20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 13
"ލީޑަރުންނަށް ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ތަހަންމަލެއް ނުވޭ"

އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ކަންކަން ތަހަންމަލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 20, 2017 3
އެމެރިކާގެ ހާލަތާމެދު ކުރީގެ ދެ ރައީސުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގެ މިހާރު ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ބަރަކް އޮބާމާ އާއި ޖޯޖް ޑަބްލިއު. ބުޝް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

October 20, 2017 30
"ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުނުކުރި ނަމަ ދައުލަތް ދަރާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ގައި ބަދަލު ނުކުރި ނަމަ ދިވެހި ދައުލަތް އޮންނާނީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރާފައި ކަމަށާއި އޭރުން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާނީ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 21
އައްޑު އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިން:ރައީސް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 11
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 219
ޖަލްސާއަށް ނުދާ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ

މާދަމާ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ނުދާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ ޖަލްސާ އަށް ދިއުން މަޖުބޫރު ކުރުވުން ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 15
ލޯނުތަކާ ހެދި ގައުމު އޮތީ ދަރާފައި: އިދިކޮޅު

އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން "ލޯނުގެ މައްޗަށް ލޯނު ނަގާއިރު" ގައުމު މިހާރު ވަނީ އެތައް ޖީލަކާ ހިސާބަށް ދަރަނިވެފައި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން...

October 17, 2017 47
ލަންކާގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 11
ފަހު ދައުރު ފެށުނަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހު ފެށި ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާރު ފެންނަނީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި، ހުހަށް އޮތް ތަނެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 10
މައުމޫން ބޭސްފަރުވާއަކަށް މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުން ބޭސްފަރުވާއަކަށް މެލޭޝިއާއަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 14, 2017 16
އައްޑޫން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ: އަމީތު

އައްޑޫން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓް ނުދެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށާއި ތަރައްގީ އަށް ކަންކަން ކޮށް ނުދޭ ނަމަ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ވެސް ކަމަށް ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 37
ރައީސަކަށް އައްޑޫ ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވުނު: އަލީ

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީއެއް މި ސަރުކާރަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުގެނެސް ދެއްވުނު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތް ނިންމާނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

October 13, 2017 19
އަހަރުތަކެއް ފަހުން ނާޒިމްގެ ނަސޭހަތުގެ ޓުވީޓެއް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ހަތަރު އަހަރު...

October 13, 2017 32
ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 21
ލަންކާ މުޒާހަރާއިން މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު: މަހްލޫފް

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ކުރިމަތީ މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަމަށް އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 14
"އަންނަ އަހަރު ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވާނެ"

އަންނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވެގެން ދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 28
ފާރިސް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުން ރައީސަށް މައުމޫންގެ ޝުކުރު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުުކުރުނުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

October 11, 2017 7
މަރުތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މީހުން މަރުވުން އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

October 11, 2017 20
މަޖިލީހުގެ ވަށާ ފާރު އުސް ކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވަށާ ފާރު އުސް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 53
ގައިދީގެ މަރާ ގުޅިގެން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވި ގ. ކީމާ އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވެފައިވާ...

October 10, 2017 8
"އަބުރުފުޅު ފަންޑު" އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް މިއަދު ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 7
މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ހޫނު ބަހުސެއް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 65
ރިއާސަތުގެ މޭޒު ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ލަކުޑި "ފާރެއް"!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު ކުރިމަތީގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ބޮޑު އުސް "ފާރަކާއެކު" މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަލާމަތަކުން ނޫން، ޖަލުގައި:މައުމޫން

އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިއަސް، ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 37
ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި: ސަރުކާރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި ކަމަށާއި އެ ގަރާރުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިރޭ...

October 05, 2017 18
ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތު ނާޒިމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލާގައި މިއަދު ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 18
ގާސިމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވެން ނެތްކަން އަންގައިފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

October 02, 2017 43
މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސްކޮށް، ޖަލްސާތައް ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސް ކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 25
މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި

މާރާމާރީ އާއި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި ކަމަަށާއި ގިނަ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމާ ގާތަށް ވެސް ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު...

October 01, 2017 60
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެނީ

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު"އަށް...