03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 2
ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ވަކިވި އުރްމިލާ ޝިވް ސެނާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ގުޅި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ލޯކް ސަބާގެ ގޮނޑިއަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ޕާޓީން ވަކިވި ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ، ޝިވް ސެނާ ޕާޓީއާ އަންގާރަ ދުވަހު ގުޅިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 73
އައްޑޫ ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށި ވަގުތު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފު) އަޑުގަދަ ކުރައްވަން ފެށްޓެވުމުން އޭނާގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 10
ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އޮތީ ޓީބިލާއި ކަޑަޖެހުން: އިދިކޮޅު

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓާ އެކު އަންނަ އަހަރަކީ ކަޑަ ޖެހުމާއި ޓްރެޝަރީ ބިލް ވިއްކުމުގެ އަހަރެއް ކަމަށާއި ދަރަނި...

November 30, 2020 36
އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތް ދެކެން ބޭނުމެއް ނޫން: މައުމޫން

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މާޒީއެއް މި ގައުމުގައި އަލުން އިޔާދަވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ގައުމު އިސްކޮށް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 86
ބައްޕައަށް ދޭ އަނިޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ: ޒެއިން

ކުށުގެ މޭސްތިރިން ގޭގައި އަރާމުކުރަން ބައިތިއްބައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި އަނިޔާދެމުންދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ބަދަލު ހިފަން ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ އެ އަނިޔާއަށް މި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 31
ޔާމީން އެކަހެރި ކުރަނީ ހޯދާނެ ކާމިޔާބީއަށް ޖެހިލުންވާތީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި، އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓަވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެ މަނިކުފާނު ހޯއްދަވާނެ ކާމިޔާބީ އަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުވާތީ ކަމަށް، ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 11
މުޒާހަރާ ކުރަން އުޅޭތީ އިދިކޮޅު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލާފައިވާތާ އެއް އަހަރު ދުވަސް ވާތީ އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި އެކަން ފާހަގަކުރަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ނިންމުމުން...

November 26, 2020 12
ފަނޑިޔާރަށް ޝުޖާއު އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ

އިދިކޮޅު ސަރުކާރެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ބަލަން ފަނޑިޔާރުންގެ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 4
ގެނބުނު ޗައިނާ ދަރިވަރަކު ސަލާމަތްކުރީ ޑިޕްލޮމެޓެއް

ކޯރަކަށް ވެއްޓި ގެނބެމުން ދިޔަ ޗައިނާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހާއްސަ ބެނާއެއް ދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 29
ސިޔާސަތުތައް ޕާޓީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތެއް ނޫން: ހަސަން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިނގަނީ އެމްޑީޕީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2020 46
އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް ތިޖައްސަވަނީ މޮހޮރު: މަލީހު

އެމްޑީޕީން މިހާރު އެ ގެންދަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލްް ޖަހަމުން ކަމަށާއި އެ ޕާޓީން އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް މިހާރު އެ ގެންދަނީ މޮހޮރު ޖަހަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ...

November 22, 2020 79
އިމްރާން ސަލާމަތްވެއްޖެ، މަލީހަކަށް އިތުބާރެއް ނެތް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ނިންމައި، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންދަން...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 33
ސަރުކާރާއެކު ދެމިއޮންނާނަން: އެމްއާރްއެމް

ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރިމަގުގައި މި ސަރުކާރާ އެކު، ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް...

November 20, 2020 1
ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސްގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރަނީ

ފޭސްބުކްގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލަމަން އައިލެންޑްސްގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 26
"ބްރޯ"ގެ ލަގަބާ އެކު ކޯލްތައް ގިނަވެއްޖެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުގެ "ބްރޯ"ގެ ލަގަބު އޭނާ އަށް ދިނުމާ އެކު، އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅާ މީހުން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 19, 2020 45
ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް ހުޅުވަން ރައީސް ހޯރަފުށީގައި

މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް ހުޅުވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

November 19, 2020 51
"ޗައިނާގެ މައްސަލަ އަކީ ލޯން ރީސްޓްރަކްޗާ ނުކުރުން"

ޗައިނާއާ އެއްވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މައްސަލަ އަކީ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާ ނުކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 27
ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފާނަން: އިދިކޮޅު

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޕީޕީއެމަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފަސްކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރަށް އެކަން ނުވާ ނަމަ އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީއާ ހަވާލުކުރަން އެ ދެ ޕާޓީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 12
ޝަކުވާ ގިނަ، އަވަސް ނަތީޖާއެއް ބޭނުންވާ ތިން ވައުދު!

އަވަހަށް ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެވަޑައިގަތް ވައުދުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި، މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމާއި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދައި ބައިވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓްތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން ހިމެނެ އެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވި...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 65
ބަަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުމުން މަލީހަށް ނުރުހުން

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް އަށް އަމާޒު ވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 15
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހިންގާނެ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާނެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީތަކެއް އެ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 31
ފަސޭހައިން ވިސާ ދެނީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި: ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގައި 250،000 ޑޮލަރު (3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރީ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ...

November 10, 2020 23
ފަޒްނާއަށް ކުރި ދޮގު ތުހުމަތަށް މާފަށްއެދެން އަންގައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް ޝާއިއުކޮށް، އެ ކަމަނާއާ ދޭތެރޭގައި ނުބައި ތަސައްވަރެއް އުފެދިދާނެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 6
ޑީއާރްޕީ އުވައެއް ނުލާނެ، މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: އީސީ

ޑީީއާރްޕީ އުވާ ނުލާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2020 14
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރެވެނީ ބަޖެޓް ތާށިވެގެން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވަނީ މި އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ދަތިތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 19
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ދަތިވާތީ އިދިކޮޅުން އީސީ އަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ދަތިވާތީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 08, 2020 22
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި: މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

ހަބް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭން...

November 08, 2020 17
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އީސީ ބަދަލުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި އޮތް އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަށް ކެމްޕޭންގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އިދިކޮޅަށް ހުރަސްއެޅުން...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 15
ހަ ތުހުމަތެއް ކޮށް ސުޖާ މާދަމާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ބޭންދުމަށް ފަހު ހަ ތުހުމަތެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 20
ބާޣީން އެރިއިރަށްވުރެ ގައުމު މިހާރު ބިރުވެރި: އިދިކޮޅު

މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް މާލެ އަރައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައަށް ވުރެ، މިހާރު މިގައުމު އޮތް ހާލަތު މާ ނުރައްކާތެރިވެފައި ބިރުވެރިކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 03, 2020 13
އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ސުޖާއު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު...

November 03, 2020 42
ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ކަމެއް ރައީސް ނުކުރައްވާނެ

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތައް...