10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 83
ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް، އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން (ޑީޖޭއޭ) މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މުއްދަތު...

September 09, 2017 33
ގާސިމް ތިން މަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 20
އީސީން ފައިސާ ނުދޭތީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، އެމްޑީޕީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނުދޭތީ، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 06, 2017 25
ހާޒިރީން ވަނަ ހޯދުމަށްވުރެ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ކޮންމެ ދައުރެއްގައި ވަނަ ހޯދުމަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 24
މިގޮތަށް ގޮނޑި ގެއްލުވާލީމަ އަންނަނީ ހިނި: އަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފަސް އަހަރަށް ހަވާލުކުރީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ މަގާމު ގެއްލުވާލުމުން އަންނަނީ ހިނި ކަމަށް މެމްބަރު އަހްމަދު...

September 05, 2017 30
ފާރިސްގެ ބަންދަށް 50 ދުވަސް، މައުމޫން ކޯފާވެއްޖެ!

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރިތާ 50 ދުވަސްވިއިރު ވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 21
އަދީބުގެ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރަކަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 15
ރޮހިންޖާގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ: ނަޝީދު

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް، އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 62
ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑް މިފަހަރު ވެސް ސިޔާސީ

މި ރަށަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އީދެއްގައި ވެސް އެންމެ ތަފާތު އެއް ހަރަކާތް ފެންނަ ރަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބޮޑު އީދުގައި މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔަ ހަރަކާތަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު ވެސް މިވަނީ މި ހަރަކާތް މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާލައިފަ އެވެ. ހދ....

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 34
"އިހުސާސްތައް ވަނީ އީދުގެ އުފާ ނުލިބޭ މީހުންނާ އެކު"

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އަޟްހާ އީދުގެ އިހުސާސްތައް ގުޅިފައިވަނީ އީދުގެ އުފަލުން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާ އެކު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 16
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ހިންގިދާނެ: ކޯޓު

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީއަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ހިންގިދާނެ ކަމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޝަރީއަތުގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 12
ފާރިސް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން: ޕާޓީތައް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެންމެ...

August 30, 2017 6
ފާރިސްގެ އިސްތިއުނާފް އަވަސްކޮށްދޭން ކޯޓުގައި އެދެފި

ކުރިއަށް އޮތް އީދު ބަންދުގެ ދުވަސްތަކަކީ ވެސް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ނުހައްގު އަދަބުތަކެއް ލިބެމުންދާނެ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފާރިސް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 12
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަލްސާއެއްގައި މައުމޫން ތަގުރީރުކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިސްލާމީ ޖަލްސާއެއްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ދައުވަތު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 29, 2017 2
ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ކުރީގެ ސަފީރު ވަންގް ފުކަންގްގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 41
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ނުކުންނަންޖެހޭ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ...

August 28, 2017 67
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އަޒްލީން، ގާސިމް އަރިހަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 30
ސީޕީގެ އަނބިކަނބަލުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު!

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) އަހްމަދު އަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު ފާގިޔާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު އިންނެވި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2017 31
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ހަމަޖައްސަން އަންގައިފި

ޖަލުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކަންކަން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 55
އޯޑިއޯއާ ގުޅިގެން ކަނޑާލި މީހާގެ ނަން ހާމަކޮށްފި

ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ އޯޑިއޯ ލީކުކޮށްލި މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު...

August 26, 2017 8
މޫސާ އަންވަރުގެ ގެޔަށް ގެއްލުން ދީފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޫސާ އަންވަރުގެ ގެޔަށް ގެއްލުން ދީ އެ ގޭގެ ދޮރަށް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު ކަތިވަޅި ޖަހައިފި...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 54
ކަރެކްޝަންސް އިން ގާސިމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތިން އަހަރާ ދެ މަހުގެ ހުކުމެއް ރޭ ދަންވަރު އިއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސް އިން ދާދި ދެންމެއަކު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 152
ތިން އަހަރުގެ ހުކުމަކާ އެކު ގާސިމްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

--------------------------------------------------------------------------------

August 24, 2017 22
އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު އަތުލައި، ގެ ފާސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށް، ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލަދިން މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހަމަލަ ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ...

August 23, 2017 10
ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ މާދަމާ، މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ފަހު ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް މެމްބަރުން ނިންމަވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 9
ޑީޖޭއޭގެ ނަމުގައި ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުން...

August 22, 2017 13
ފާރިސްގެ ސިޓީތަކަށް މަޖިލީހުން ޖަވާބެއް ނުދިން:މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން މަޖިލިހުގެ...