03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 84
ޔާސިރު، އަލްގައިދާގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި:ސަރުކާރު

ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހުޔާ ސާލިހު މުތީއު އަކީ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ އަދި އެ ޖަމާއަތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި މީހެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 6
"ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދަން އިންޓެލް ރިޕޯޓް ފުދޭނެ"

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 4
ކަމެއް ސާބިތުކުރަން އިންޓެލް ރިޕޯޓް އެކަނި ނުފުދޭނެ

ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ކަމެއް ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު އެކަނި ނުފުދޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 18
ދޮގުރިޕޯޓެއް ނެތްކަން ފުލުހުން ބުނުން މުހިންމު: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ހެކީގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ދޮގު އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ނުހިމެެނޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބަޔާނެއް ދިނުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ފަރުދުންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ހައްގުތައް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ހިފެހެއްޓެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އާ އަޑުތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓެލިޖެންސް ނޫނީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާކަމާއި އެފަދަ ލިޔުންތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
އަދީބަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ އާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 1
އަދީބަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 40
އިންޓެލް މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ:އަޒްލީން

އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެކަމަކަށް ބަރާބަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 6
ޕީޖީން ވަކިކުރި ވަކީލަކަށް ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބިނާކޮށް ޕްްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަކިކުރި ވަކީލަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.