11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 30
ސަރުކާރުގެ ޝަރުތުތަކާ ހެދި ޕާޓީތައް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ކޮމަންވެލްތުގެ ގޮވާލުމާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ދޫދީގެން، މަޝްވަރާ ފަށަން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާ ނުފެށި އުޅެނިކޮށް ސަރުކާރުން ޝަރުތުތައް ކުރިމަތިކުރުމުން އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 26
މައުމޫން "ބާކީކުރާތީ" ވައްޑެގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ މެދު އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އެމަނިކުފާނު "ބާކީކުރައްވާ" މައްސަލާގައި ކައުންސިލް...

October 09, 2016 42
އަސްމާ އާއި ޝުޖާއު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ފިންގާޕްރިންޓަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ފައިސާ ދޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ހަމަކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 21
މަޝްވަރާގެ ޝަރުތު ކަނޑައެޅީ ފާރިސް އަށް އަމާޒުކޮށް؟

ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޝަރުތެއް ކަނޑައެޅީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށް އެ ޕާޓީ އާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ޕާޓީތަކުން ވެސް މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 28
ކައުންސިލުން ނިންމާ ބަޔަކު މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވަން އެދެފި

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން، ޕާޓީތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
ފިންގަޕްރިންޓް މައްސަލަ އިލެކްޝަނާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަންސް...

October 03, 2016 6
ފައިސާ ހިފަހައްޓަނީ މަދުން ދޭންވެގެން: އަދާލަތު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާ މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 30
އަސާސީ ގަވާއިދަށް އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރުމަށް އަންގައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ޕާޓީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

September 28, 2016 1
އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ކޮމެޓީތަކުން ތާއީދު: ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް އިސްލާހުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އެ ޕާޓީގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު...

September 28, 2016 21
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާ އިންޒާރަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓްރީއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅި ކަންކަން އިސްލާހުނުކޮށް އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވާން އިންޒާރު ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ކުރައްވާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 47
އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކަން ޔަގީން: އިބޫ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 5
ޕީޕީއެމްގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން އީސީގައި އެދެފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ޕީޕީއެމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ، ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދޭން ޕީޕީއެމުން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

September 22, 2016 2
ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ދޭން އެދެފި

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 31
އެމްޑީޕީ އޮފީހުން އަލްހާން ނުނިކުތް މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެ ޕާޓީ އޮފީސް ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެން ނުނިކުމެ އިންނެވުމުން މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

September 21, 2016 4
އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރުމަށް ވާން ޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ފެށުމަށް އެ ޕާޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ކޮމެޓީގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 21
އެއީ މެމްބަރުންނެއް ނޫން، ބޭނުމަކީ ޕާޓީ ހަލާކުކުރުން

އެމްޑީޕީ އިސްލާހު ކުރަން އެޖެންޑާ އެކުލަވައިލާނީ މެމްބަރުން ކަމަށާއި ޕާޓީ އަށް ފާޑުވިދާޅުވާން ބަޔަކު ނިކުތީ އެމްޑީޕީ ހަލާކުކުރުމުގެ އެޖެންޑާއާ އެކު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް...

September 20, 2016 113
އެމްޑީޕީ އޮތީ ހައިޖެކްކޮށްފައި، އިސްލާހުކުރާނަން: މޫސަ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނުފޫޒު އެމްޑީޕީ ތެރެއަށް ގަދަކުރައްވައި ޕާޓީ ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕާޓީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 84
ވޯޓު ނުދޭ މެމްބަރުންގެ ޕާޓީތަކުގެ ފައިސާ ހިފަހައްޓަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ނުދޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 6
ފިންގަޕްރިންޓްގެ މައްސަލާގައި ޖޭޕީން ހައި ކޯޓަށް

ކުރިން ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މެމްބަރުން ޕާޓީތަކުން ވަކިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 46
ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގެއް ހިންގަން ގަރާރެއް

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން އާއްމުކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފުލުހުންނަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިރޭ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 6
ބަޖެޓް ނުދީގެން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށަނީ

ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މިހާތަނަށް ވެސް ދީފައި ނުވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

September 05, 2016 14
ރައީސަކު ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން އަދާލަތުން ރައްދުދީފި

އަދާލަތު ޕާޓީގައި މިވަގު ރައީސަކު ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނުމުން އެ ޕާޓީން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016 66
"ނަޝީދާއި އިމްރާނަކީ ޕާޓީގެ ރައީސުންނެއް ނޫން"

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގައި މިވަގުތު ރައީސަކު ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 48
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ލަންޑަންގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 24, 2016 6
ފިންގަޕްރިންޓް ނެތް މީހުންގެ ލިސްޓު މާދަމާ ފޮނުވަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 11 ގެ ކުރިން ހަމަކުރަން މާދަމާ ޕާޓީތަކަށް ލިސްޓު ފޮނުވާނެ ކަމަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 13
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީން ވަކިވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 8
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު އީސީގައި ތާށިވެފައި!

އެމްޑީޕީ އަށް ވަންނަން ބޭނުންވެގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި 6000 ފޯމެއް ޕްރޮސެސް ނުވެ ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 24
އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ: ޕޮލިސް

"އިންތިގާލީ މަގަށް ރާއްޖެ" ނަމުގައި އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް...

August 18, 2016 10
ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދޭނަން: އިލެކްޝަންސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 15
"އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވެސް ނިގުޅައިގެންފި"

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަދެފައި ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހާ...

August 17, 2016 52
"އިސްލާހަށް އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ، މުޒާހަރާކުރާނަން"

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...