފެށިގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ސިނަމާލެ ބްރިޖު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި...

May 14, 2020 23
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތައް ގުުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް...

12 މެއި

May 12, 2020 15
ބޮޑެތި ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ޕީޖީ އަންގަވައިފި

ޓެރަރިޒަމާއި ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުތަކުގެ ހޯދުންތައް ގަވާއިދުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލާ ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދަން ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

May 12, 2020 60
ސިފައިންގެމީހާ އާއި ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ނުުބަލާ

އއ. ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހިނގި ކަމަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 83
އއ.ވެލިދޫ ކޮމާންޑަރާއި ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދޭ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އއ. ވެލިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަންހެން ޑޮކްޓަރަކާއި އެ ފެސިލިޓީއާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް މީހާ...

10 މެއި

May 10, 2020 11
މޮނިކަން އަމުރު ނެރެ، ޓެގް އެޅުވީ އެއް އަހަރަށް

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަށް މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އެޅުވީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 10
ޕީޕީއީ ލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ލައިގެން މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 3
ކެނަރީފުން ފިލި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް (ހެރެތަރަ) ގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސްގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލި އެންމެންގެ ތަހުގީގަށް އެ މީހުން 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ހުޅުމީދޫ ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 14
ފިލި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑު އަތޮޅު ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 06, 2020 20
ހެރެތެރަ ރިސޯޓު ކަރަންޓީނުން ބަޔަކު ފިލައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، އައްޑު އަތޮޅު ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފަސް ފިރިހެނަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން...

01 މެއި

May 01, 2020 1
ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި އއ. ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 01, 2020 105
ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ބިދޭސީން ސަލާން ޖަހަނީ!

މީގެ ކުރިން މާލޭ މަގަކުން ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ސަލާންޖަހާ މަންޒަރެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމުން ބައެއް ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތްތައް...

May 01, 2020 6
ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެއް ޓެސްޓު ކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި މީހަކު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 8
ފެން، ގޭސް، ތެލުގެ ޑެލިވަރީއަށް ފާސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެން، ގޭސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ފާހެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 30, 2020 7
ރަށުން ބޭރަށްދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އެންގުމަށް ގޮންޖަހައި ރަށުން ބޭރަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
މިލަދޫން ފުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނ. މިލަދޫން ފުރި ބަޔަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 29, 2020 9
ރުސްތުމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫން ހައްޔަރުކުރި ރުސްތުމް މުޖުތަބާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

April 29, 2020 2
ބިލެތްފައްސަށް އެރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. ބިލެތްފަހި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް އެ ރަށަށް މިއަދު އެރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 18
ކޮނޑޭއިން ހަ ފޫޓުގެ ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ

ގއ. ކޮނޑޭ އިން މިރޭ ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

April 28, 2020 5
މާޅެންދޫން ކެނދިކުޅުދު އަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނ. މާޅެންދު އިން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދުއަށް ރޭ ދަންވަރު ދިޔަ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 28, 2020 18
ރުސްތުމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް

އިސްލާމް ދީނަށް ފާޑުކިޔައި ދިވެހިންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގައިލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ގދ، ތިނަދޫން ހައްޔަރުކުރި ރުސްތުމް މުޖުތަބާގެ މައްޗަށް ދައުވާ...