17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 1
ވޮލީބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅާ ލީގާއި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި ސިފައިން އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-2 ސެޓުން މޮޅުވެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ސިފައިންނަށް

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން މޮޅުވެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދަައިފި

ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ސިފައިން ލީޑުގައި އެކަމަކު ޕޮލިހުން ދުލެއް ނުދޭނެ

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ފަހު މެޗާ މިރޭ ކުރިމަތިލާއިރު ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރީގައި އޮތީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބެވެ. އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ޕޮލިސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު ނަތީޖާއެއް ނެރެން މަޖުބާރުވެފައިވުމުން އެ ޓީމު އޮތީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދުލެއް ދޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ގުޑީސް އިން އަނެއްކާ ވެސް ޕޮލިސް ބަލިކޮށްފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
ސިފައިން ބަލިކޮށް ޕޮލިހުން ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެ ޕޮލިސް ކްލަބުން ލީގުގެ ރޭހުގައި ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ސިފައިން އެއް ވަނަ އަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ޕޮލިހާއި ސިފައިން މޮޅަކުން ގައުމީ ވޮލީ ލީގު ފަށައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފަށަނީ

އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯކްސް ކުޅޭ މެޗުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 1
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޕޮލިހުން ގައުމީ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވެ، ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ޕޮލިސް ކްލަބުން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޕޮލިހަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެ ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ޕޮލިހުން ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިހަށް ދެ ވަނަ މޮޅު

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެގެ މެޗުތަކުން ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބުން މުބާރާތުގައި ދެ ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ޕޮލިހާއި ވެމްކޯ އަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް

އިއްޔެ ފެށި 51 ވަނަ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބާއި ވެމްކޯ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދައި ފެށުން ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 123
ނިދާފައިއިނދެ ދުއްވި ބަހެއްގެ ދަށުވެ މީހަކު މަރުވެެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ޑްރައިވަރު ނިދާފައި އިނދެ ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއްގެ ދަށުވެ ޔުކްރެއިނުގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 14
ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުގައި ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 1
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ތަށި އުފުލާލައިފި

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 2
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރިހޯދައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ސެމީ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.