19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 35
ހަމަނުޖެހުމުގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި އަންހެނަކަށް ފުލުހަކު އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 9
އިސްތިއުނާފުކުރީ ފުލުހުންނަށް ދިން އަދަބު ލުއިކަމުން

ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި، ޑްރަގް އެންފޯންސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފުލުހުން ޑީމޯޓުކުރަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމިނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރީ އެ އަދަބު ލުއިކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދަށް ގަބޫލު ކުރެއްވޭތީ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 39
އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ޑީމޯޓުކުރުމުން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް

ހައްޔަރުކުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި، ޑްރަގް އެންފޯންސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފުލުހުން ޑީމޯޓުކުރަން އެ އިދާރާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަނަށް

ހައްޔަރުކުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި، ޑްރަގް އެންފޯންސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަނަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 5
ފުލުހުން ހަމަލާދިން މައްސަލަ އެބަ ބެލޭތަ؟

ޖުލައި 5، 2019 ދުވަހުގެ ރޭ، މ. އުޖާލާގޭގައި ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ފުލުހުންގެ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅާ އަނިޔާކުރިކަމަށް މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓުކުރި އެވެ. ފުލުހުންނަކީ، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެކެވެ. ޤާނޫނުން ވަކި ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބި، އެމީހުންގެ ވަޒީފާ...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 9
އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގެ ބޮޑު ބައި ނިމިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ހިންގާ ތަހުގީގުގެ ބޮޑު ބައި ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 72
"ބަޣާވާތުގެ ގޮވެލި އެބަ ބާރުވޭ، ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ"

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ގެއެއް ފާސްކުރަން ވަދެ ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މީހުންގެ ދިފާއުގައި ނުކުތް ފުލުހުންނަށް...

July 10, 2019 18
އަނިޔާ ކުރުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަން: ޕޮލިސް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން...

09 ޖުލައި

July 09, 2019 12
ބޭއިންސާފުން ފުލުހަކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަން: އިމްރާން

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާނީ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކީގައި ކަމަށާއި ބޭއިންސާފުން އެއްވެސް އޮފިސަރަކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 78
ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ތަޅައި އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ

July 08, 2019 96
ފުލުހުން އަނިޔާކުރީ ބިދޭސީއަކަށް، ދެ ކިލޯ ޑްރަގް!

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ތަޅައި ފުލުހުން އަނިޔާކުރީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކަށް ކަން "މިހާރު"...

July 08, 2019 32
ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވާ!

ކުށަށް އިއުތިރާފްވި ނަމަވެސް އިއްވީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ހުކުމް ކަމަކަށް އަދިވެސް ނާސިރާ އަލީ ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 2015 އަހަރު، އޭރުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް،...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 24
ފުލުހުންގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް އިންޒާރު ނުދޭން އެދެފި

ފުލުހުންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޒާރުދީ ނުހެދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

July 06, 2019 33
އޮޕަރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންނާ ހަމީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާފަންނު ގެއެއްގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު، އެ މީހާ އަށް ފުލުހުންތަކެއް ރޭ އަނިޔާ ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މީހާ އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި އޮފިސަރުންނާ ޕޮލިސް...

July 06, 2019 49
އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ގެ އަކަށް ވަދެ ބިރުދެއްކި!

ހައްޔަރުކުރި މީހަކަށް، ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ފުލުހުންތަކެއް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި ކަމަށް ބުނެ، އެ ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު...

05 ޖުލައި

July 05, 2019 93
އަނިޔާކުރި ފުލުހުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި

ހައްޔަރުކުރި މީހަކަށް، ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވުމާ އެކު، އޭގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 27
ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުުގެެ ބޭނުން ކުރޭތޯ ބަލާނެ

ހާލަތާބާރުގެ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ފުލުހުން ކުރޭތޯ ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 52
ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި، ތެދެއްތަ؟

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަ އެވެ. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ނާއިންސާފުގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއް ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ. ތަހުގީގުތަކުން ފެށިގެންގޮސް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާ ހަމައަށް ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ...

03 މާޗް

March 03, 2018 32
ފުލުހުންގެ "ހިނިތުންވުމު"ގެ ފޮޓޯތަކާ އެކު ބަހުސެއް

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ އެއްވުންތައް ރޫޅާލައި، އެކަށީގެންނުވާ ބާރު ބޭނުންކޮށް، އަދި ނޫސްވެރިންނާ މެދު ވެސް ހަރުކަށިކޮށް އަމަލްކުރާތީ ފުލުހުންނަށް އޮތީ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެ ފާޑުކިއުންތަކުން ދުރުކުރެވޭތޯ، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އިއްޔެ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 12
ޕެޕަ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ހާލުދެރަވި އަބްދުﷲ ހޭއަރައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ ކަމަށްވާ ކުނޫޒުގައި ހުއްޓާ މިދިޔަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ޕެޕަ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ހާލު ދެރަވި އަބްދުﷲ ސަލީމްގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 89
ފުލުސް ވެހިކަލް ތެރޭގައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހަކަށް، ފުލުސް ވެހިކަލްގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 24, 2018 133
އަބްދުﷲގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިއުން

އިއްޔެ ރޭ ޕެޕަ ސުޕްރޭ ޖެހުމުން ހާލު ދެރަވެފައި އޮތް މީހާއަށް ދިމާވި މައްސަލައިން ދޭހަވަނީ މިހާރު ފުލުހުންގެ ކިބާގައި އިންސާނިއްޔަތުކަން ވެސް ނެތުން ކަމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 24
ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ރޭ ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި...

February 23, 2018 12
"ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖެހީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް"

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މ. ކުނޫޒުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ އާދަޔާހިލާފު ގިނައިން، ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އޭރު އެތަނުގައި ހުންނެވި،...