25 ޖުލައި

July 25, 2018 1
ޕީއެސްއެމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ބޯޑު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 8
ރަނިންމޭޓުކަން ފައިސަލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓްކަން ފައިސަލް ނަސީމްއާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަސްމީކޮށް...

July 24, 2018 24
ހަސީން އުފައްދާ ޕާޓީގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން އުފައްދަން އުޅުނު ސިޔާސީ ޕާޓީ "މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޖަސްޓިސް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ)" ގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އޭނާ އަށް...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 16
"ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ރިސޯޓުތަކުން ދެކޮޅެއް ނޫން"

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުންޏަސް، އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 59
މާޔޫސްވިޔަސް ވޯޓު ލުން ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ!

ރައީސަކު ހޮވަން ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ވޯޓުލާން އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުރެއް ދިނުން ނުވަތަ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު، ޑިމޮކްރެސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފައި މަދަނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އާމިނަތު...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 19
ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރާނެ މާހައުލެއް ނެތް: އިބޫ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް ނެތް ކަމަށް...

July 17, 2018 5
ރަނިން މޭޓަކަށް ފައިސަލް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ރަނިން މޭޓުގެ ގޮތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

14 ޖުލައި

July 14, 2018 40
މަޝްވަރާގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ދީފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރަން ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 11
އިބޫގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ކެމްޕޭންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 110
"ރައީސަށް އިތުބާރު ކުރަން، ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓު ކަން ގަބޫލުކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރައްވާތީ ކަމަށާއި އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ދެރަ ގޮތެއް ނުހައްދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 18
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަލުން އެކުލަވާލަން ގޮވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަލުން އެކުލަވާލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 15
ޖޭޕީން ދައްކާނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ރަނިން މޭޓެއް: މާރިޔާ

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދައްކާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ރަނިން މޭޓެއް ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 04, 2018 8
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް 100،000ރ. އަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަން ޖެހޭ ފީގެ އަދަދު 100،000ރ. އަށް ބޮޑު ކުރުމަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

July 04, 2018 16
ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން އެމްޑީޕީން ބޮއިކޮޓް!

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދުލުވުންތައް ބޮއިކޮޓް ކުރަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ނިންމި...

03 ޖުލައި

July 03, 2018 35
ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ "ހަމަލާތައް" އިބޫ އަށް!

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ފޭލްވެފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިބޫ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 8
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 36
ނިހާނަށް ސުވާލެއް: އިބޫގެ ނަން އޮންނާނެތަ؟

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ނަން، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އޮންނާނެތޯ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާންގެ އަރިހުން، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

July 01, 2018
ނަޖީބުގެ ޕާޓީ އަށް އާ ލީޑަރަކު ހޮވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 1) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ގެއްލުނު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ޕާޓީ އަށް އާ ލީޑަރަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 01, 2018 109
ލަހެއް ނުވެ ޖޭޕީން ރަނިން މޭޓަކު ކަނޑައަޅާނެ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2018 85
އިބޫއާ އެކު ޖޭޕީން ރަނިންމޭޓަކަށް ނަގާނީ ކާކު؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އިއްޔެ އިއުލާންކުރީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ނިންމުމެކެވެ؛ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލައްވައި، ރައީސް ޔާމީން...

June 30, 2018 26
އިބޫއަކީ ހަރުދަނާ ވަރަށް ސާބިތު ބޭފުޅެއް: ޝާހިދު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސަކަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވަން އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ކޮމެޓީތަކާއެކު ޖޭޕީއަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ޕޮލިސީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީތަކާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އަށް އިތުރުކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 10
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ މިންވަރު ބޮޑު ކުރަނީ

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ މިންވަރު ބޮޑު ކުރަން އިންތިޚާބު ތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 28, 2018 31
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު، ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަން: ނަވާޒް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް...

27 ޖޫން

June 27, 2018 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެ މަތީ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ އަދަދު 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 27, 2018 7
"ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާތަށް ހުރަހެއް ނާޅާނެ"

ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް ހުރަސްނާޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފުލުހުން ދީފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 6
ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ޕާޓީ ވަރުގަދަ ކުރާނަން: އަމީން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ން އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް، ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަބްދުﷲ...

June 24, 2018 13
ޖޭޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ދޮހޮއްކޮގެ ލަވައިން ދިން މެސެޖް!

"އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން. އަދާވަތް ތެރިވިޔަސް ވާންވީ ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން"