17 މާޗް

March 17, 2018 69
ކުއްލި ހާލަތަށް ފަހު ވެސް ލީޑަރުން މިނިވަނެއް ނުވާނެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުނު ނަމަވެސް އެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުން މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 17, 2018 29
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިދިކޮޅަކާ ނުގުޅޭނެ:އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 17, 2018 37
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ކުރާ ކަމެއް: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރޭ ކުރި މުޒާހަރާ ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޒާހަރާތައް ކުރަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 55
ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރިކަމަކީ ބަލިކަށިވުމެއް ނޫން:އާޒިމާ

ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރި ކަމަކީ ބަލިކަށިވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 16, 2018 40
ދީނުގެ އަދުއްވުންނޭ ބުނުމުން ބައެއް ޝެއިހުން ރައްދުދީފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކަށް ނުކުންނަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނުމުން އެކަމަށް ބައެއް ޝެއިހުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018
މުހައްމާ އަނެއްކާ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ އިން މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 15, 2018 15
ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ:އެލްޖީއޭ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަަޑު އުފުލުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާދަމާ މާލޭގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރު ވަމުން ދަނިކޮށް، ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ކައުންސިލަރުން...

14 މާޗް

March 14, 2018 13
އަމްޖަދު، ބްރޯޑްކޮމް އަށް އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޗެނަލް 13 ގެ ނިއުސްހެޑް އަމްޖަދު ވަހީދު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

March 14, 2018 14
ރައީސް ނުހުއްޓުވައި މިނިވަންކަން ލިބެން ނެތް: އިދިކޮޅު

ގާނޫނުއަސާސީ "ފުނޑާލި" ބޭފުޅަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ހުއްޓުވަން ހުރިހާ އެންމެން ނުކުތުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 75
"ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ތައްޔާރު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް އިސްލާހުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު...

March 13, 2018 47
ކުއްލި ހާލަތު ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސަރުކާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު...

12 މާޗް

March 12, 2018 98
12 މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ބިލް އިސްލާހުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2018 11
ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރެވޭ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ، އެ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާތައް ނިމޭ ހިސާބުން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިވާ ގޮތަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު...

11 މާޗް

March 11, 2018 29
ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ އަށް ތާވަލްކުރުމަށް ފަހު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 21
ފްލޯ ކްރޮސިންގެ ބިލް މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 49
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ނިހާނު

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގައިލުމަކީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ...

March 08, 2018 38
އެސްއޯއީ އުވާލަން 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ 5 ގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަގުތުން އުވާލުމަށް 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 42
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް އައްޑޫ ޝަރީފް ތާއީދުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ...

March 07, 2018 63
"މެމްބަރުން ބިލާ ދެކޮޅެއް ނޫން، ވޯޓާ ހަމައަށް ދާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާ، ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ...

06 މާޗް

March 06, 2018 19
އަބްދުﷲ ބެލި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުދެވިގެން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭ މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް...

March 06, 2018 22
މިނިވަން މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް ވަނުމަށް ހުރަހެއްނެތް!

މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ...

05 މާޗް

March 05, 2018 8
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދު ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިިފި އެވެ.

March 05, 2018 46
ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3ގެ ހާލަތަކު ނޫން: މެނޮން

އިންޑިއާއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ދިމާވި ފަދަ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްގެ ތެރޭގައި ނޫން ކަމަށް...

04 މާޗް

March 04, 2018 32
ކުނޫޒަށް ރޭގަނޑު ވަދެ ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަނީ

ޖުމްްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒަށް ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ގްރޫޕަކުން ވަދެ އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން މިރޭ...

March 04, 2018 13
ޕީއެސްއެމްއާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާކުރާނަން: ނިޔާޒް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ސްޓޭޝަނުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް...

03 މާޗް

March 03, 2018 2
31 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: އިދިކޮޅު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 110 މީހުންގެ ތެރެއިން 31 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 14
އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ، ކުރިއަށް ގެންދާނަން:އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 14
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އާ ތުހުމަތެއް، ތަހުގީގު ފަށައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ...

March 01, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓާއި ރާއްޖެއާ ގުޅުން އެބަ ހުރި: ސައުދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ ރާއްޖެއާ ގުޅުން ނެތް ބޯޓެއް ކަމަށް ދިވެހި...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 23
ފުލުހުންނަށް ނަވާޒު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ގައުމުގެ ސުލްހަ އާއި އަމާންކަމަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ފުލުސް އޮފީހުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި...

February 28, 2018 6
އެޗްއާރުސީއެމުން ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 86
ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖެ ފުނޑާލައި، އަމިއްލަ ދަހިވެތިކަމުގައި ގައުމަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވުން ކަމަށާއި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގު އެމީހުންނަށް ނެތް ކަމަށް...

February 27, 2018 3
ފަލާހް ހައްޔަރުކޮށްފި، އަމީތާއި އަބުޅޯ ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 16
ޕާޓީތަކުގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ބެން އެމާސަން

އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ބެން އެމާސަން...

February 26, 2018 5
މެމްބަރު އަމީތާއި އަބުޅޯ ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ...