24 ޖުލައި

July 24, 2017
މެމްބަރުންނަށް ހުރަސްނާޅާތި: މަހްލޫފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ އެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް މިއަަދު މެންދުރު ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުރަސްނޭޅުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 76
ކީއްކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާންމުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އެ ހަތަރު ގޮނޑި އަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 51
ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން އެނބުރި އައުމަށް އަންގަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން އެނބުރި އެ ޕާޓީ އަށް އައުމަށް އެންގުމަށާއި އެ މީހުން އަލުން ޖޭޕީއާ ނުގުޅިއްޖެ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 5
ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީއަކަށް ނުނިންމޭނެ:އެމްޑީޕީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަމަލުކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 42
ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓަންޖެހޭ: މައުމޫން

ސިޔާސީ މަގުސަދުތައް ހާސިލް ކުރަން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2017 17
ހުކުމާ ޚިލާފަށް މެމްބަރުން ވަކިކުރުން ބާތިލް: އިލްހާމް

މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު، މާޒީވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުހިނގާނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 33
އެއްވެސް މެމްބަރަކު ސޮއި އަނބުރާ ނުގެންދެވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ކުރެއްވި ސޮއި އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް، ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތް 10 މެމްބަރުންނަށް އެ ޕާޓީން...

July 18, 2017 53
ޕީޕީއެމް އަދިވެސް ގޮތް ދޫކުރާކަށް ނުވޭ!

ޕީޕީއެމް އުފެއްދިތާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމަށް އައުމަކީ އެ ޕާޓީން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، މަދު...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 38
އަނދަގޮނޑި ޖެހިއަސް ވޯޓު ދޭނީ މަސީހާ ދެކޮޅަށް: މުހައްމާ

ގޮނޑި ގެއްލުވާލައި އަނދަގޮނޑި ޖެހިއަސް ވޯޓު ދެއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 17, 2017 22
އަނިޔާވެރިނުވެ ފަރުވާ އަށް ގާސިމް ފޮނުވައިދީ: އާއިލާ

އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ވަކި ބަލިތަކަކަށް ގަވާއިދުން ބޭސްކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން...

July 17, 2017 31
"މަސީހް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުވެއްޖެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްދަ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށް އަމުރު ނެރުމާ...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 70
މާޒީވި ކަމަކަށް ހުކުމެއް ނުހިނގާނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އިރު ހުންނެވި ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުން، ވަކިވުމުން ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކި ކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްދަ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިރޭ ބުނެފި...

July 16, 2017 42
ޕީޕީއެމާއި ސަރުކާރުން މެންބަރުން "ހައިޖެކް" ކުރީތަ؟

މައިގަނޑު ތިން ކަމެއް ހަނދާނަށް ގެންނަވާށެވެ! ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި، ޕީޕީއެމްގެ...

July 16, 2017 26
"ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުން ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމުން މިހާރު ވަކިވާން އެދިފައި ތިބި އަދި...

13 ޖުލައި

July 13, 2017 35
މައުމޫނާއި ނަޝީދު، މެމްބަރުންގެ ހައްގުގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ އިއްވި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ތިއްބަވާނެ...

July 13, 2017 45
މިއީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޅު ދުވަހެއް: މައުމޫން

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޅު ދުވަހެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 112
ރީކޯ މޫސަ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ޕީޕީއެމާ މިރޭ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމާ މޫސަ ގުޅިވަޑައިގަތީ އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް...

July 11, 2017 38
"ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް"

ގާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާއްދާއެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ފަދަ ހުކުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް...

July 11, 2017 17
އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނެތް: އަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއިކުރެއްވީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ރިޝްވަތެއްގައި ނުހިއްޕަވާނެ ކަމަށް...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 12
އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކާއެކު އާވެބްސައިޓެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

July 07, 2017 89
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ...

04 ޖުލައި

July 04, 2017 73
މެމްބަރު ލަތީފު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހަންމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

July 04, 2017 9
މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ގާނޫނީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 ޖޫން

June 27, 2017 102
އެމްޑީޕީން ތަބާވާން ޖެހެނީ އެކަކުގެ ބުއްދިއަށް: މޫސަ

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އުފެއްދިތާ 12 އަހަރު އިއްޔެ ފުރުނުއިރު، އެކަކުގެ ބުއްދި އަށް ތަބާވާން ޖެހޭ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 29
އެމްޑީޕީގެ އަހަރީދުވަހަށް މައުމޫން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މިނާސަބަތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު އެ ޕާޓީ އަށް މިއަދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 10
އިދިކޮޅު މީހުންގެ މަސައްކަތް ސަފީރު ފާހަގަކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމްކުރުމަށާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ގައުމީ ރޫހާއި އެ މަސައްކަތުގައި ދައްކާ ހިތްވަރު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް އިއްޔެ ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 16
މަހުލޫފު މިނިވަން ވީމަ މާދަމާރޭ އުފާ ފާޅުކުރާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް، ނިމުމުގެ އުފަލުގައި މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 28
ގަތަރު މައްސަލާގައި މަޖިލިހުގައި ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 28
ގަތަރާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

June 06, 2017 33
އަދާލަތު ހިއްސާވާ ސަރުކާރެއްގައި ގަތަރުގެގުޅުން އޮންނާނެ

އަދާލަތު ޕާޓީ ހިއްސާވެ ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ސަރުކާރެއްގައި ގަތަރާ އެކު އޮތް ގުޅުން އަލުން އިޔާދަކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2017 3
ޖޭޕީގެ ދިދަ މަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މަނާކުރި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.