02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 73
އައްޑޫ ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށި ވަގުތު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފު) އަޑުގަދަ ކުރައްވަން ފެށްޓެވުމުން އޭނާގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 36
އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތް ދެކެން ބޭނުމެއް ނޫން: މައުމޫން

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މާޒީއެއް މި ގައުމުގައި އަލުން އިޔާދަވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ގައުމު އިސްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބެން ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިންނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 29
ސިޔާސަތުތައް ޕާޓީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތެއް ނޫން: ހަސަން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިނގަނީ އެމްޑީޕީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 15
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހިންގާނެ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާނެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީތަކެއް އެ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 19
ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރަށް ދޭނީ އެފް ރިޕޯޓެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދެވި، މި ސަރުކާރު ދެ އަހަރުން ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 14
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރެވެނީ ބަޖެޓް ތާށިވެގެން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވަނީ މި އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ދަތިތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 15
ހަ ތުހުމަތެއް ކޮށް ސުޖާ މާދަމާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ބޭންދުމަށް ފަހު ހަ ތުހުމަތެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފެބުރުއަރީގައި ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 18
އެންއައިސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ

ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 15
ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޑީއާރުޕީން ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ފުރަތަމަ އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އިން ކުރިން އަަދާނުކޮށް ހުރި ދަރަނިތަކުގެ ބިލްތައް މިހާރު ވެސް އަންނާތީ އޭރުގެ ވެރިންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 19
ނަޝީދު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 16
ޕާޓީތައް ވަކިން ތަޅުމުގައި ތިބެން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ތަރުތީބު ބަދަލުކޮށް، ޕާޓީތައް ވަކިން ތިބޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 11
ކޮންގްރެސް ނުބާއްވައިގެން ޑީއާރުޕީ އުވާލެވޭ ހާލަތުގައި!

ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަން ޖެހޭ ކޮންގްރެސް ޑީއާރުޕީން ނުބާއްވާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ޕާޓީއާ ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 58
ކަޅު ފައިސާ ނުލިބެނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެ ޕާޓީ އާއި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބަދަލުވެވަޑައިގެން...

October 01, 2020 32
އަދީބު އިއުތިރާފުވުމުން ޕާޓީތަކުން ދިފާއުވާން ޖެހިއްޖެ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްކޭމް ހިންގެވި ކަމަށް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެން ފައިސާ ބެއްސެވި ގޮތް ކުރީގެ ނައިބު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 7
އީސީން އަންގާ ކަންކަން ކުރާ އިސްލާހާ ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަންގާ ކަންކަން ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ލިއުމަކީ ހައްދެއް ނެތް މިންވަރަށް ބާރުތައް ކޮމިޝަނަށް ޖަމާކޮށް، ކޮންމެ ފަދަ އެންގުމެއް އެންގިދާނެ ފަދަ އިސްލާހަކަށް ވާތީ އެކަން ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 69
އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މަދުވެ، ޕީޕީއެމަށް އިތުރުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީން 648 މެމްބަރުން މަދުވެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް 344 އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 8
ޕާޓީތައް ސަސްޕެންޑުކުރުން: އިސްލާހުވުމުގެ ފުރުސަތެއް؟

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަކީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި "އިދިކޮޅުގެ އަތް ބަނުން" ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެއީ އިސްލާހުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 28
އެމްޑީޕީން ކުރާ ތުހުމަތުގެ ތަފްސީލަށް ޝުއައިބު އެދިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރުގެ މަގާމުން ސަސްޕެންޑުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ޕާޓީން ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ތަފްސީލު ސާފުކޮށްދޭން ޝުއައިބު އަލީ (ފުރަހަނި ޝުއައިބު) މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 23
ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ޝުއައިބު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު ޝުއައިބު އަލީ (ފުރަހަނި ޝުއައިބު) އެ ކޮމެޓީން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 127
ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވާން ބޭނުމިއްޔާ ދަންނަވާނަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް އަޔަސް ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.