22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 61
ކެމްޕޭންގައި ރީކޯ މޫސަ އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ ފާޑުކިޔުން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕޭނުގައި، އެ ޕާޓީއާ ވަރަށް ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 63
ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމަށް: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 11
"ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށްފައި މަޝްވަރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ"

ގައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދައުވަތު ދެއްވަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 4
ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަން ނެތް މާހައުލެއް: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ބިރުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ މާހައުލު ނައްތާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 10, 2017 4
އިތުރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލާނެ: ޝާހިދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގެއްލުވާލާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 55
މަޝްވަރާއަށް ޕާޓީތަކުން ޖަވާބެއް ނުދޭ: ޝައިނީ

ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިޖާބަ ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 21
މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމާމެދު އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 31
ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަަހަޅާ، ލީޑަރުންނަށް ފުރުސަތެއް ނެތް

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވާ ކަންކަމަށް ވާހަކަ ދައްކައި ހައްލު ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު،...

August 30, 2017 69
މައުމޫން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާއަށް ދައުވަތު ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޝަރުތަކާ ނުލައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާވެސް ޕާޓީތަކަށް މިއަދު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 33
ހަސަދަވެރިވިއަސް ރައީސް ގެންނަ ތަރައްގީ ފެނޭ:ސަަލީމް

ބަޔަކު ހަސަދަވެރިވިއަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމަށް ގެންނަވާ ތަރައްގީ މާލެ އާއި ރަށްރަށުން ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 15
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެމްޑީޕީން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ

ޓްވިޓަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެމްޑީޕީ ކުރި ޖޫރިމަނާ، މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2017 27
އެއީ އަދިވެސް މެމްބަރުން، އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭނެ: އިބޫ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފިޔަވަޅު އެޅި އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި އެއާ ޚިލާފަށް ބައިއިލެކްޝަނެއް ނުބޭއްވޭނެ...

August 28, 2017 17
ގާސިމް ބޭރަށް ފޮނުވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ: އާއިލާ

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 30
ސީޕީގެ އަނބިކަނބަލުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު!

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) އަހްމަދު އަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު ފާގިޔާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު އިންނެވި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2017 5
ކޯޓުން އެދުނީ ޝަކުވާ ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން: މެމްބަރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދުނީ، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ކަމަށް...

August 27, 2017 84
ގާސިމް މަރަށް ތެޅެނީ، މުއައްސަސާތައް ބަލަހައްޓައިގެން!

އޮޅުވާލުމެއް ނޫނެވެ؛ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ސީރިއަސް އެވެ. އެކަށީގެންވާ އަވަސް ފަރުވާއެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ފުރާނަ އަށް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 65
އެއީ އަނިޔާވެރި ޖާހިލު ބައެއް، ތަފްސީލު އަންނަނީ: ބާރީ

އެއީ އަނިޔާވެރި ޖާހިލު ބައެއް ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ތަފްސީލު ވަރަށް އަވަހަށް އާއްމުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފް މިއަދު މެސެޖެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

August 24, 2017 19
ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރަން މައުމޫން ޖަލަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިއަދު...

August 24, 2017 54
"މަޖިލިހުގެ ކޮންޓްރޯލް ފަލާހަށް، ގޯލް ޖަހާނީ މޫސަ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވިޔަ ނުދީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުއްޓުވުމުގެ ހުއްދަ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ލޯޯގޯ މަނާކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަނާކުރުމުން، އެ ޕާޓީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

August 23, 2017 19
"މި ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް"

ސިފައިން ލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް "ހިސޯރުކޮށް" މުޅި ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމުން ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ...

August 23, 2017 81
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ހުކުމް އެނގުނު ގޮތް ބަލަން ޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލިއުނު ހުކުމް، އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް އެނގުނު ގޮތެއް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 12
ސަމީރުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްކޮށް ބަންދުގައި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ހަތަރު ތުހުމަތެއްކޮށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 7
"ރައީސްގެ ގޮވާލެއްވުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ފިއްތައި، އެތައް މެމްބަރުންނެއް "ކަސްތޮޅު" އަޅުވައި ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލެއްވުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އީސީ މެމްބަރެއްގެ ޓުވީޓެއް!

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މާއްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަސަން ހަބީބު މިއަދު ތާއީދުކުރައްވަައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 14
އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ފަނޑިޔާރުމަގު ބަންދުކޮށްދޭން އެދެފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން، މ. ކޫނޫޒް ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ބަންދުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 43
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަދާ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 15
މާލޭހިޔާ ބިމުގައި ޖަގަހަ ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަން: އިއްތިހާ

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 80
އިންތިހާބީ މަގާމު ކަށަވަރުވާ މާއްދާ އުވާލުމަށް އެދިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ މީހަކު ޕާޓީގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެގެން ޕާޓީން ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މީހަކު އިންތިޚާބުވެފައިވާ މަގާމު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މާއްދާ ބާތިލްކުރުމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.