06 މެއި

May 06, 2019 123
ނިދާފައިއިނދެ ދުއްވި ބަހެއްގެ ދަށުވެ މީހަކު މަރުވެެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ޑްރައިވަރު ނިދާފައި އިނދެ ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއްގެ ދަށުވެ ޔުކްރެއިނުގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 14
ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުގައި ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 1
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ތަށި އުފުލާލައިފި

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 2
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރިހޯދައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ސެމީ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް މޮޅަކުން ފަށައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 3
ބަދަލުހިފައި ޕޮލިހުން ގައުމީ ތަށި އުފުލާލައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފައި، ސީދާ ތިން ސެޓުން ވާދަވެރި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް ކްލަބުން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށި ރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ޕޮލިސް ބަދަލު ހިފުމަކަށް، ސިފައިން ތަށި ދިފާއުކުރަން

ފަންސާސް ވަނަ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ އަމާޒަކީ އެ ޓީމުން އެންމެ ސަމާލުކަން ދޭ މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕޮލިސް ކްލަބް ނުކުންނާނީ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ފައިނަލުންވި ބަލީގެ ބަދަލުހިފުމަކަށެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018
ހުޅުމާލެ ކަޓުވާލައި ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބުން ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ސިފައިން ފައިނަލަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ޕޮލިހާއި ސިފައިން ސެމީން ޖާގަ ހޯދައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ޕޮލިހާއި ސިފައިންނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ސިފައިން، އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިއްޔެ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
ސިފައިން، ގުޑީސް، ޕޮލިސް އަދި ހުޅުމާލެ ސެމީ އަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި، ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަދި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 2
ފޮނަދޫ ބަލިކޮށް ޕޮލިހުން ގައުމީ ތަށި އުފުލާލައިފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން މޮޅުވެ ޕޮލިސް ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން 3-2 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 4
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ނިއު ސެމީއާ ގާތަށް

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 4-0 އިން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ސިފައިން އަތުން ބަލިވެ ޕޮލިސް ކަޓައިފި

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން ބަލިވެ ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިހުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.