23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 126
ބޮޑުއަގުގައި ޓެކްސީކުރުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާ ހިލާފަށް ބޮޑު އަގުގައި ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 20
ދޫނިދޫގައި މީހުން ބަންދުކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ސައުދު

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި މީހުން ބަންދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށް ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު...

December 22, 2018 13
މާފަރު އެއާޕޯޓް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ނ. މާފަރުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހަވާލު ކުރި ސިންގަޕޫރުގެ ޓަފް ކުންފުނިން، އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ހަދާ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޖީކޭޑީ ކުންފުނީގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިން...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 95
އެކައުންޓްގައި ހުންނާނީ ޖާއިޒް ފައިސާ: ޔާމީން

އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުން ފްރީޒް ކޮށްފައިވާ އިރު އެކައުންޓްގައި "ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހޯދި އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ނޯންނާނެ" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 18, 2018 10
ޖަލަށް 98 ފޯނު ވައްދަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނު ވައްދަން އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018 6
ހިތަދޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ސ. ހިތަދޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 43
ކުންފުނި ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: ސިޓީ ކައުންސިލް

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން މ. ނަލަހިޔާ މަންޒިލްގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެކަމުގެ ހުއްދަ ނުނަގާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެ ކުންފުނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 16, 2018 172
ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުނު ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި މިއަދު ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގި މަންޒަރު ފެންނަ ސީސީޓީވީ ކެމެެރާގެ ވީޑިއޯއެއް ވެސް...

December 16, 2018 25
ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

މ. ނަލަހިޔާ ކައިރީގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް މިއަދު ވެއްޓި ޒަހަމްވި އެ ކުއްޖާ އަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 80
ސަރުކާރު އައީ ހަސަދަ ފިލުވައި، ބަދަލުހިފަން: ޕީޕީއެމް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު އައީ ހަސަދަ ފިލުވުމަށާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ސަރުކާރަށް މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި...

December 14, 2018 118
ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މެދު ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ ދެކޮޅަށް އާ ސަރުކާރުން އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 161
ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

December 13, 2018 14
ފައިރޫޝާއި ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް އާއި ކުރީގެ ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ދައުލަތުން އެއްްބަސްވުމުން ސިވިލް ކޯޓުން...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 41
ޒަމީރު މާދަމާ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަހު މާދަމާ ވެސް ހާޒިރުވާން އަންގައި ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

December 12, 2018 53
ޒަމީރު މިއަދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

December 12, 2018 29
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުން ހަމްދޫން ވަކިކޮށްފި

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުން ހަމްދޫން ރަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 6
ސީލައިފް މައްސަލަ ނުބަލާ ކަމަށް ބުނެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ހަވާލުވި ސީ ލައިފުން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދި މައްސަލަ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނުބަލާ ކަމަށް ބުނެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 18
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ހުރާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. ހުރާގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 09, 2018 9
ބާލިދީ ތެރެއިން ފެނުނު ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނަގައިފި

ގދ. ވާދޫގައި ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިން އަންހެނަކު އެކަނި ވިހެއުމަށް ފަހު، ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވައި މިދިޔަ މަހު ފެނުނު އަންހެން ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި،...

December 09, 2018 70
އަދީބު ގޭގައި، ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި!

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިޔާ، އިސްމާއިލް އާސިފް، އަލަށް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރައްވާ "މޯލްޑިވްސް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 41
އެކްސިޑެންޓުވި، ޒަހަމްވި މީހާއަށް އެހީވަން: އަލީ

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އިއްޔެ ހަމަޖެއްސެވި އަލީ ސޯލިހް ދުއްވެވި ކާރުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ކަމަށާއި ޒަހަމްވި ޒުވާނާއަށް އެހީތެރިވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 8
ފުލުހުންގެ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް އިމްރާން ބައްލަވައިފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭން ހިންގާ "ބްލޫސް ހައުސިން ސްކީމް"ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ...

December 06, 2018 13
އެކްސްކަވޭޓަރުން ޖެހި ކަނޑުހުޅުދޫގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެކްސްކަވޭޓަރަކުން ޖެހި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އިންޑިޔާ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 46
ސަންލޭންޑް ހިލްމީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސެއިން ހިލްމީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 05, 2018 21
ބެލްކަންޏެއް ވެއްޓި ސައިކަލުތަކަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތިންވަނަ ފްލޯގެ ބެލްކަންޏެއް ވެއްޓި، އެ ގޭގެ ކައިރީގައި ޕާކް ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކަކަށް މިއަދު ގެއްލުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2018 88
މަހުލޫފްގެ ގޮވާލެއްވުން އެތައް ބަޔަކަށް މައްސަލައަކަށް!

މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން ގޭންގްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަން ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ނިންމެވުމުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. ބައެއް އާންމުންގެ ސުވަލަކީ މީހުން...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 94
ގޭންގުުތަކުގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް މަހުލޫފުގެ ދައުވަތެއް

ގޭންގުތަކުގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

December 04, 2018 63
ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޝާންޓޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން ބޮޑީ ބިލްޑަރު ޝާހީން އިބްރާހީމް ދީދީ (ޝާންޓޭ)، ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2018 50
އެމްސީ ހަމީދަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރުކަން ދީފި

އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުކުމް ކުރި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު)، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 20
ލިޔުންތައް ނުލިބިގެން އާދަމް ޝަރީފާ ސުވާލެއް ނުކުރެވުނު

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން، ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނުލިބި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ރޭ ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. ކޮމިޓީ ކެންސަލް ކުރިއިރު، އާދަމް ޝަރީފް މަޖިލީހަށް ވެސް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 41
އެމްސީ ހަމީދަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު) ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ ކުރިން ހުރި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް އަލުން ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

December 02, 2018 7
އެމްސީ ހަމީދުގެ ވަޒީފާ މައްސަލަ މިއަދު ނިންމަނީ

ޕޮލިސް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ރޭންކްގައި ހުއްޓައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ) ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ...

December 02, 2018 5
ވިލިނގިލިޕޮލިސް އެކޮމަޑޭޝަންގައި ރޯވެ ފުލުހަކު ފިހިއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެ، އެެއް ފުލުހަކު ފިހި، އެހެން ފުލުހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 5
ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރުންގެ މަރާ އެކު ލަންކާއަށް ޝޮކެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 1) - ލަންކާގައި ކުރިން ހަނގުރާމަ ހިންގި ސަރަހައްދެއްގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ގައުމަށް ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
ވާދޫ އަންހެން މީހާއަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތު

ގދ. ވާދޫގައި، ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިން އަންހެނަކު އެކަނި ވިހެއުމަށް ފަހު، ދަރިފުޅު ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު މައްސަލައިގައި އެ އަންހެން މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދަރިފުޅަށް އިހުމާލުވި ކުށުގެ ތުހުމަތުކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

November 29, 2018 37
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 24 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ގަދަކަމުން ނެރުނު މައްސަލައިގައި އެ ވަގުތު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިސް...

November 29, 2018 7
ސީ ލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި ލިޔުން ހުށަހަޅަން އެދެފި

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ހަވާލުވި ސީ ލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން އޮތް ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގަށް އެ ހުށައަޅަން ފުލުހުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.