13 ޖޫން

June 13, 2016 3
ލީޑަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޕާޓީ ނިޒާމް ހަލާކުކުރަން

ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅެނީ ޕާޓީ ނިޒާމް ހަލާކުކޮށްލަން ވެގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 23
ލީޑަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް ހަދަން ވިސްނަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 19
އަމާންކަން ގާއިމްކުރަން ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ

ވަޅި ހެރުމާއި މީހުން މެރުން އާއްމުވެ، މުޖުތަމައު ވެއްޓިފައިވާ ބިރުވެރި ހާލަތުން އަރައިގަނެ އަމާންކަން ގާއިމްކުރެވޭނީ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލައިގެން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 7
އެމްޑީޕީީ މާހެފުން މަގުމަތީގައި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު!

ސޯސަން މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރީގައި ބާއްވަން އުޅުނު މާހެފުމަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 1
އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް "އިންސާފުގެ ދަތުރަ"ށް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށްފައި ވަނީ އެ ޕާޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިންސާފުގެ ދަތުރަ"ށް ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 6
އެހެން މިހެން: އިލެކްޝަނުން ހާދަ ކަންބޮޑުވަނީ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބޮޑުކަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން "ކުއްލިއަކަށް" ތެދުވެގެން އުޅޭކަން އިއްޔެ ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ވާހަތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް (ރައްޔިތު މީހާ) އަށް ވިސްނުނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަދެގެން އުޅޭ...

28 މެއި

May 28, 2016 16
އެމްޑީޕީގެ ރައްދު: ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ފާޑު ނުކިޔާ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވާ މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

May 28, 2016 17
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: އީސީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އިތުރުވާތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ފުލުހުންގެ "މުށުތެރޭގައި!"

މާލޭގެ މަގުތަކަށް މެއި، 1، 2015، ގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ އަންގައިދޭން ބޭނުންވީ ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ގޯސް ކަމެވެ. އެކަމަކު އެކަން ވީ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ދޮރު ބަންދުވުމުގެ ފެށުމަށެވެ. ފުލުހުންނާއި އާންމުންނާ ދެމެދު ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގި އެ އެއްވުމަށް ފަހު މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރުން ފާޑަކަށް "މަނާވީ" އެވެ. ގާނޫނު...

18 މެއި

May 18, 2016
ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ހުރި ޖަގަހަތައް ރޫޅާލަނީ

ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ހަދާފައި ހުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަތައް ފުލުހުން ނުކުމެ ރޫޅާލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2016 1
ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދޭނަން: ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުށްވެރިވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އެހެން ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކޮށްދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ލ. ފޮނަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.